ANNONS

 

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 10 februari 2024 klockan 09.00.

 

Kommunfull-
mäktigedebatt:
171 personer
hemlösa i Täby

Kommunfullmäktige i Täby behandlade den 5 februari 2024 en interpellation (skriftlig fråga) från Jan-Olof Hedbom (S) angående krafttag mot hemlöshet i Täby.

Socialnämndens ordförande Birgitta Kaasik (M) framhåller i sitt skriftliga svar att "Kommunens statistik under hösten visar att antalet hemlösa i Täby kommun är 171 individer, 21 av dessa under 18 år."

– Antalet akut hemlösa, enligt socialstyrelsens kategorisering, vilket är personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, eller i trappuppgångar eller på akutboenden, härbärgen, jourboenden, skyddade boenden vandrarhem eller motsvarande, är 42 individer, enligt Birgitta Kaasik.

SOCIALTJÄNSTLAGEN

Det finns inga bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL) som ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad av socialtjänsten.

För att få rätt till bistånd krävs enligt SoL att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och socialtjänstens bistånd ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

BOENDELÖSNINGAR

Socialtjänstens ansvar kan exempelvis handla om att bistå med olika former av akuta och mer långsiktiga boendelösningar utifrån individuella behov och efter biståndsbedömning.

Några av de åtgärder kommunen genomför för att motverka hemlöshet är att alla som har hyresskulder får ett brev med information om hur man kontaktar budget- och skuldrådgivare samt hur man kan söka ekonomiskt bistånd.

HYRESSKULDER

Socialtjänsten tar emot information om hyresskulder och störningar och har kontakter med hyresvärdarna för att se om det finns oro från dem.

Socialtjänstens boendesamordnare träffar vissa klienter som bor på tillfälligt boende för att försöka att stötta dem i att hitta mer permanenta lösningar.

Socialtjänsten kan i vissa fall bevilja ekonomiskt bistånd till hyresskulder, då tas särskild hänsyn till om den sökande har barn, avslutar Birgitta Kaasik.

INTERPELLATION

En interpellation är en skriftlig fråga i en folkvald församling (till exempel kommunfullmäktige) från en ledamot till en politiskt ansvarig för ett visst område (till exempel en nämndordförande).

En interpellation fordrar ett utförligt skriftligt svar. Till skillnad från en vanlig fråga får även andra ledamöter delta i interpellationsdebatten.

Publicerat: 10 februari 2024.

 


ANNONS


 

Recension:
Välskriven
deckarbok av
Täbybon Bo
Kage Carlson

"Döden slår blint" är titeln på Bo Kage Carlsons senaste bok, som är en välskriven och lättläst deckare som tilldrar sig bland annat i Täby.

 

En ny deckarbok med viss anknytning till Täby har just sett dagens ljus. Den heter "Döden slår blint" och är författad av Täbybon och journalistveteranen Bo Kage Carlson.

Boken ges ut av Lava Förlag i Stockholm och har nyligen lämnat tryckeriet någonstans i Europa ("Tryckt i Europa").

Ett recensionsexemplar har nu i veckan (närmare bestämt den 19 juli 2023) ankommit till Täby Allehanda. Därav denna recension.

Det första intrycket är att boken är ganska enkelt utformad frånsett den proffsiga omslagsbilden.

Boken består av 179 numrerade textsidor, vilket är föredömligt lagom (inte tjock, inte tunn).

Men jag saknar uppgifter om författaren i boken. Inte ett enda ord om honom, trots att det finns gott om plats på omslagsflikarna.

Det finns inte heller något förord där författaren tackar eventuella medhjälpare.

UPPGIFTER OM FÖRFATTAREN

Resultatet av mina sökningar på internet kan sammanfattas i följande uppgifter om Bo Kage Carlson:

Han är 84 år. Född 1939 och uppvuxen i Motala. Bosatt i Täby.

Fil kand i sociologi, socialantropologi och statskunskap vid Stockholm universitet.

Journalist 1957–1997, mest på Svenska Dagbladet 1965–1997.

SKRIVIT ETT 30-TAL BÖCKER

Han föreläste på Stockholms universitet om Sydasien 1989–2013. Har skrivit ett 30-tal böcker (mest skolböcker) framför allt om Mellanöstern och Asien.

Bo Kage Carlsons debut som deckarförfattare med boken "Döden slår blint" handlar inledningsvis om en kvinna som hittas mördad i hissen i huset där hennes yngre älskare bor.

Kommissarie Erik Månsson och hans medarbetare vid Polisen i den fiktiva staden Mellköping spanar efter mördaren i såväl källarprång som lyxiga miljöer.

Efter ännu ett mord vidgar de sökande ut i Stockholms skärgård och till en knarkfabrik utanför Motala.

RESTAURANGBESÖK I TÄBY

I Täby besöks bland annat Hägernäs strand och restaurangen Pont.

Boken är så välskriven och lättläst som det anstår en erfaren journalist och författare. Intrigen är genomtänkt och accelererar mot den dramatiska upplösningen.

Personbeskrivningarna i boken är detaljrika, betydligt mer än miljöbeskrivningarna.

RECENSIONSBETYG

Täby Allehanda ger härmed Bo Kage Carlsons bok "Döden slår blint" betyget 3 (tre) starkt lysande stjärnor på skalan 1–5 stjärnor dvs betyget "Bra" = läsvärd.

Recensent: Mac Lennart Lindskog.

Täby Allehandas betygsskala:
Fem stjärnor = Toppenbra.
Fyra stjärnor = Mycket bra.
Tre stjärnor = Bra.
Två stjärnor = Mindre bra.
En stjärna = Dålig.

Publicerat: 21 juli 2023.

 


ANNONS


 

Överraskande
enighet i Täby
mot regionala
nedskärningar
i kollektivtrafik

Stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun beslutade den 13 juni 2023 om både remissyttrande och uttalande över Region Stockholms ändringar i kollektivtrafiken. Det blev en överraskande enighet över partigränserna, framgår det av protokollet därifrån.

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade att överlämna yttrandet daterat den 17 maj 2023 som sitt svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024.

Företrädare för de fyra styrande allianspartierna i Täby dvs Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) medgavs lägga ett uttalande till protokollet.

Uttalandet stöds av oppositions-partierna Socialdemokraterna (S) och Sverigedemokraterna (SD).

Miljöpartiet (MP) har endast insynsplats i SBN.

Uttalandet är mer politiskt formulerat än själva yttrandet (remissvaret).

Det innebär en oväntad total enighet i Stadsbyggnadsnämnden om kritiken i detta ärende riktad mot det nuvarande vänsterdominerade regionstyret bestående av S, C och MP samt dess samarbetsparti V (Vänsterpartiet) i Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting).

Enigheten utlöste något så ovanligt som en spontan applåd bland politikerna på SBN-mötet.

I uttalandet står det bland annat att "Styret i Region Stockholm aviserar stora nedskärningar i kollektiv-trafiken, tvärt emot vad som lovades inför valet. Detta innebär kraftiga försämringar för Täby med färre bussar, färre avgångar och mindre trafik.

Täbyalliansen kommer att ta strid mot nedläggningen av buss 618, mot varje nedskuren busslinje och mot varje kapacitetssänkning på Roslagsbanan".

Se Stadsbyggnadsnämndens protokoll med bland annat hela uttalandet om kollektivtrafiken här.

Publicerat: 20 juni 2023.

 


ANNONS


 

Socialnämnden
delas: Äldre-
frågor flyttas till
helt ny nämnd

Kommunfullmäktige i Täby beslutade den 17 april 2023 att inrätta en ny nämnd från och med den 1 juni 2023. Den ska heta Äldrenämnden (ÄLN) och ansvara för äldrefrågor inom socialtjänstens område.

Antalet ledamöter och ersättare i den nya äldrenämnden ska vara elva ledamöter och elva ersättare.

Mandatperioden för den nya äldrenämnden under 2023–2026 ska vara ett kalenderår i taget dvs från och med den 1 januari till och med den 31 december varje år med undantag för 2023 där mandatperioden löper från och med den 1 juni till och med den 31 december.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att en ny socialnämnd (SON) ska ansvara för övriga frågor inom socialtjänstens område dvs allt utom de äldrefrågor som definieras i Äldrenämndens reglemente.

Antalet ledamöter och ersättare i den nya socialnämnden ska vara elva ledamöter och elva ersättare.

Mandatperioden för den nya socialnämnden under 2023–2026 ska vara ett kalenderår i taget dvs från och med den 1 januari till och med den 31 december varje år med undantag för 2023 där mandatperioden löper från och med den 1 juni till och med den 31 december.

Uppdraget för samtliga ledamöter och ersättare i den nuvarande socialnämnden ska återkallas från och med den 1 juni 2023.

De styrdokument som tidigare har beslutats av fullmäktige och som gäller för den nuvarande socialnämnden ska gälla i tillämpliga delar för den nya äldrenämnden och den nya socialnämnden.

Bakgrunden till beslutet är inrikt-ningen i partiöverenskommelsen om att inrätta en ny nämndorganisation inom socialtjänstens område där Socialnämndens uppgifter delas mellan två nämnder: En äldrenämnd och en socialnämnd.

Publicerat: 28 april 2023.

 


ANNONS


 

Birgitta Kaasik
(M) vald till ny
ordförande i
Socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2023 för tiden den 1 juni 2023 till och med den 31 december 2023 att till ledamöter och ersättare i den nya Socialnämnden (SON) välja följande personer:

Ledamöter: Birgitta Kaasik (M), Susan El Hark (L), Jan-Olof Hedbom (S), Eva Strand (M), John Granqvist (M), Izabelle By (M), Kajsa Råhlander (L), Lena Kvarnström (C), Rut Casselbrant Ludwig (KD), Diahann Joseph (S), Lars Magnusson (SD).

Ersättare: Maria Dahlin (M), Solweig Ericsson Beckard (M), Peter Wölger (M), Christian Pundars (M), Elin Ekeroth (L), Gun-Britt Wattenström (L), Andreas Funke ( C), Widich Ferlander (KD), Alf Bjälnes (S), Ghodsi Zolfagarbegi (S), Katarina Lindstein (SD).

Birgitta Kaasik (M) valdes till ordförande, Susan El Hark (L) till 1:a vice ordförande och Jan-Olof Hedbom (S) till 2:a vice ordförande.

Amanda Pethrus (MP) får närvara vid Socialnämndens sammanträden under mandatperioden (insynsplats).

Publicerat: 28 april 2023.

 

Thomas
Nilsonne (M)
ordförande i
Äldrenämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2023 för tiden den 1 juni 2023 till och med den 31 december 2023 att till ledamöter och ersättare i Äldrenämnden (ÄLN) välja följande personer:

Ledamöter: Thomas Nilsonne (M), Maria Bratt (L), Barbro Lindberg (S), Lisbeth Sämå (M), Peter Carlström (M), Stefan Lidsten (M), Charlotte Törnstrand (M), Louise Hedenstierna (C), Rut Casselbrant Ludwig (KD), Eva Stenström (S), Thore Wiberg (SD).

Ersättare: Birger Carlsson (M), Line Wennberg (M), Veronica Duske (M), Eva Lestner (M), Anne-Marie Malmsten (L), Claes-Henry Segerfeldt (L), Siv-Mari Skarp Andersson (C), Christina Jidenius (KD), Rune Modig (S), Ann-Kristine von Essen Wallden (S), Monika Wieczorek (SD).

Thomas Nilsonne (M) valdes till ordförande, Maria Bratt (L) till 1:a vice ordförande och Barbro Lindberg (S) till 2:a vice ordförande.

Amanda Pethrus (MP) får närvara vid Äldrenämndens sammanträden under mandatperioden (insynsplats).

Publicerat: 28 april 2023.

 


ANNONS


 

Kommunen tar
över insamling
av alla förpack-
ningar från års-
skiftet 2023/24

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) i Täby kommun beslutade den 7 februari 2023 att överta ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen AB från den 1 januari 2024.

Bakgrunden till nämndbeslutet är enligt protokollet att regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar.

Den 1 januari 2024 får kommunerna ansvar för separat insamling av förpackningar (papp-, plast-, metall- och glasförpackningar).

KOMMUNAL REGI

Det innebär att samtliga återvinningsstationer (ÅVS) och all befintlig fastighetsnära insamling (FNI) som idag sker i Sveriges kommuner kommer att behöva ombesörjas av respektive kommun.

Förpackningsinsamlingen (Fri) erbjuder alla kommuner att ta över existerande ÅVS den 1 januari 2024, vilket Täby kommuns samhällsutvecklingskontor rekommenderar.

Insamlingen av förpackningar ska därmed kunna ske med så lite störningar som möjligt efter den 1 januari 2024.

ERBJUDANDE FRÅN SÖRAB

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) erbjuder sig att åt ägarkommunerna (däribland Täby) samla in förpackningsavfall från ÅVS från den 1 januari 2024.

Samhällsutvecklingskontoret i Täby rekommenderar att SÖRAB sköter hämtning av förpackningsmaterial på de utpekade återvinningsstationerna och singelbehållarna runt om i Täby kommun.

Kommunen ska ansvara för ägande av platserna, ägande och service av behållarna, all skötsel av ÅVS samt ärendehantering från allmänheten.

Producentansvarsorganisationerna (PRO) kommer att ersätta kommunerna för hantering av förpackningarna från den 1 januari 2024.

Naturvårdsverket arbetar nu med föreskrifter om ersättning samt kvalitetskriterier för insamlat förpackningsmaterial.

UPPDRAG ATT TECKNA AVTAL

Stadsbyggnadsnämnden beslutade även på sitt sammanträde den 7 februari att uppdra åt samhällsutvecklingschefen, Jenny Gibson, att teckna erforderliga avtal med Förpackningsinsamlingen AB för övertagande av behållare på återvinningsstationerna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vidare att lämna intresse för SÖRAB:s erbjudande och uppdrar till samhällutvecklingschefen att ha fortsatt dialog med SÖRAB.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade också att drift, skötsel, underhåll och ärendehantering för återvinningsstationer ska ske i kommunal regi från den 1 januari 2024.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

I ärendet föreligger ett tjänste-utlåtande daterat den 18 januari 2023.

Ordförande för Stadsbyggnads-nämnden i Täby är Johan Algernon (M).

Täby kommuns avfallschef heter Kari Wigart. Avfallsutvecklare är Caroline Ählström.

Publicerat: 15 februari 2023.

 


ANNONS


 

Ny kommun-
styrelse vald

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2022, intill dess kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val, att till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen välja följande personer:

Ledamöter:
Erik Andersson (M) ordförande
Hans Ahlgren (L) 1:e vice ord-förande
Agneta Lundahl Dahlström (S) 2:e vice ordförande
Birgitta Kaasik (M)
Johan Algernon (M)
Patric Hamilton (M)
Anna Gillberg Gustavsson (M)
Carl Henrik Svenson (M)
Susan El Hark (L)
Annica Nordgren (C)
Eva von Wowern (KD)
Stefan Andersson (S)
Thore Wiberg (SD).

Ersättare:
Rolf E Ericsson (M)
Thomas Nilsonne (M)
Viktor Norén (M)
Eva Strand (M)
Stefan Oesman (M)
Charlotte Törnstrand (M)
Maria Bratt (L)
Patrik Ferm (L)
Pietro Marchesi (C)
Christer Swaretz (KD)
Camilla Henricsson Bajas (S)
Magnus Kortell (S)
Klas Lund (SD).

Kommunfullmäktige beslutade även att Eva Pethrus (MP) får närvara vid kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden. Det är en så kallad insynsplats.

Publicerat: 12 november 2022.

 

Inträdesordning ("Vilka partier
gillar varann")
i kommun-
styrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2022 om följande inträdesordning för kommunstyrelsen:

För ledamot från (Parti) inträder ersättare från (Partier) i fallande prioritetsordning:

(M): (M), (KD), (L), (C)

(L): (L), (M), (C), (KD), (S)

(C): (C), (M), (L), (KD), (S), (SD)

(KD): (KD), (M), (L), (C), (SD)

(S): (S), (C), (L), (M)

(SD): (SD), (KD), (M).

Till exempel: Om Kristdemokrater-nas (KD) ledamot i kommunstyrel-sen är förhindrad att närvara ska hon i första hand ersättas av ersättaren från det egna partiet och i andra hand av en ersättare från M, L, C och SD i turordning. Alltså inte av någon från S.

Publicerat: 12 november 2022.

 

Hel- och del-
tidsanställda
förtroende-
valda i Täby

Kommunfullmäktige i Täby har beslutat, för tiden från och med den 7 november 2022 intill dess kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val, att till hel- och deltidsengagerade förtroendevalda välja följande personer:

Moderaterna:
Erik Andersson (100 %)
Birgitta Kaasik (90 %)
Johan Algernon (90 %)
Patric Hamilton (56 %)

Liberalerna:
Hans Ahlgren (60 %)
Susan El Hark (55 %)

Centerpartiet:
Annica Nordgren (60%)

Kristdemokraterna:
Eva von Wowern (60 %)

Socialdemokraterna:
Agneta Lundahl Dahlström (90 %)

Val av deltidsengagerad förtroendevald (S) 28 % bordlagt.

De åtta först nämnda hel- och deltidsengagerade förtroendevalda ingår i den styrande Täbyalliansen och kallas kommunalråd.

Den förtroendevalda från Social-demokraterna kallas kommunalråd i opposition.

Publicerat: 12 november 2022.

 

Ny krisled-
ningsnämnd

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2022, intill dess kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val, att till ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden välja nedanstående personer.

Krisledningsnämnden består av en ledamot och en ersättare från varje parti i kommunfullmäktige.

Ledamöter:
Erik Andersson (M) ordförande
Hans Ahlgren (L) 1:e vice ord-förande
Agneta Lundahl Dahlström (S) 2:e vice ordförande
Annica Nordgren (C)
Eva von Wowern (KD)
Thore Wiberg (SD)
Eva Pethrus (MP)

Ersättare:
Birgitta Kaasik (M)
Ulla Lovcalic (L)
Pietro Marchesi (C)
Christer Swaretz (KD)
Stefan Andersson (S)
Klas Lund (SD)
Gustav Wikström (MP).

Publicerat: 12 november 2022.

 

Mikael Jensen
ny KFO i Täby
Erik Andersson
omvald KSO

Täby kommunfullmäktiges nye ordförande Mikael Jensen iförd ordförandekedja i kommun-fullmäktigesalen. Fotograferad den 7 november 2022 av Erik Andersson (kommunstyrelsens ordförande).

 

Täbys nya kommunfullmäktige sammanträdde för första gången på måndagskvällen den 7 november för att bland annat tillsätta ledande förtroende-
poster för den påbörjade fyraårsperioden.

Till ny kommunfullmäktige-ordförande (KFO) valdes Mikael Jensen (M), som efterträder Rolf E Ericsson (M).

Camilla Ifvarsson (L) valdes till 1:e vice ordförande och Magnus Kortell (S) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Erik Andersson (M) omvaldes som kommunstyrelseordförande (KSO) och kommunalråd på heltid.

Publicerat: 7 november 2022. Kompletterat: 8 november 2022 med fotot och den 12 november 2022 med de båda vice ordförandena.

 


ANNONS


 

Första Täby-
priset tilldelas
Göran Karlsson
för Viking Plym

Göran Karlsson tilldelas Täbypriset 2022 för sitt engagemang och omsorgsfulla arbete med kommunens 110-åriga drakskepp Viking Plym. Det meddelade Täby kommun den 31 maj 2022.

– Det är väldigt roligt att få ge priset till Göran Karlsson. Med sitt stora engagemang bidrar Göran till att förmedla Täbys kulturhistoria på ett väldigt bra sätt. Det säger kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) i ett uttalande.

Prisutdelningen sker söndagen den 12 juni klockan 13.00–13.45 på Esplanadens gångstråk vid kommunhuset i Täby centrum. I ceremonin kommer även orkestern Brunnsoktetten att medverka.

MEDALJ OCH PLAKETT

Priset består av en Täbymedalj i silver och att vinnaren får sitt namn ingraverat på en mässingsplakett som sätts upp vid Esplanaden.

Mässingsplaketten kommer successivt att fyllas på med prisets mottagare under kommande år.

Under våren har Täbyborna kunnat lämna in nomineringar till Täby-priset. Nu har kommunstyrelsen utsett Göran Karlsson till prisets första mottagare.

Som medlem i den ideella föreningen Täby Vikinga Skeppslag ser han till att hålla skeppet i bra skick så att det kan sjösättas varje år.

VIKING PLYM I VIGGBYHOLM

Viking Plym kan beskådas vid evenemang och seglatser i och utanför Täby. Hemmahamnen är Viggbyholms småbåtshamn.

Täbypriset tilldelas en person som har "gjort en eller flera värdefulla insatser för Täby kommun och dess invånare. Insatserna ska på ett väsentligt sätt ha gynnat kommunens intresse och dess invånare och kan ha genomförts såväl i närtid som längre bak i tiden".

Täbypriset kan delas ut till en person som är bosatt i Täby kommun alternativt har särskild anknytning till kommunen.

Priset delas ut vartannat år med start 2022.

FÖRSLAG FRÅN PRISJURYN

Beslutet om vem som ska erhålla årets pris fattades av kommunstyrelsen den 30 maj 2022 efter förslag från prisjuryn bestående av kommunstyrelsens presidium och kommundirektören.

Bakgrunden till Täbypriset är att kommunfullmäktige den 14 december 2020 beslutade att inrätta priset Årets Täbybo och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om bestämmelser för det nya priset.

Den 3 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att ändra namnet till Täbypriset.

Publicerat: 31 maj 2022.

 


ANNONS


 

Pristagare och
stipendiater
utsedda inom
idrott & kultur

Varje år delar Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd ut priser och stipendier för att stimulera och uppmärksamma goda insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Den 28 april 2022 utsågs årets pristagare och stipendiater.

IDROTTSPRISET

Emil Lundgren hedras med idrottspriset för framgångsrika prestationer i bänkpress

Emil Lundgren från Täby Atletklubb har de två senaste säsongerna gjort extraordinära prestationer.

Bland annat har Emil tagit SM-guld i bänkpress, slagit svenskt rekord i bänkpress och tagit bästa poäng någonsin i Sverige i ungdomsgrenen, oavsett viktklass.

UNGDOMSLEDARPRISET

Följande tre personer är pristagare av ungdomsledarpriset för betydelsefulla insatser inom idrotten.

Cajsa Correa brinner för barn- och ungdomsidrotten och har genom sitt stora engagemang i föreningen Ultimate Cheer Xtreme ökat intresset för cheerleading samt inspirerat många barn och ungdomar.

Bert-Olov Persson har under 20 år varit eldsjälen i Täby IS Parasport och verkat för att personer med en funktionsnedsättning ska kunna utöva idrott. Bert-Olov har varit med och byggt upp parasporten inom föreningen till att idag vara en av de största parasportföreningarna i Stockholmsområdet

Martin Nissler är en engagerad ledare från IK Frej och Täby Handboll. Han brinner för tränarskapet och den långsiktiga utvecklingen i föreningarna.

KULTURPRISET

Åsa Bengtsson tilldelas Täbys kulturpris 2022 för sitt engagemang i Täby församlings körskola. Där har Åsa som ledare utvecklat verksamheten samt ökat barns och ungdomars intresse för körsång.

KULTURSTIPENDIER

Tre kulturstipendiater har utsetts i år där samtliga har hög konstnärlig nivå och uppfyller kriterierna väl, enligt juryn.

Mathias Boeryd - dans och musikal. Han är dansare, musikalartist och koreograf. Mathias är bland annat verksam som fast ensemble i Romeo&Julia Kören. Stipendiet ska användas till att utveckla koreografiska verktyg, sånglektioner och arbete med danspedagoger/koreografer.

Susanna Carreño - dans. Hon har blivit antagen till Kungliga Svenska Balettskolans yrkesdansarutbildning i modern och nutida dans, gymnasieutbildningen. Susanna vill använda stipendiet för att komplettera med ytterligare studier i klassisk balett för att kunna nå sina mål som professionell dansös.

Jessica Elevant - opera. Hon är frilansande operasångare och är bland annat verksam på Kungliga Operan. Jessica vill använda stipendiet för att utveckla sin karriär inom opera, exempelvis tävlingar, sånglektioner och övning.

Publicerat: 3 maj 2022.

 


ANNONS


 

Annorlunda
kokbok om
kärleksmat

Carin Adlén och Magnus Svensson ses här fotograferade den 1 april 2022 i samband med releasepartyt för deras kokbok hos Smajl Studio i Rösjö Centrum i Täby.

 

Täbybon och fotografen Magnus Svensson har tillsammans med Strängnäsbon och den grafiska formgivaren Carin Adlén den 21 mars 2022 givit ut boken "Mat,sex & kärlek – en annorlunda kokbok för en lyckad dejt" på Kunskapshuset Förlag.

Boken är en annorlunda kokbok. Den är till för den som är trött på att vara singel. Den riktar sig även till den som redan har hittat sin drömpartner och vill krydda relationen.

I den här "dejtingbibeln" får man många tips på lättlagade bjudrätter, fullproppade med afrodisiaka som förväntas sätta fart på kärleksglöden.

Menyerna är uppbyggda kring olika teman som Netflix-dejten, Brokeback-dejten eller spa-dejten. Med andra ord: Romantiska middagar.

– Idén till vår lite annorlunda kokbok kom till då vi båda, lätt frustrerade och ringrostiga på dejting, kommit att bli singlar igen efter uppbrott från varsitt långt äktenskap, berättar Carin Adlén och Magnus Svensson.

– Vi har skrivit den bok vi själva gärna velat läsa när vi båda gav oss ut för att på nytt, och lite senare i livet, hitta den rätte.

Carin Adlén föddes 1961 och växte upp i Arjeplog. Hon bor i Strängnäs och arbetar som grafisk formgivare och kommunikatör.

Magnus Svensson föddes 1961 i Stockholm och bor i Täby. Han jobbar som fotograf i det egna företaget Smajl Studio.

Deras egen relation har gått igenom många faser: Från romantik via vänskap till att bli kolleger.

Den annorlunda kokboken om mat, sex och kärlek. Foto från Hoi Förlag.

Publicerat: 21 mars 2022.
Uppdaterat med foto: 1 april 2022.

 


ANNONS


 

Täbybo skriver
barnböcker om
grankottar som
pratar och går

Lars Fallgren har hittills givit ut två böcker om de pratande och gående grankottarna i Storskogen: Bok 1 "Grankottarna som både kunde tala och gå" och bok 2 "Grankottarna möter odjuret". Illustrationerna är gjorda av Anne-Marie Erngren. För formgivningen svarar Anders Kjellberg. Foto: Författaren.

 

Täbybon Lars Fallgren, 72 år, debuterade 2020 som författare till en barnbok om grankottar, som kan prata och gå.

Boken har fått stort gensvar från både barn och vuxna. Gitarristen Lasse Wellander har till och med skrivit musiken till "Grankottarnas visa", som har givits ut på CD-skiva.

– Jag kom till Täby 1965. Nu på ålderns höst blev jag inspirerad av mina barnbarn att skriva barnböcker, berättar Lars Fallgren.

– Jag har skrivit två böcker: "Grankottarna som både kunde tala och gå" år 2020 och "Grankottarna möter odjuret" 2021.

För närvarande skriver Lars Fallgren på den tredje boken i serien: "Varför går Grankottarna baklänges?". Den är planerad att komma ut i slutet av 2022.

Hans barnböcker tar upp aktuella händelser i vårt samhälle. De visar på hur man tillsammans kan klara av uppkomna svårigheter. Hur man klarar av kraftiga stormar, otäcka eldsvådor, farliga sjukdomar och ett Odjur som älskar att äta grankottar.

Det förekommer också festligheter samt serveras god och nyttig mat i böckerna. Man får även stifta bekantskap med grankottarnas eminenta Tjo orkester.

Grankottarna har också ett Kotteråd, som samlas när några viktiga frågor dyker upp.

Böckerna om grankottarna ges ut på förlaget Circad Bok i Nora, den pittoreska trästaden som Lars Fallgren ofta vistas i.

Publicerat: 13 februari 2022.

 


ANNONS


 

Prisregn över
kultur och
idrott i Täby

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) i Täby kommun delar varje år ut kulturpris, kulturstipendier, idrottspris och ungdomsledarpris. I år togs besluten på KFN:s sammanträde den 27 april.

– Det är alltid lika roligt att få uppmärksamma duktiga utövare inom kultur och idrott. Ett stort och varmt grattis till alla pristagare!

Det säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Här nedan följer 2021 års pristagare och stipendiater:

 

Karin Walde
blev årets
kulturpris-
tagare i Täby

Konstnären Karin Walde. Foto-graferad i samband med Konst i Roslagen den 5 oktober 2019.

 

Karin Walde är "en väldigt uppskattad Täbykonstnär med en stor produktion. Hon har även varit verksam i de olika konstnärs-föreningar som finns i Täby".

Några av hennes främsta verk på senare år är rondellerna med vikingamotiv i Roslags-Näsbys trafikplats.

Konstverken där beskrivs av den rådgivande juryn som "en hyllning till vårt kulturarv som kan beskådas dagligen".

Kulturpriset utgörs av ett konstverk med anknytning till Täby.

Fyra nomineringar har inkommit avseende kulturpriset.

 

Årets kultur-stipendiater

Adrian Littwold, musik, 15 000 kronor.

Adrian Littwold studerar på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, där han går kandidatprogrammet för klassisk violin.

Adrian Littwold planerar att söka vidare till en masterutbildning och sedan till olika orkestrar, vilket är hans stora dröm.

Claudia Jonas, film, 15 000 kronor.

Claudia Jonas har genomfört "The street performer project" på Kungliga Musikhögskolan.

Projektet gick ut på att bjuda in gatumusiker till en kompositions-vecka för att skapa en gemenskap och förståelse och att använda musiken som redskap för detta.

Målet är nu att skapa en doku-mentärfilm som ska skickas in till bland annat SVT och filmfestivaler.

Aline Littwold, musikal, 15 000 kronor.

Aline Littwold är utbildad musikalartist. Hon skulle ha varit med i en musikal på Cirkus i Stockholm som ställdes in på grund av pandemin.

För att fortsätta utvecklas inom branschen planerar Aline Littwold att ta lektioner hos sångpedagog, delta i dansklasser eller gå någon teaterkurs.

Tolv ansökningar till kulturspendierna har inkommit.

 

Årets idrotts-pristagare

Hilma Lövblom, Täby Slalom, 25 000 kronor.

Hilma Lövblom har tagit klivet upp på seniornivå efter framgångsrika ungdoms- och juniorår.

Hon har redan hunnit göra avtryck på seniornivå internationellt, med bland annat pallplats i Europacupen i slalom, samt tre världscupstarter 2021.

Fyra nomineringar av kandidater till Årets idrottspris har inkommit.

 

Årets ung-domsledare

Alexander Sjöö, Täby Flyers (Täby Amerikanska Fotbollsklubb), 10 000 kronor

Alexander Sjöö har varit ungdoms-ledare i tio år i Täby Flyers. Han är även assisterande coach för det svenska ungdomslandslaget.

Utöver sin taktiska kompetens jobbar han med fokus att utveckla sina spelare som individer.

Publicerat: 7 maj 2021.

 

Civilförsvars-
föreningen blev
årets Trygg i
Täby-stipendiat

Trygg i Täby-rådet meddelade den 27 april 2021 att det har utsett 2020 års Trygg i Täby-stipendiat.

Stipendiet på 10 000 kronor går till Civilförsvarsföreningen Täby Österåker, en frivilligorganisation med fokus på säkerhet och beredskap till vardags och i kris.

Genom sitt förebyggande arbete bidrar den till ett tryggare Täby.

– Trygghet är en högt prioriterad fråga i Täby. I det arbetet är föreningslivet och de ideella krafterna viktiga pusselbitar. Stort grattis till Civilförsvarsföreningen!

Det säger Sofia Paulsson (M), ordförande i Trygg i Täby-rådet.

– Att vårt arbete med att öka människors beredskap inför samhällskriser uppmärksammas på det här sättet är verkligen roligt för oss och alla de frivilliga krafter som gör uppdraget möjligt.

Det säger Jeanette Widén, ord-förande för Civilförsvarsföreningen Täby Österåker.

Publicerat: 7 maj 2021.

 

Täbypriset
delas ut första
gången 2022

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 3 maj 2021 om bestämmelser kring priset Årets Täbybo.

Kommunstyrelsen beslutade att ändra prisets föreslagna namn till "Täbypriset".

Täbypriset kommer att delas ut första gången nästa år och därefter vartannat år.

Priset kan tilldelas en person som har gjort en eller flera värdefulla insatser för Täby kommun och dess invånare.

Insatserna ska på ett väsentligt sätt ha gynnat kommunens intresse och dess invånare och kan ha genomförts såväl i närtid som längre bak i tiden.

Under det år som priset ska delas ut äger nominerings- och ansökningsperiod rum under årets första hälft.

Förslag på pristagare kan lämnas av enskilda personer, föreningar, organisationer och företag.

Täbypriset kommer att bestå av en Täbymedalj i silver samt att vinnaren får sitt namn ingraverat på en mässingsplakett som sätts upp vid Esplanaden i Täby.

Beslut om vem som ska erhålla priset fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en prisjury.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att inrätta priset Årets Täbybo.

Publicerat: 7 maj 2021.

 


ANNONS


 

Kunskaps-
skolan Täby
vann länsfinal
i "Vi i femman"
– men går inte
vidare till
riksfinalen

Frågetävlingen "Vi i femman" i Sveriges Radios P4 går mot sitt avgörande.

Första publicering 27 april 2021:

Kunskapsskolan Täby klass 5B har tagit sig till lokal semifinal (i Stockholms län).

Den lokala semifinalen genomförs nu på torsdag den 29 april 2021 klockan 17–18. Motståndare blir Gärdesskolan klass 5A i Stockholm.

Segraren går vidare till lokal final i Stockholms län tisdagen den 4 maj.

Motståndare där blir Skarpnäcks skola 5A i Stockholm, som vann sin semifinal den 27 april mot Internationella Engelska Skolan 5D i Stockholm.

Den stora riksfinalen sänds den 2 juni i SVT Barn och i Sveriges Radio P4.

I år tävlar femteklassarna digitalt utan publik men med klassens stöd.

Tvåmannalaget från Kunskaps-skolan Täby klass 5B består av Lily och Hilde (efternamnen anges inte).

Kunskapsskolan Täby ligger på Källtorpsvägen 4 (tidigare Maskinvägen 4) i Näsbypark.

Programmet "Vi i femman" sändes första gången i Sveriges Radio 1963 och i Sveriges Television 1970

Uppdaterat 29 april 2021:

Kunskapsskolan Täby vann semifinalen den 29 april efter en hård och jämn kamp mot Gärdesskolan i Stockholm med 26 poäng mot 25.

Kunskapsskolan går därmed vidare till länsfinal mot Skarpnäcks skola i Stockholm tisdagen den 4 maj klockan 17–18 i P4 Stockholm.

Uppdaterat 4 maj 2021:

Kunskapsskolan Täby klass 5B representerad av tvåmannalaget Lily Dymling och Hilde Westin (namnen enligt SR:s hemsida) vann länsfinalen efter en jämn kamp mot Skarpnäcks skola i Stockholm den 4 maj.

Inför den sista frågan, "Stegen", var ställningen oavgjord 19–19. Slutresultatet blev 27–19.

Kunskapsskolan Täby har därmed chans att gå vidare till den stora riksfinalen, som sänds den 2 juni i SVT Barn och i Sveriges Radio P4.

Lagen som tävlar i de lokala finalerna har gjort ett frågemoment kallat "Lösenkoden" på tid utanför sändning. Där gällde det att få fram ett lösenord så snabbt som möjligt.

Sedan läggs poängen som de lokala mästarna får i radiotävlingen ihop med poängen från "Lösenkoden". På så sätt får man fram vilka klasser i landet som har fått högst poäng och därmed ska tävla i riksfinalen.

I morgon onsdag den 5 maj efter klockan 10 meddelar Sveriges Radio P4 vilka lag som går vidare till riksfinalen.

Uppdaterat 5 maj 2021:

Sveriges Radio meddelade på sin hemsida den 5 maj klockan 10.15 att de tre klasser som går vidare till riksfinalen för "Vi i femman" är:

Kanal: P4 Västmanland.
Klara Axelhed och Nathan Salomonsson, Brandthovdaskolan 5A i Västerås

Kanal: P4 Örebro.
Viktor Berg och Margit Klintenberg, Lillåns skola klass 5A i Örebro.

Kanal: P4 Malmöhus.
Klara Albinsson och Jakob Malmstedt, Vårfruskolan klass 5B i Lund.

Detta innebär att varken Kunskaps-skolan Täby klass 5B eller något annat lag från Stockholms län deltar i riksfinalen.

Finalen sänds söndagen den 2 juni i P4 och SVT Barn.

Publicerat: 27 april 2021.
Uppdaterat: 29 april 2021.
Uppdaterat: 4 maj 2021.
Uppdaterat: 5 maj 2021.

 


ANNONS


 

CH Svenson
omvald
ordförande
för M i Täby

Moderaterna i Täby höll sitt årsmöte digitalt via Zoom den 14 mars 2021. Årsmötet leddes av Filippa Reinfeldt.

Till ny styrelse valdes följande:

Ordförande: Carl Henrik Svenson (omval).
Vice ordförande: Lisbeth Sämå (nyval).
Styrelseledamöter:
Thomas Nilsonne (omval)
Mikael Jensen (omval)
Stefan Oesman (omval)
Jessica Jewrém (nyval)
Gunnar Göranson (omval)
Eva Strand (omval)
Arash Kashani (omval)
Viktor Norén (nyval)
Daniela Strömberg (nyval)
Mats Källqvist (nyval).

I styrelsen ingår Moderata Ungdomsförbundets (MUF) ordförande i Täby som ledamot i enlighet med stadgan för moderata föreningar.

Täbymoderaternas styrelse brukar vid sitt konstituerande möte besluta att fortlöpande adjungera ledande moderater som hör till föreningen.

Till exempel: Eventuella riksdagsledamöter, regionråd, kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande, en representant för Torsdagsklubben (daglediga), en representant för Moderatkvinnorna samt ordföranden för Moderata företagarrådet i Täby.

Publicerat: 17 mars 2021.

 


ANNONS


 

Pietro Marchesi
ny ordförande
för Center-
partiet i Täby

Pietro Marchesi, nyvald ordförande för C i Täby. Foto från Centerpartiet.

 

Centerpartiet i Täby valde på sitt årsmöte enhälligt Näsbyparks-bon Pietro Marchesi till sina nya ordförande, enligt ett press-meddelande den 23 februari 2021.

Pietro Marchesi har varit ledamot i kretsstyrelsen sedan 2018 med ansvar för valledning och kampanj.

Han är ersättare i kommunfull-mäktige, i Stadsbyggnadsnämnden och i Barn- och grundskolenämnden samt ledamot i Namn- och skönhetsrådet.

Pietro Marchesi engagerade sig tidigt för klimat, miljö och framtidsfrågor.

I Täby driver han "frågor som tryggare utomhusmiljöer, upprustning av skolbyggnader och idrottsanläggningar, bättre tvärförbindelser i kollektivtrafiken, sammanhängande cykelinfrastruktur samt eldriven pendelbåt mellan Täby och Stockholm".

Han efterträder Benita Funke, som har valt att lämna ordförandeposten efter fem år. Hon fortsätter som ledamot i kommunfullmäktige och i Barn- och grundskolenämnden.

På Linkedin.com framgår att Pietro Marchesi arbetar som konsult i företaget Analytica IT AB.

Pietro Marchesi har tidigare varit moderat: Bland annat vice ordförande för Nya Moderaterna Täby 2012–2015 och ledamot (M) i kommunfullmäktige september 2010–juni 2017.

Förutom svenska och engelska talar han italienska ("kunskaper på modersmåls- eller tvåspråkig nivå").

Publicerat: 4 mars 2021.

 


ANNONS


 

Kommunal-
rådet Eva von
Wowern toppar
KD:s valsedel
i Täby 2022

Eva von Wowern, Kristdemokra-ternas toppnamn i kommunvalet nästa år. Fotograferat den 16 oktober 2020.

 

På måndagskvällen den 1 februari 2021 höll Kristdemokraterna (KD) i Täby årsmöte. Där beslutades att Eva von Wowern blir första-namnet på KD:s valsedel i det allmänna valet till kommun-fullmäktige i Täby söndagen den 11 september 2022.

Sedan april 2020 är Eva von Wowern kommunalråd i Täby. Hon är även ordförande i Gymnasie -och Näringslivsnämnden (GNN).

– Jag är glad och tacksam över förtroendet och ser fram emot kommande valrörelse tillsammans med de andra i KD-teamet.

Det säger Eva von Wowern i ett pressuttalande och fortsätter:

– Efter att ha bott i kommunen i cirka 40 år vågar jag påstå att Täby är en riktigt bra kommun att leva och bo i. Jag vill vara med och påverka så att det fortsätter att så vara.

Publicerat: 1 februari 2021.

 


ANNONS


 

Täbyföretag
digitaliserar
biosystem mot
fett i avlopp

Niklas Axelsson, verkställande direktör och grundare av Bioteria Technologies AB på Tumstocks-vägen 13 i Arninge. Foto: Bioteria.

 

Nu är det dags för nästa nivå inom bioteknik när företaget Bioteria i Täby gör fettavskiljare och andra biosystem uppkopplade.

Genom innovationen Smart Bioremote kan diskmaskiner, pumpstationer och andra processer som påverkar hanteringen av avlopp, ventilation och avfall kopplas samman med biosystemen och därmed spara både pengar och miljö.

Detta framgår av den digitala pressträff som Bioteria höll den 30 november 2020.

I pressträffen medverkade Niklas Axelsson, VD för Bioteria Technologies AB, och Charlotta Buch, Head of Scientific Affairs inom företaget.

För 25 år sedan revolutionerade Bioteria Technologies AB VA-branschen genom införandet av sin bioteknik. I praktiken betyder det att ett biosystem installeras, som sedan kontinuerligt bryter ner fettet på plats.

– Med Smart Bioremote är vi ett steg närmare att förverkliga visionen om en hållbar framtidsstad, BioConcept City. Tillsammans med AI kan Smart Bioremotes patenterade lösning skapa helt nya möjligheter i framtidens städer. Biosystemen kan på sikt bli självlärande och kommunicera med andra biosystem, sade Niklas Axelsson.

Företagets bioteknik innebär att speciellt utvalda mikroorganismer konsumerar fettet på plats under kontrollerade former.

Med hjälp av bioteknik kan man lämna de mekaniska och kemiska lösningarna bakom sig och övergå till naturens egna effektiva lösningar, som uppges vara både billigare och renare än de traditionella.

Bioteria Technologies är ett av fyra företag som ingår i koncernen Scientific Holding.

Publicerat: 3 december 2020.

 


ANNONS


 

Susan El Hark
nytt liberalt
kommunalråd

Susan El Hark, 40 år, har tillträtt som nytt kommunalråd för Liberalerna i Täby. Fotograferad den 16 oktober 2020 på Täby Företagarträff.

 

Täby kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 5 oktober 2020 att välja Susan El Hark (L) som kommunalråd på 45% efter CamilIa Ifvarsson (L).

Fullmäktige valde Susan El Hark även till ledamot i kommunstyrelsen efter Camilla Ifvarsson.

Susan El Hark är 40 år, har gått på Tibble Gymnasium och bor nu i Näsbypark.

Hon är ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i Socialnämnden och har förtroendeuppdrag i Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting).

Susan El Hark beskriver sig så här: "En glad och positiv person som är uppvuxen i Täby med lillebror och föräldrar. Efter några år uppe vid Norrlands port Gävle kom jag tillbaka som statsvetare, soldat och framförallt som liberal."

Hon är nu alltså kommunalråd för Liberalerna i Täby, tillsammans med Hans Ahlgren och Robert Stopp.

Publicerat: 18 oktober 2020.

 


ANNONS


 

Ungdomsbok
om en häst på
gamla och ny-
byggda galopp-
fältet i Täby

Helena Manséns nya bok "Spökhästen i galoppstaden" handlar om fiktiva mystiska händelser före och efter nedläggningen av Täby Galopp år 2016.

 

Vad händer när en galoppbana (Täby Galopp) läggs ned och en helt ny stadsdel (Täby Park) byggs upp på platsen, där någonting har glömts kvar? Något som galopperar omkring på nätterna och gnäggar ensamt och övergivet.

Om detta handlar författaren Helena Manséns nya barn- och ungdomsbok "Spökhästen i galoppstaden" (268 sidor), utgiven av Spritz Media HM.

Huvudpersonen är 13-åriga Tindra, som är nyinflyttad med sin familj i stadsdelen Täby Park.

Det är en spännande bok om hästar, vänskap, mystiska saker och övernaturliga ting.

Helena Mansén från Sollentuna har själv ridit galopphästar under många år på Täby Galopp.

Hon har tidigare skrivit böckerna om Colorado, galopphästen från vildmarken.

Publicerat: 13 oktober 2020.

 


ANNONS


 

Johan Blix
har avlidit

Täbybon Johan Blix har dött, enligt ett meddelande den 23 augusti 2020. Han blev 73 år. Johan Blix är mest känd som kyrkoherde i Täby församling sedan 1993 (pensionerad 2013).

Han bodde senast på Södra Catalinagränd i Hägernäs Strand tillsammans med sin hustru Susanna Widner.

Johan Blix föddes i Dalhem på Gotland juldagen 1946.

Bland hans examina kan nämnas regemenstofficersexamen vid Kungl Krigsskolan Karlberg 1973, fil kand vid Stockholms universitet 1973 och teol kand vid Lunds universitet 1976.

Han var först reservofficer i pansartrupperna och senare aktiv regementsofficer vid Gotlands regemente P18.

Utöver kyrkoherde i Täby församling har han varit kyrkobokförings-inspektör i Stockholms stift sedan 1994 (pensionerad 2014) och kontraktsprost i Roslags kontrakt sedan 1997 (pensionerad 2014).

Senast tjänstgjorde han som vicar i Brännkyrka församling.

Johan Blix var mycket samhälls-engagerad, bland annat för Socialdemokraterna i Täby kommunfullmäktige 1994–2006 och som medlem i Täby Rotaryklubb.

Publicerat: 23 augusti 2020.

 

Gunnar Söder
har avlidit

Täbybon Gunnar Söder avled den 14 augusti 2020 i en ålder av 92 år. Han sörjs närmast av barnen Annika, Stefan och Torbjörn.

Gunnar Söder föddes den 11 februari 1928 i Väse i Värmland.

Han var socionom och center-partistisk politiker. Gift 1952 med sedermera partiledaren och utrikesministern Karin Söder, som avled 2015.

Gunnar Söder har varit förbunds-sekreterare i Centerns ungdoms-förbund på 1950-talet, sekreterare för Centerns riksdagsgrupp på 1960-talet, statssekreterare i Industridepartementet på 1970-talet och generaldirektör för Kommers-kollegium på 1980-talet.

Publicerat: 23 augusti 2020.

 


ANNONS


 

Recension:
Teateråren
i Täby är
höjdpunkten
i Marianne
Tedenstads
memoarer

Marianne Tedenstad Wagemyr signerade sin memoarbok "Född Rödhårig" i Näsby Parks Bokhandel den 16 juni 2020.

 

Regissören och teaterprodu-centen Marianne Tedenstad har nu strax efter att ha passerat 70-årsstrecket givit ut sina memoarer med titeln "Född Rödhårig".

Hon och hennes man, artisten och manusförfattaren Nicke Wagemyr, är kända för att under många år som Täbybor (i Skarpäng) ha drivit företaget Apollo Teatern AB.

Paret har med sina roliga revyer, dramatiska pjäser och skojiga barnteater satt sin starka prägel på Täbys kulturhistoria.

År 1992 mottog Marianne Tedenstad och Nicke Wagemyr tillsammans Täby kommuns kulturpris för sina insatser inom teatern.

De bor numera i Rö utanför Rimbo i Norrtälje kommun och på Gran Canaria i Spanien.

Memoarboken är cirka 300 sidor tjock. Skriven på en lättläst svenska. Den är rikt illustrerad med många privata och offentliga foton.

Flera av bilderna kunde gärna ha publicerats i större format, det vill säga i bokens fulla spaltbredd, för att bli tydligare.

Bokens baksidestext sammanfattar innehållet på ett utmärkt sätt: "Drama och komedi, inte bara på scenen utan även privat. Marianne bjuder frikostigt läsaren att följa med från barndomens idyll i Småland, via Drama Centre i London, till ett kreativt teaterliv i Sverige."

Marianne Tedenstad är förvånansvärt uppriktig om händelser i sitt omväxlande liv, om framgångar och motgångar, om förälskelser och besvikelser samt om trevliga och otrevliga personer som hon har mött.

I boken nämner hon en lång rad kända personer. Till exempel den gode vännen Pierce Brosnan (James Bond och Mamma Mia-pappa), artisterna Allan Svensson, Uffe Larsson, Allan Edwall, Magnus Härenstam, Tor Isedal, Charlie Norman, Lennie Norman, Peter Jöback, Sten Ardenstam, Johan Rheborg, Robert Gustafsson, Stig Grybe, Alice Bah, Bosse Parnevik, Janne "Loffe" Carlsson, Johannes Brost, Kjell Bergqvist, Annica Smedius och Anna Ploby samt Apollogänget Mia Ståhl, Jan Simonsson och Elsie Nyman,

Dessutom skriver hon förstås mycket om sin make Nicke Wagemyr (som hon träffade första gången 1979 i Jönköping) samt om sönerna Albin Wagemyr (med artistnamnet Albin Myers) och Simon Wagemyr.

Marianne Tedenstad och Nicke Wagemyr tog över Cocosteaterns lokal i ett före detta kapell i Näsbyparks centrum efter Uffe Larsson. Därifrån drev paret Wagemyr sitt eget företag Apollo Teatern AB under några år.

Som recensent har jag under årens lopp sett åtskilliga av Apolloteaterns revyer och pjäser. När jag bläddrar i mina gamla tidningspärmar hittar jag till exempel Täby Allehanda nummer 27 daterat den 4 januari 1993.

Där skrev jag att Apollorevyn "Krisfesten" (den nionde nyårsrevyn i rad) på Tibble Teater är högklassig underhållning och "förmodligen den bästa hittills".

Memoarboken är utgiven på Megilla-Förlaget i Norrtälje.

RECENSIONSBETYG

Täby Allehanda ger härmed Marianne Tedenstad Wagemyrs memoarbok "Född Rödhårig" betyget tre starka stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog.

Publicerat: 24 juni 2020.

 


ANNONS


 

Gunilla Luiga
blev Täbys
kulturpris-
tagare 2020

Årets kulturprisvinnare i Täby är textilkonstnären Gunilla Luiga, som har sin bostad och ateljé i Norskogen i kommundelen Näsbypark. Fotograferat den 5 oktober 2019.

 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) i Täby kommun beslutade den 28 april 2020 vilka som tilldelas årets kulturpris och kulturstipendier. Beslutet kungjordes den 30 april.

KULTURPRISTAGARE:
GUNILLA LUIGA

Gunilla Luiga har i cirka 40 år varit ideellt verksam och en drivande kraft inom Karby Gård, framhåller KFN.

Hon har suttit i styrelserna för stiftelsen, för Täby Konstvänner, för Täby Konstnärer och för Karby Gård Föreningen.

Gunilla Luiga är en eldsjäl som brinner för kultur, barn och kulturens plats i vårt samhälle.

Hennes engagemang för kommunen, för människor i alla åldrar, hennes ideella arbete under så många år och den höga kvaliteten på det hon uträttar gör henne till en mycket välförtjänt mottagare av kommunens kulturpris, enligt KFN.

I år har 44 personer nominerats till kulturpriset.

Den planerade prisutdelningen onsdagen den 27 maj i Täby kommunhus är inställd.

Med hänsyn till smittspridningsläget har Täby kommun beslutat att ställa in publika evenemang.

Prisutdelningen skjuts fram till november 2020. Exakt datum meddelas "så snart som möjligt".

Täby kommuns kulturpris "delas årligen ut som erkännande för betydelsefull gärning inom kulturlivets område i kommunen".

Kulturpriset tilldelas endast person som är bosatt i Täby eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Kulturpriset utgörs av ett konstverk med anknytning till kommunen.

Sedan 1985 har priset varit en bronsstatyett, "Beatrice", som är en miniatyr av Lennart Jonasons skulptur som står på torget utanför Tibble kyrka.

TRE KULTURSTIPENDIATER

Täby kommun delar årligen ut även kulturstipendier för konstnärlig verksamhet.

Stipendierna är avsedda att stödja och stimulera lokalt verksamma personer eller grupper inom litteratur, konst, film, foto, teater, dans, musik, sång, hembygdsvård, bildningsverksamhet eller annan kulturell verksamhet.

Stipendium kan endast tilldelas person/grupp som är bosatt eller verksam i Täby eller har särskild anknytning till kommunen.

NINA STENBERG,
FILM, 15 000 KRONOR

Nina Stenberg är verksam som manusförfattare och produktionsledare inom film och TV.

Hon gör en fullängds dokumentär om den hemlösa före detta balettstjärnan Jordi Ribera, som var sin tids mest begåvade dansare.

Det är en mångbottnad film som berättar om alkoholism och medberoende samt om hur viktig kärleken och kulturen är i våra liv.

Nina Stenberg vill med stipendiet finansiera hyran av stora scenen på Operan och kameran Arri Alexa för att genomföra en sekvens ur dokumentären: Jordi Riberas rentré på Kungliga Operans scen 40 år efter solistdebuten som 16-åring.

WILLIAM CLAESSON,
MUSIK/FILM, 15 000 KRONOR

William Claesson är pianist, kompositör och musikproducent och har studerat kandidatprogrammet i Jazzpiano på Kungliga Musikhögskolan.

Han har producerat beställnings-kompositioner åt bland annat Kungliga Vetenskapsakademien, Nobelmuseum i Stockholm och Kungliga Riksarkivet.

William Claesson vill skapa ett debutalbum. Till musiken ska han regissera tillhörande filosofiskt orienterade musikvideor vars animationer är direkt länkade med ljuden i musiken.

Hans dröm är att få människor att känna starka känslor och tänka stora tankar genom sin konst. Stipendiet ska finansiera de konstnärer som han vill samarbeta med i produktionen.

JENNIFER WALLÉN,
DANS, 15 000 KRONOR

Jennifer Wallén är praktikant hos ungdomskompaniet Ballet Preljocaj Junior i Frankrike, som en del av hennes sista år på Kungliga Svenska Balettskolan. Där studerar hon dans med modern/nutida profil.

Sommaren 2020 har Jennifer Wallén planerat resa till Moncalvo i Italien för att delta i en kurs som leds av GagaLab och hålls på studion Orsolina28.

I kursen ingår Gaga-klasser, rörelsespråket utvecklat av Ohad Naharin, och följs av koreografi-klasser med Naharins kända och utmanande repertoarer.

Tidigare Batsheva-dansare kommer att undervisa i klasserna. Stipendiet ska användas till flyg, kurs, mat och uppehälle.

Publicerat: 30 april 2020.

 

Priser till
idrottare, ung-
domsledare
och för med-
mänsklighet

Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd (KFN) beslutade den 28 april 2020 att Årets idrottspris 2020 tilldelas Samuel Thörnqvist, Täby Sim.

KFN beslutade samma dag att till Årets ungdomsledare 2020 utse Mikael Rudinsson, Täby Basket, Max Bilgert, Erikslunds KF (fotboll) och Joakim Helgars, Täby Orientering.

KFN beslutade även att 2020 års pris mot rasism, diskriminering och intolerans tilldelas Vesna Stanisic, Täby Basket.

Publicerat: 30 april 2020.

 


ANNONS


 

Historisk dag
för Täby Park:
De första
invånarna
har flyttat in

Det första inflyttningsklara fler-bostadshuset i stadsdelen Täby Park blev det här gula huset tillhörigt Bostadsrättsföreningen Klövern. Fotograferat den 4 april 2020.

 

Den 31 mars 2020 blev en historisk dag för den nya stadsdelen Täby Park på det forna galoppfältet i Täby: De första invånarna flyttade in i det första färdigbyggda flerbostadshuset.

På plats att välkomna de första Täby Park-borna fanns kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M), Täby Park AB:s VD Anna Galli, Skanska Sveriges vice VD Mikael Matts och Svanens VD Ragnar Unge.

Allra först att flytta in blev Magnus Olsson i Brf Klöverns gula hus som har byggts av Skanska. Han är 24 år, läser bioteknik på KTH och kommer ursprungligen från Hudiksvall.

Täby Park är ett av de största stadsbyggnadsprojekten i Stockholmsregionen. Området är ungefär dubbelt så stort som Gamla stan i Stockholm.

Cirka 25 000 personer kommer att bo och arbeta i området när det står helt färdigt om 20–25 år.

Där kommer förutom bostäder och kontor även att finnas butiker, restauranger, caféer, skolor, parkområden och lekplatser.

Av de sammanlagt 6 000 bostadsrätter och hyresrätter som byggs kommer 70 procent att Svanen-märkas. Det innebär att Täby Park blir det hittills största bostadsprojektet i Sverige med miljöcertifierade bostäder.

Det enda som, tills vidare, finns kvar sedan Täby Galopps tid är den gamla läktarbyggnaden.

Marknadsföringsbolaget Täby Park AB ägs gemensamt av Skanska och JM.

Täby kommun stavar den nya stadsdelen med gement "p": Täby park. De flesta andra berörda parter skriver med versalt "P": Täby Park.

Publicerat: 4 april 2020.

 


ANNONS


 

Kommunalt
stödpaket
till företagen
i Täby under
coronakrisen

Täby kommun har tagit fram ett stödpaket för att underlätta för det lokala näringslivet. Stödpaketet är ett tillfälligt komplement till de nationella insatserna i samband med coronakrisen.

Täby kommun följer, enligt ett pressmeddelande den 26 mars 2020, "mycket noga utvecklingen av coronaviruset och vilka konsekvenser det får för näringslivet i Täby. Olika branscher drabbas på olika sätt och många företag står inför stora utmaningar".

STÖDPAKETET

Täby kommuns stödpaket till de lokala företagen innehåller följande åtgärder:

  Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll samt serverings- och tobakstillsyn.

  Förlängd betalningstid för fakturor, efter kontakt med kommunen, på avgifter för markupplåtelse avseende uteservering.

  Nedkortade betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.

  Återbetalning av avgifter om sökande drar tillbaka sitt ärende. Gäller för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse.

  Tillsynsbesök, som inte är kritiska, flyttas fram.

  Möjlighet att öppna uteserveringar omgående (om Polisen beviljar ansökan).

  Möjlighet för större markupplåtelse än vanligt för uteservering.

  Fortsatt avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser.

  Kommunen kommer i sina kommunikationskanaler att uppmana Täbyborna att stödja de lokala företagen.

  Ingen avgift utgår för markupplåtelse för uteserveringar under år 2020. Beslutet om att inte ta ut någon avgift för markupplåtelse för uteserveringar förväntas att tas i kommunfullmäktige den 20 april.

Den politiska majoriteten i Täby kommun, Täby-Alliansen, är överens om stödpaketet.

Täby-Alliansen företräds av kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande Hans Ahlgren (L), Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds ordförande Annica Nordgren (C) samt Gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande Tobias Karlström (KD).

Publicerat: 26 mars 2020.

 

Eva von
Wowern (KD)
nytt kommu-
nalråd i Täby

Kristdemokraternas (KD) styrelse i Täby utsåg den 23 mars 2020 Eva von Wowern till blivande kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i Gymnasie- och näringslivsnämnden (GNN) i Täby kommun.

Eva von Wowern väntas tillträda ‪‪den 21 april. Hon efterträder då Tobias Karlström (KD), som lämnar sin post för att bli stabschef hos Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.

Eva von Wowern kommer närmast från uppdraget som kanslichef och ombudsman för Kristdemokraterna i Stockholms län, framgår det av Facebooksidan för KD i Täby.

Hon är också ledamot i regionfullmäktige och företräder partiet i Patientnämnden och i Psykiatriberedningen i Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting).

Eva von Wowern har länge varit aktiv i Täbypolitiken på olika förtroendeposter i kommunen och i partiavdelningen.

Tobias Karlström lämnar sina uppdrag i kommunen ‪‪den 20 april 2020.

– Jag är glad över att Eva ersätter mig. Jag tycker att hon har de egenskaper som behövs för uppdraget. Hon är både kunnig, trevlig och väl förankrad i kristdemokratin, säger Tobias Karlström i ett pressuttalande.

Det som återstår är att kommunfullmäktige i Täby beslutar att välja Eva von Wowern som kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande för GNN.

Det beslutande sammanträdet sker ‪‪den 20 april. Under tiden fram till ‪‪dess kommer ett arbete med överlämningen av uppdraget att ske.

Publicerat: 25 mars 2020.

 


ANNONS


 

Täbymodera-
ternas årsmöte:

Styrelsen om-
valdes och Tobias Bill-
ström talade

Malmöbon Tobias Billström gästade Täby den 6 mars.

 

Riksdagsledamoten Tobias Billström, gruppledare för Moderaternas riksdagsgrupp, f d migrationsminister (2006–2014) och f d riksdagens förste vice talman (2014–2017), besökte Täby den 6 mars 2020.

Han talade om aktuella politiska frågor inför ett 60-tal deltagare på Täbymoderaternas årsmöte i Moderatvillan på Byängsvägen 3 i Täby.

Styrelsen för Moderaterna i Täby omvaldes på årsmötet under ledning av Filippa Reinfeldt:

Ordförande:
Carl Henrik Svenson
Vice ordförande:
Izabelle By
Ledamöter:
Thomas Nilsonne
Curt Ögren
Mikael Jensen
Stefan Oesman
Björn Ohlsson
Lisbet Sämå
Gunnar Göranson
Eva Strand
Arash Kashani
Gunnel Allard
.

I styrelsen ingår även ordföranden för MUF Täby. Till styrelsens sammanträden adjungeras dessutom föreningens kommunalråd, regionråd samt företrädare för Kyrkan och Torsdagsklubben.

Publicerat: 7 mars 2020.

 


ANNONS


 

Täby är en av
Sveriges fem
trivsammaste
kommuner

Den 18 december 2019 offentliggjorde SCB (Statistiska centralbyrån) resultatet av årets medborgarundersökning.

Där framgår att Täby kommun hamnar på en hedrande femte plats bland 135 undersökta kommuner beträffande helhetsbedömning av medborgarnas syn på sin kommun som en plats att bo och leva på.

Topplistan ser ut så här över de "trivsammaste" kommunerna (med minst 70 i betygsindex):
1.  Lomma och Vellinge (båda i Skåne län), betygsindex 76.
3.  Lidingö (Stockholms län), 74.
4.  Danderyd (Stockholms län), 72.
5.  Täby (Stockholms län) och Trosa (Södermanlands län), båda 71.
7.  Karlstad (Värmlands län), betygsindex 70.

Betygsindex kan variera mellan 0 och 100.

Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Däröver till och med 54 ger "godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55. Betygsindex på 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".

ÅRLIGA UNDERSÖKNINGAR

Varje år erbjuder statistikmyndig-heten SCB Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. I år deltog 135 kommuner – det vill säga knappt hälften av samtliga 290 svenska kommuner.

Årets undersökning genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019.

Ett slumpmässigt urval på 1 700 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades i Täby. Av dessa besvarade 44 procent enkäten.

Bortfallet är således stort (inte bara i Täby utan även i alla kommuner).

Täby kommun hade 71 397 invånare vid det senaste årsskiftet (31 december 2018).

Resultatet av medborgarunder-sökningen i kommunen bygger på svaren från endast 735 Täbybor. Det är cirka 1 procent av folkmängden.

TRE OMRÅDEN BETYGSÄTTS

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden (med var sitt betygsindex):

Kommunen som en plats att bo och leva på.
Kommunens verksamheter.
Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Mot bakgrund av ovanstående fakta får Täby kommun jämförelsevis bra betyg:

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Täby kommun som en plats att bo och leva på blev 71.

68 procent av medborgarna i Täby kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8–10 på den 10-gradiga skalan) medan 8 procent vill avråda från det (betyg 1–4 på den 10-gradiga skalan).

Betygsindexet NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Täby kommun blev 66.

För Täby kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Miljöarbete, Idrotts- och motionsanläggningar, Gång- och cykelvägar samt Stöd för utsatta personer, som kan höja helhetsbetyget NMI.

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 57 i Täby kommun.

Betygsindexet NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Täby kommun blev 52.

För Täby kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39.

Detta genomsnittsbetyg innebär således "inte godkänt" för medborgarnas sammanlagda inflytande i sina kommuner, enligt SCB:s klassificering!

TÄBY KOMMUNS KOMMENTAR

I Täby kommuns pressmeddelande den 19 december 2019 beskrivs resultatet av medborgarunder-sökningen bland annat så här:

– Täbyborna har gett Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomfört under hösten.

– Täby kommuns verksamheter fick det högsta resultatet sedan mätningarna började 2006. Endast Vellinge har ett högre– resultat, 68. Därefter kommer Täby och Lomma som båda har resultatet 66.

– I undersökningen finns även ett område som gäller medborgarnas möjlighet till insyn i och inflytande över kommunens verksamhet. Även inom detta område får Täby ett toppresultat strax efter Vellinge och Lomma.

Publicerat: 21 december 2019.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

"Stadsvillorna i Roslags-Näsby"
vann Täbys stadsbyggnadspris


VIDEO (102 sekunder). Utmärkelsen "Täby stadsbyggnadspris 2023" överlämnades av Johan Algernon (M), ordförande i kommunens stadsbyggnadsnämnd, till ansvarige arkitekten Anders Rotstein från ÅF sandellsandberg arkitekter AB. Från det prisvinnande projektet "Stadsvillorna i Roslags-Näsby" deltog även Joakim Uebel, grundare av Sandellsandberg, och Erik Ahl från den nuvarande fastighetsägaren Nrep. Kommunförvaltningen representerades av stadsarkitekten Martin Edfelt. Ceremonin ägde rum i anslutning till Stadsbyggnadsnämndens sammanträde i Täby kommunhus den 14 november 2023.

 

"Täby stadsbyggnadspris" gick i år till projektet "Stadsvillorna i Roslags-Näsby". Byggentreprenör var BrickHouse Bostadsutveckling AB. Arkitektbyrå var Sandellsandberg med ansvarig arkitekt Anders Rotstein. Utemiljön är formgiven av landskapsarkitekt Johan Paju.

Prisceremonin hölls i Täby kommunhus den 14 november 2023. Vinnarna Anders Rotstein och Joakim Uebel från arkitektbyrån Sandellsandberg samt Erik Ahl från den nuvarande fastighetsägaren Nrep tog emot priset som överlämnades av Täby stadsbyggnadsnämnds ordförande Johan Algernon (M).

Sandellsandberg grundades 1995 och är sedan 2016 en del av AFRY. Sandellsandberg består av cirka 50 arkitekter, inredningsarkitekter, produktdesigners och ingenjörer.

TÄBYBORNA RÖSTAR

– Stadsbyggnadspriset premierar god arkitektur som påverkar vår livsmiljö positivt. Det är därför det är så värdefullt att det är Täbyborna själva som röstar fram vinnaren. Stadsvillorna i Roslags-Näsby är ett bra exempel på byggnation som kommer att vara attraktiv över tid, säger Johan Algernon.

– Det är roligt att intresset för arkitektur verkar öka. I år hade vi över 1 500 personer som röstade. Stadsvillorna i Roslags-Näsby visar hur bra det kan bli när arkitekten är med hela vägen. Stor omsorg har lagts på detaljerna – de stående svartlaserade träpanelerna, smäckra smidesräcken och fönstrens skarpa inramning. Här är arkitekten dessutom byggare och har kunnat styra var man lagt krutet. Det säger Martin Edfelt, stadsarkitekt i Täby kommun.

JURYNS MOTIVERING

Juryns motivering till Täby stadsbyggnadspris 2023 lyder så här:

"Arkitekter bygger i egen regi. Kompromisslöst och med stort engagemang för slutprodukten. Två modesta volymer som är vackert inplacerade i terrängen. En 'mellanskala' som blir en övergång mellan villorna i väster och Roslags-Näsbys högre byggnader.

Byggnadernas pulpettak har olika riktning och bryter ner skalan, skapar ett intressant taklandskap samt gynnar en jämn energiproduktion för solcellsanläggningen. De gråsvarta fasaderna av stående träpanel faller vackert in i grönskan.

Interiört skapar stora fönster och rumsvolymer goda boendekvaliteter. Vardagsrummen är i vissa lägenheter avdelningsbara och möjliggör en flexibel planlösning. Utifrån och in har byggnaderna enkla, precisa detaljer."

TRE KRITERIER

Om utmärkelsen Täby stadsbyggnadspris: Sedan 2012 delar Täby kommun ut ett årligt stadsbyggnadspris. Invånarna i kommunen får nominera en plats eller ett objekt som de tycker ska tilldelas utmärkelsen.

Nomineringarna presenteras för en jury som väljer vilka objekt som ska gå vidare till en röstningsomgång. Täbyborna kan sedan rösta på sin favorit på kommunens webbplats.

Förutom de formella kraven att projektet ligger i Täby kommun och är byggt de senaste tre åren bedöms projektet utifrån tre kriterier: 1) Nyskapande och särskiljande arkitektur, 2) Hållbarhet, 3) Betydelse för Täby kommun.

Övriga finalister till Täby stadsbyggnadspris var i år Täby simhall och Klockstapelparken vid Täby kyrka. Förra årets vinnare var "Dagvattendammarna i Ängsholmsparken" i Gribbylund.

De båda så kallade stadsvillorna på Gamla Norrtäljevägen 103 A och B i Roslags-Näsby står nästan klara för inflyttning. Huset till vänster är fem våningsplan högt och har 21 brevfack i bottenvåningen för blivande hyresgäster. Fotograferat den 16 november 2023.


Publicerat: 21 november 2023.

 


ANNONS


 

Vattenfyllda ballongbomber på
sommarens gratisteater i Täby


VIDEO (62 sekunder). Ängsholmsparken i Gribbylund gästades måndagen den 14 augusti 2023 av duon Acrobuffos med gratisföreställningen "Waterbombs". Duon består av det äkta artistparet Seth Bloom och Christina Gelsone från New York City i USA.

De båda halvtimmeslånga föreställningarna, med start klockan 14 och 17, samlade omkring 300 åskådare vardera dvs en sammanlagd publik på cirka 600 personer. Det blev en fartfyllld, underhållande och blöt familjeshow med "100 vattenballonger".

Föreställningarna i Täby arrangerades av Täby kultur, som är en del av Täby kommun, i samarbete med Parkteatern, som är en del av Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det amerikanska artistparet Acrobuffos turnerar internationellt med bland annat "Waterbombs" och har hittills uppträtt på scener, gator, torg och parker i ungefär 30 länder.

Publicerat: 17 augusti 2023.

 


ANNONS


 

Viggbyskolan moderniseras för
att kunna ta emot 100 fler elever

Renoveringsarbetet på hög höjd över Viggbyskolans tak pågår för fullt. Fotograferat den 5 juli 2023 från platsen där Gästisvägen övergår i Viggbygränd.

 

Viggbyskolan i Täby kommun genomgår för närvarande en mycket omfattande renovering för att få modernare skolbyggnader och bli bättre anpassad till dagens och framtidens undervisning. Skolan kommer dessutom att kunna ta emot cirka 100 fler elever än i dagsläget.

Viggbyskolan med adressen Järnvägsallén 2 i Viggbyholm har plats för cirka 280 elever. Skolan är en kommunal skola med förskoleklass, grundskola 1–5 och fritidshem. Skolan beskriver sig själv som en traditionsrik F-5 skola som tillsammans med Drakskeppsskolan bildar ett rektorsområde med en rektor för de båda skolorna. Rektorn heter Åke Ringwall. Biträdande rektor är Marie Johansson.

Drakskeppsskolan ligger för övrigt på samma plats som den legendariska forna internatskolan Viggbyholmsskolan låg.

Viggbyskolans huvudbyggnad är från 1920-talet. När Viggbyskolan invigdes den 2 september 1926 hette den Viggbyholms folkskola. Sedan dess har skolan utökats med ytterligare byggnader under 1950-talet, 1960-talet och år 2021.

TIDSTYPISKT FRÅN 1920-TALET BEVARAS

Nu år 2023 renoveras och verksamhets- och tillgänglighetsanpassas Viggbyskolan samtidigt som det tidstypiska från 1920-talet bevaras. Viggbyskolan består av tre skolbyggnader, en gymnastikhall med tillhörande omklädningsrum och duschrum samt inhyrda paviljonger för evakuering under byggtiden.

De befintliga skolbyggnaderna är slitna och i stort behov av renovering, enligt det kommunala Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande.

Renoveringen är indelad i etapper. För att minimera påverkan på skolverksamheten kommer ingen undervisning att ske i den del som renoveras.

Enligt nuvarande tidsplan beräknas renoveringen av Viggbyskolan vara klar under vårterminen 2025.

KOMMUNALA BESLUT OCH KOSTNADER

Bakgrunden till om- och tillbyggnaden av Viggbyskolan är att kommunstyrelsen fattade ett genomförandebeslut avseende en ny skolbyggnad inom fastigheten Viggbyholm 45:8 och renovering av Viggbyskolans befintliga byggnader redan vid sitt sammanträde den 3 juni 2019.

Projektet omfattar två delar: Den första delen består av uppförande av en ny skolbyggnad. Denna del är redan avklarad. Den paviljongsbyggnad med lektionssalar som uppfördes på 1960-talet revs för att ge plats åt den nya skolbyggnaden i två våningsplan som togs i bruk höstterminen 2021. Den andra delen består av renoveringen samt verksamhets- och tillgänglighetsanpassningen av de befintliga byggnaderna.

Viggbyskolan kommer efter investeringen att kunna ta emot 380 elever i årskurserna F-6. Det är cirka 100 fler elever än i nuläget. Budgeten för projektet uppgick till 150 miljoner kronor. Utifrån förnyade bedömningar av befintliga byggnaders skick och installationers status föreslogs att genomförandebeslutet ändras med ytterligare 24 miljoner kronor i utökad budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2021 att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra projektet med den utökade budgeten. Projektkalkylen bedöms således uppgå till sammanlagt 174 miljoner kronor.

Kommunens projektadministratör är Josefine Söderström.


Publicerat: 11 juli 2023.

 


ANNONS


 

Skålhamra kvighage blir Täbys
tredje naturreservat – värdefulla
men svårtillgängliga hagmarker

Kartan visar det nya naturreservatet "Skålhamra kvighage" i Täby kommun. Mitt på kartan ligger naturreservatet markerat med en kraftig svart heldragen gränslinje. Den vänstra hälften av reservatet utgörs av skogsblandad hagmark. Den högra halvan består av en vassbevuxen strandremsa (i sydvästra Vallentunasjön).

Mitt i kartan går i nord-sydlig riktning den smala, bitvis krokiga och ganska pittoreska Skålhamravägen.

Norr om naturreservatet ligger odlad kommunal mark (gult) och ännu längre norrut Skålhamra 4:3 med Täby GK:s privatägda natursköna golfbana (grönt). Väster om reservatet ligger bondgårdsområdet Torslunda med bebyggelse på båda sidor om Torslundavägen (mestadels gult). Söder om reservatet ligger skogsområdet Fällbro (grönt). Karta: Täby kommun.

Foto 1. Fotografierna i Täby Allehandas reportage om naturreservatet är tagna den 24 maj 2023. Fotot på första sidan och ovanstående Foto 1 är tagna vid det som kan uppfattas vara "huvudingång" (en rejäl stätta dvs dubbla trappstegar över ett stängsel) och med en bred vägren (till höger) för parkering av två eller tre bilar (där Täby Allehandas reportagebil står).

 

Kommunfullmäktige i Täby förväntas den 12 juni 2023 besluta att bilda ett naturreservat benämnt Skålhamra kvighage och att fastställa skötselplan för reservatet. Skålhamra kvighage ligger längs med Vallentunasjöns sydvästra strandlinje och är en av kommunens mest värdefulla hagmarker.

Skålhamra kvighage är Täby kommuns tredje och minsta naturreservat (29 hektar, inrättat 2023). Det är dessutom det mest svårtillgängliga naturreservatet i Täby (både nu och enligt plan) jämfört med Rönninge by–Skavlötens naturreservat (180 hektar, inrättat 2002, mycket bra tillgänglighet för allmänheten) och Täby prästgårds naturreservat (95 hektar, inrättat 2016, ganska bra tillgänglighet).

VAD ÄR EN KVIGHAGE EGENTLIGEN?

Skålhamra är namnet på platsen, men vad är egentligen en kvighage? Jo, en kviga är en hona av nötkreatur som uppnått en ålder av ett år men ännu inte har kalvat. Efter kalvningen blir kvigan en ko, enligt Wikipedia.

En hage är, också enligt Wikipedia, sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar. Betesmarken kan vara en äng som inte brukas till annat än bete eller en odlad vall efter att vallväxterna har skördats. Betesmarken kan vara en inhägnad hage. Betesdjuren bidrar med naturlig gödsling av marken.

Syftet med naturreservatet är, enligt kommunens tjänsteutlåtande, att säkerställa att hagmarkens värden bevaras och utvecklas samt att underlätta allmänhetens tillträde till och vistelse i området. Marken ägs av det kommunala bolaget Täby Fastighets AB (TFAB).

Förvaltare av naturreservatet är Täby kommun. Den praktiska skötseln utförs av kommunen med stöd av arrendatorn.

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har med nästan euforisk entusiasm behandlat ärendet den 23 maj 2023. Därefter var det kommunstyrelsens (KS) tur att fatta sitt beslut den 29 maj inför det slutliga avgörandet i kommunfullmäktige den 12 juni.

Ett samråd för bildandet av naturreservatet har dessförinnan genomförts med sakägare, myndigheter och ideella föreningar. Bildandet av naturreservatet är förenligt med kommunens översiktsplan och miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

BAKGRUNDEN TILL NATURRESERVATET

Arbetet med att bilda ett kommunalt naturreservat i området har pågått sedan år 2010. Under år 2014 var förslaget ute på samråd, men arbetet avstannade till följd av en utredning om huruvida det vore lämpligt att reservatet även skulle innefatta skogsområdet söder om hagen. Arbetet med att ta fram ett förslag för en naturreservatsbildning återupptogs under år 2018.

Skålhamra kvighage är en av kommunens mest värdefulla hagmarker. Hagen har använts som betesmark under upp till ett tusen år, vilket har bidragit till en stor artrikedom avseende flora och fågelliv. I området finns tydliga spår av människans brukande. De tidigaste spåren är från äldre järnålder.

Reservatet är ett cirka 29 hektar stort land- och vattenområde. Det innefattar hagmarkerna och vassområdena i anslutning till hagen. För att upprätthålla och utveckla de höga värdena i hagen krävs en medveten skötsel med bete och viss röjning.

En arrendator har betesdjur som går i hagen under sommar och höst. Täby Hembygdsförening har genomfört årliga röjningar och dokumenterat hagmarkens flora. Förvaltare av naturreservatet är Täby kommun. Den praktiska skötseln ska utföras av kommunen tillsammans med arrendatorn.

Området har ett historiskt värde i form av flera lämningar från järnåldern (mellan 500 f Kr och 1100 e Kr) och ingår i riksintresset för kulturmiljö. Skålhamra kvighage har även höga värden för det rörliga friluftslivet. Området är tänkt att ingå i en framtida strandpromenad längs med Vallentunasjön.

MARKEN ÄGS AV KOMMUNEN

Marken inom det föreslagna naturreservatet ägs av TFAB. Ingen förändring av markägoförhållanden kommer att ske. Investeringskostnaden för iordningställande av reservatet i form av stängsling, parkering, skyltning m m bedöms uppgå till cirka 1,3 miljoner kronor.

Länsstyrelsen har beviljat ett s k LONA-bidrag om 545 000 kronor år 2020 för detta ändamål. För att mottaga bidraget måste kommunen åtaga sig att medfinansiera/betala samma belopp för iordningställandet av reservatet. Slutdatum för nyttjandet av LONA-bidraget är den 31 december 2024.

De äldsta spåren av en bofast befolkning är från perioden runt år noll (dvs ungefär vid Kristi födelse). Det är troligt att människan sedan dess har bott och använt området som jordbruksmark. Det finns rester av hägnader från äldre järnålder i form av stensträngar.

Den hävdade marken har en rik flora med arter som rödklint, brudbröd, ängsvädd, nattviol och darrgräs, vilka har ett stort bevarandevärde. Det förekommer även fler sällsynta arter som har ett högt bevarandevärde som ormtunga vid strandängen och låsbräken i de torrare partierna i västra delen av hagen.

Det finns även uppgifter från 1994 om att fältgentiana växer i hagen. I betesmarken finns en hög artrikedom av vaxskivlingar. Dessa finns i ett sådant antal och med sådan artsammansättning att de kan beskrivas som ett vaxskivlingssamhälle.

Nästgrannen Täby Golfklubb i Skålhamra anordnar fågelskådning som lockar med kattugglans återkomst samt en och annan havsörn.

Området betas nuförtiden av nötkreatur. Kompletterande betesputs och röjning görs av arrendatorn och Hembygdsföreningen. Kommunen har huvudansvaret för betesmarkens skötsel.

ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

Reservatet är tillgängligt för allmänheten och nås med bil, kollektivtrafik, cykel eller till fots. En grusad parkeringsplats ska anläggas i naturreservatets norra del i anslutning till Skålhamravägen. Parkeringen ska innehålla platser för bil och cykel.

Den närmaste busshållplatsen finns cirka två riskabla gångkilometer från reservatet, längs Sandavägen. Buss 684 mellan Täby centrum och Upplands Väsby trafikerar sträckan.

Skålhamra kvighage kan beskrivas som en levande fornlämning, enligt skötselplanen. Det är ett område med en rik flora och fauna som har skapats genom kontinuerlig hävd som sträcker sig åtminstone 400 år tillbaka i tiden. Kanske är hävden obruten från järnåldern.

De äldsta bevarade spåren från hävd och djurhållning är från denna tid. Det ger en hög täthet av hävdgynnade växter och svampar, en rik insektsfauna och goda förutsättningar för fåglar som gynnas av mosaikartade miljöer med hög produktion av insekter. Rödlistade arter och andra naturvårdsintressanta arter förekommer.

INGET KONSTGÖDSEL

Skålhamra kvighage utgör en sällsynt miljö, inte bara i kommunen utan även nationellt. Hävdade ogödslade marker har minskat kraftigt i omfattning de senaste decennierna. Här är marken i stort helt opåverkad av konstgödsel. Det ger en varierad och rik flora.

Att så stora områden är opåverkade av konstgödsel är ovanligt ur ett nationellt perspektiv. I Täby finns det bara ett område som kan mäta sig med Skålhamra vad gäller artrika gräsmarker och det är Täby prästgårds naturreservat.

Skålhamra kvighage är ett projekt som startades av Täby Hembygdsförenings naturvårdssektion. Projektet drivs numera tillsammans med Täby Naturskyddsförening. Syftet är att försöka återställa beteshagen till ursprunglig ängs- och hagmark samt friställa fornlämningar.

– Att inrätta ett naturreservat är ett viktigt beslut för klimatet och den biologiska mångfalden. I Skålhamra kvighage finns över 330 olika växtarter och fler än 100 fågelarter. Ta gärna en promenad i området och upplev den fantastiska naturen, säger kommunalrådet Annica Nordgren (C) i ett uttalande.

Skålhamra kvighage naturreservat kommer enligt de preliminära planerna att invigas under våren 2024.

Foto 2. Här ses den gräsbevuxna infarten från Skålhamravägen till den blivande bilparkeringen för besök i Skålhamra kvighage. Bortom infarten ligger det nordvästra hörnet av naturreservatet (med en stätta över stängslet). Parkeringen ska få en grusad yta med plats för 8–10 bilar för att undvika parkering längs Skålhamravägen. Om det ska finnas plats för en buss med gruppbesökare framgår inte. I förgrunden skymtar ett dike som är fortsättningen på ett vattenrör under vägen.

Foto 3. Fotograferat norrifrån i det sydöstra hörnet av golfbanan in mot naturreservatets strandzon vid Vallentunasjön. Detta gjordes under tacksamt beskydd av Täby Golfklubbs klubbchef Linus Karlsson mot slagna hårda golfbollar. Mellan stranden och vassen finns en betad gräsmark som översvämmas om våren och skapar en blå bård med mycket goda förutsättningar för gäddlek. En blå bård innebär ett öppet vattenområde mellan land och vass. Åtgärder planeras genom klippning av kanaler och vattenspeglar i den täta vassen. Detta kommer att gynna både gädda och sjöfågel, enligt tjänsteutlåtandet.


Publicerat: 11 juni 2023.

 


ANNONS


 

Drakskeppsskolan ska få en
permanent matsal – den tillfälliga
matsalen flyttas till fotbollsplan

Drakskeppsskolans nuvarande provisoriska långa låga gröna matsalsbyggnad kommer att flyttas tillfälligt till den grusbelagda fotbollsplanen på andra sidan Drakskeppsvägen medan en ny permanent matsalsbyggnad anläggs här (bilden). Fotograferat den 29 april 2023.

 

Täbys kommunfullmäktige tog på måndagskvällen den 15 maj 2023 ett genomförandebeslut angående nybyggnad av matsal, fläktrum och ventilationsanläggning inom fastigheten Drakskeppet 1, Per Sundbergs väg 17 i Viggbyholm. Detta innebär upprustning av Drakskeppsskolan med bland annat en permanent matsalsbyggnad.

På grund av platsbrist byggdes Drakskeppsskolans matsal om till klassrum och andra verksamhetslokaler under år 2014. Matsalen placerades då i en tillfällig paviljongslösning med ett tidsbegränsat bygglov. Bygglovet har vid flera tillfällen förlängts och löper denna gång ut i september 2023. En ny permanent matsalsbyggnad behöver byggas, enligt beslutsunderlaget.

I huvudbyggnaden behöver dessutom ventilationsanläggningen bytas ut eftersom anläggningen har nått sin tekniska livslängd. Ett fläktrum behöver tillskapas för att säkerställa en bättre arbetsmiljö då fläktaggregaten idag är placerade på taket.

Uppskattad tid för genomförande är cirka två år med start i slutet av 2023 eller i början av 2024. Beräknad kostnad för investeringen är cirka 50 miljoner kronor. Utifrån dagens hyresnivå behöver hyran till Barn- och grundskolenämnden (BGN) höjas med cirka 1,8 miljoner kronor från år 2026.

KOMMUNAL GRUNDSKOLA

Den kommunala Drakskeppsskolan är en grundskola med förskoleklass till årskurs 5 och med fritids. Det finns även lokaler för Musikskolan

Drakskeppsskolan beskriver sig själv som en liten F-5-skola som värnar om gemenskapen. Skolan har "en fantastisk skolgård, en fullstor idrottshall och engagerad och kompetent personal".

Utredningen har kommit fram till att antalet barn även framöver kommer att motsvara nuvarande barngrupp på cirka 200 elever. Därmed behöver skolan inte byggas ut. Det räcker att man ersätter den tillfälliga matsalslösningen med en permanent.

Åtgärden kommer att påverka skolans visuella intryck eftersom nya byggnader tillförs. Den egentliga skolbyggnaden är en tegelbyggnad i halvplan från mitten av 1950-talet. Skolan som till en början var en internatskola blev kommunal på 1990-talet.

PROVISORISKT PÅ FOTBOLLSPLANEN

För att kunna bygga en ny matsalsbyggnad behöver kommunen flytta den tillfälliga matsalspaviljongen till grusplanen bakom Drakskeppshallen. Matsalspaviljongen är väldigt sliten och kommer bara kunna flyttas en sista gång innan den skrotas helt. Detta framgår av besked från Täby kommuns fastighetsavdelning till berörda närboende.

För att kunna genomföra ventilationsprojektet behöver kommunen skapa fria utrymmen i skolan där ventilationsentreprenören kan dra nya kanaler och ta upp nya hål. Kommunen kommer därför att hyra en paviljong för ändamålet. Denna klassrumspaviljong kommer att ställas upp en eller två månader innan huvudprojektet sätts igång.

Kommunens fastighetsavdelning har i avstämning med skolan valt att lägga flytten av matsalspaviljongen redan under sommarlovet 2023 för att minska påverkan i skolan. När höstterminen startar är förhoppningen att den gamla matsalspaviljongen är etablerad på sin nya placering dvs den grusbelagda fotbollsplanen bakom Drakskeppshallen. Skolan kommer i och med detta att få leverans av cateringmat och hämtning av disk under byggtiden.

Huvudprojektet kommer att handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling. Produktionen beräknas komma igång under kvartal 1/kvartal 2 år 2024. Byggtiden beräknas till cirka 12 månader.

När den nya matsalen är på plats och ventilationsprojektet är klart kommer både matsalspaviljongen och klassrumspaviljongen att avetableras, alla staket tas bort och marken återställas.

VIGGBYHOLMSSKOLAN 1928–1972

Drakskeppsskolans föregångare var den välkända Viggbyholmsskolan. Den var en tidig friskola, Sveriges första internatsamskola, med en banbrytande experimentell pedagogisk inriktning under åren 1928–1972. Du-reformen var konsekvent genomförd från start, enligt Wikipedia.

Skolan var inledningsvis 1928 inhyst i Viggbyholms gård på initiativ av den nytänkande pedagogen och skolmannen Per Sundberg. Han var till sin död 1947 "skolans rektor och ansvarsförvaltare med en fri kristen grundsyn". Skolans gatuadress, Per Sundbergs väg, är således namngiven till hans ära.

Här på den grusbelagda fotbollsplanen vid Drakskeppsvägen, Lorensviksvägen och Drakskeppsskolans idrottshall Drakskeppshallen (utanför bilden) kommer skolans provisoriska matsalsbyggnad att uppföras för en begränsad period. I förgrunden på fotot finns det plats för en tillfällig klassrumsbyggnad. Fotograferat den 29 april 2023.

Publicerat: 19 maj 2023.

 


ANNONS


 

"Täbys tråkigaste skolgård"
rustas upp för att bli roligare


VIDEO (51 sekunder). Jurga Rundblom, rektor för förskolan Fjärilen Blåvinge på Armévägen 63 i Gribbylund, svarar i videointervjun på Mac Lennart Lindskogs fråga om vad upprustningen av skolgården betyder för verksamheten.

 

I hörnet av Armévägen och Furuvägen i Gribbylund ligger det som har kallats "Täbys tråkigaste skolgård". Nu har förskolan Fjärilen Blåvinge, som hyr lokalerna i entréplanet, börjat renovera skolgården så att den ska bli roligare att vistas på.

I samarbete med företaget Evergreen International AB på Prästgårdsvägen i Täby har delar av skolgårdens hårda gråa asfaltsyta redan belagts med mjukare grönt konstgräs.

Fjärilen är ett privatägt familjeföretag som driver "förskola i enlighet med den nya Läroplanen för förskolan". Kärnan i verksamheten uppges vara att erbjuda en förskola med hög pedagogisk kvalité för det livslånga lärandet.

Leila Parsa är VD och verksamhetschef för Fjärilen Konceptet AB i Örebro. Företaget har två förskolor: Fjärilen Guldvinge i Kumla kommun i Örebro län och Fjärilen Blåvinge i Täby kommun i Stockholms län.

Jurga Rundblom är rektor för förskolan Fjärilen Blåvinge i Täby.

Fotona och videon i reportaget är tagna i samband med förskolans Öppet hus lördagen den 13 maj 2023.

I lokalerna i det gula huset på Armévägen 63 har tidigare Täby Friskola bedrivit verksamhet.

Upprustningen av "Täbys tråkigaste skolgård" har nyligen inletts med att lägga grönt konstgräs på den gråa asfalten. Just här planeras det att bli en trafiklekplats för förskolans barn.

Publicerat: 15 maj 2023.

 


ANNONS


 

Hemvärnet visade upp sig i Täby
under militärövningen Aurora 23

Välutrustad militär från Attundalandsbataljonen, eller 23:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, övade i Täby den 29 april. Bataljonen är hemmahörande i norra delarna av Stockholmsområdet. Den administreras av Livgardesgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och ligger i Kungsängen i Upplands-Bro kommun, Stockholms län. I bakgrunden på fotot ses Täby kommuns mötesplats Hörnet för ungdomar som går i högstadiet och är mellan 13 och 16 år. Adressen är Biblioteksgången 1 i Täby centrum.

 

I samband med den stora internationella försvarsmaktsövningen Aurora 23 i Sverige under perioden 17 april–11 maj 2023 visade Hemvärnet upp sig i tio kommuner i Mellersta militärregionen: Från Ljusdal i norr till Nyköping i söder. Däribland Täby kommun där Hemvärnet fanns i Täby centrum lördagen den 29 april mellan klockan 11 och 14.

Aurora 23 genomsförs för att öka Försvarsmaktens militära förmåga. Den är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 30 år. Omkring 26 000 män och kvinnor deltar som soldater, sjömän och civila.

Ett stort antal nationer och myndigheter medverkar i Aurora 23. Tillsammans med militära förband från 14 partnerländer byggs säkerhet samtidigt som den svenska operativa förmågan stärks.

Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Portugal, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige är delaktiga, men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen märks. För att genomföra Aurora 23 övar deltagarna i områden som främst är Försvarsmaktens egna övningsfält och skjutfält samt även på viss privat mark.

I samband med Aurora 23 bjöd Täby kommun in allmänheten till en kostnadsfri föreläsning i kommunhuset lördagen den 29 april. Temat för föreläsningen var "För din säkerhet!". Åhörarna fick grundläggande kunskaper för att stärka sin förmåga att ta hand om sig själv och andra personer vid en långvarig kris. Föreläsningen genomfördes av Försvarsutbildarna, som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ordet "aurora" betyder polarsken (ett ljusfenomen). Till exempel: Aurora borealis = norrsken.
Aurora är även ett kvinnonamn av latinskt/grekiskt ursprung som betyder morgonrodnad.

Det militära fordonet Bandvagn 206 visades för allmänheten lördagen den 29 april på det så kallade Platt-torget intill rosenträdgården i Åkebyparken (i bakgrunden) i Täby centrumområdet. Där fanns företrädare för Mellersta militärregionen på plats för att informera besökare på torget om övningen Aurora 23, Försvarsmaktens verksamhet och Hemvärnet.

Publicerat: 4 maj 2023.

 


ANNONS


 

Täby först i Sverige med Dark Editions stora svarta containrar

Svaret på frågan vad de stora svarta containrarna innehåller är: Sex restauranger! Den 18 april 2023 invigdes Dark Edition på Gamla Norrtäljevägen 100 vid Enhagsvägen och mitt emot Volkswagens anläggning i Roslags-Näsby.

De sex restaurangerna är Stella Pizza Täby, Chill Tex Mex Täby, Dede's Döner Täby, Bollywood Bites Täby, Franky's Burger Täby och Bun Bun Täby. Mat och dryck från denna Food Court finns såväl för servering i det gemensamma utrymmet som för avhämtning och utkörning.

Täby är först i Sverige med detta koncept. Nästa anläggning av det här slaget planeras att öppnas på Kungsholmen i Stockholm. Det uppges vara betydligt billigare att starta och driva än en traditionell restaurang. "Plug n play" gör det enkelt och snabbt att komma igång.

På fotot från "Grand Opening" den 18 april ses ovanstående trio på plats från företaget Dark Edition AB: Från vänster grundaren och styrelseledamoten Mahesh Kumar, presskontakten Martin Thorell samt grundaren och styrelseordföranden Erik Wikström. Invigningstalare var Täbys stadsbyggnadsnämnds ordförande kommunalrådet Johan Algernon (M).

Publicerat: 20 april 2023.

 


ANNONS


 

Storm i sociala medier om
restaurangbyggnaden Jaktvillan
i Arninge: Riva eller rusta

Olovligt boende i övervåningen

Huvudingången till restaurangbyggnaden Jaktvillan i Arninge sedd österifrån. Adressen är Kundvägen 10 i Täby. Samtliga foton i reportaget är tagna av Täby Allehanda söndagen den 16 april 2023.

Sydöstra delen av fastigheten med trädgårdsbord. Längst till vänster ses den nyanlagda delen av Måttbandsvägen, som har medfört att det forna lilla lusthuset har fått ge vika. I förgrunden ligger den breddade parkeringsytan.

 

En storm av åsikter och fakta har blåst upp kring Jaktvillan i Arninge. Den senaste etappen i den mångåriga tvisten om restaurangbyggnadens existens inleddes lördagen den 15 april 2023 med ett upprop i form av en pressrelease publicerad av restaurangbolagets ägare Håkan Vargö på Jaktvillans Facebooksida www.facebook.com/Jaktvillan. Täby kommun besvarade anklagelserna måndagen den 17 april bland annat i form av en faktaredovisning på kommunens webbplats www.taby.se/jaktvillan.

För att börja med Jaktvillans pressrelease (pressmeddelande) så har den snabbt fått stor spridning i sociala medier och flera hundra gillanden. Håkan Vargö, huvudägare och VD i Matkastrullen AB som driver verksamheten i Jaktvillan, skriver i ett långt meddelande bland annat följande i sammandrag:

Jaktvillan tvingas stänga i slutet på nästa vecka om ingen reagerar tyvärr. Jaktvillan har en lång publik historia från 1940-talet och framåt. Bland annat har Täby kommun drivit den som friluftsgård/event och catering. Sedan 1988 har den bedrivits i privat regi som restarang.

Kommunen har sedan 1988 kontrakterat privata entreprenörer för driften på s.k. rivningskontrakt. Osäkerheten har lett till att entreprenörerna inte har investerat i kommunens fastighet samtidigt som kommunen inte investerat i normal omfattning i sin egen fastighet.

Resultatet av denna undermåliga fastighetsskötsel av ägaren (kommunen) var att kommunens byggnadsavdelning beslöt att byggnaden skulle rivas 2018. Samtidigt som byggnadsavdelningen anser att den skall rivas så anser kommunens restauranginspektion att fastigheten uppfyller villkoren för drift.

Konsekvensen blev att entreprenören sades upp och nu skall avhysas från fastigheten. Detta trots att det finns en livskraftig och bra verksamhet som uppskattas av många kommuninvånare. Varje dag serveras runt 300 luncher och många kommuninvånare förlägger sina event (födelsedagar, bröllop m m) på Jaktvillan.

Kommunen har inte heller presenterat någon alternativ användning för fastigheten samtidigt som entreprenören har erbjudit sig att renovera fastigheten vilket är fullt möjligt enligt de undersökningar som finns.

Efter ungefär två års drift och planerande fick vi beskedet att vi nu skulle erhålla ett normalt hyresförhållande. Vi var mycket nöjda och såg att framtiden tillsammans med Jaktvillan såg mycket positiv eftersom det hade tagit flera år att bygga upp verksamheten igen. Helt plötsligt fick vi motsatt besked från kommunen dvs att man skall gå vidare med rivning. Man beställde ett bolag som skulle göra underlaget för rivningsbeslutet.

Den firman kom fram till att det var mer ekonomiskt att riva än att renovera. Vi anlitade en oberoende firma som gjorde samma undersökning och kom fram till att det skulle gå att renovera fastigheten på ett ekonomiskt försvarbart sett. Förvaltningen ville inte ta del av den rapporten. Oavsett kan man konstatera att vi har hela tiden erbjudit kommunen att vi betalar renoveringen dvs det skulle inte haft en kostnad för skattebetalarna.

Byggnadsavdelningen började med småsabotage. Man tog beslut om att vi inte längre fick ha någon uteservering. Kommunens fastighetsförvaltare hotade med att stänga av vattnet samt skickade ut polisen med hot vite om 5 000 kr per dygn tills det var klart om vi inte rev verandan och ett lusthus.

Det visade sig att i detta fall är kommunen ägare till verandan och lusthuset och vi har varken byggt veranda eller lusthus. Skälet för ett sådana beslut kan vi endast tolka som ”hämndaktigt”. Sedan har fastighetsavdelningen hållit på att stänga infrastruktur fram och tillbaka såsom vatten och avlopp.

Under fredagsmorgonen den 14 april 2023 kom beskedet att om vi inte flyttat ut på onsdag den 19 april så kommer kronofogden att hantera ärendet. För mig personligen innebär det att jag och mina 15 medarbetare förlorar våra jobb och arbetstillfällen. Min familj med fyra barn, varav två bor hemma, förlorar vår bostad (det är en bostad för vår familj ovanpå Jaktvillan) Jag har inga alternativa bostadsmöjligheter i Täby där mina barn går i skolan och har sina kompisar.

Så långt Håkan Vargö.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE BEMÖTER KRITIKEN

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Erik Andersson (M) bemötte kritiken i mejl och på Facebook måndagen den 17 april:

Det har skrivits på sociala medier om kommunen gällande Jaktvillan och därför vill jag nedan redovisa med fakta hur kommunen agerat i frågan genom åren. Det är givetvis tråkigt att det ska behöva gå så långt som det gjort i frågan där kommunen och hyresgästen inte kommer överens.

Hyresgästen har från början varit medveten om att det varit ett rivningskontrakt med ändamål att bedriva restaurangverksamhet, ej uthyrt som bostad.

Avtalet tecknades 2014 med avstående från besittningsskydd. 2017 uppdagades att det finns omfattande mögel- och fuktskador i byggnaden och det bedömdes att en renovering inte var ekonomiskt försvarbar. Med anledning av det sade kommunen upp hyresavtalet 2018 för att riva byggnaden. Hyresgästen accepterade inte detta och gick till domstol. Efter många år har nu Högsta domstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd och därmed fastställs Tingsrättens dom.

Hyresgästen har själv anlagt en parkering vid byggnaden. Skriftliga tillstånd från kommunen för parkeringen saknas. Det åligger hyresgästen att se till att samtliga tillstånd finns före byggnation startar. Det cirkulerar en uppgift om att Täby kommun stängt av vatten och avlopp. Det stämmer inte.

På www.taby.se/jaktvillan har vi samlat frågor och svar i ärendet, avslutar Erik Andersson.

TÄBY KOMMUNS FRÅGOR OCH SVAR OM JAKTVILLAN

Här följer ett sammandrag av Täby kommuns omfattande "Frågor och svar om Jaktvillan, Arninge":

Jaktvillan är en byggnad i Arninge som ägs av Täby kommun. Nuvarande hyresgäst har hyrt Jaktvillan sedan november 2014 och sedan dess drivit en restaurang i lokalerna. Under den senaste tiden har kommunen fått frågor om vad som händer med byggnaden.

En undersökning av byggnadens skick genomfördes hösten 2017. Den visade att det fanns stora brister, bland annat omfattande fuktskador och mögel. Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden.

I mars 2018 sade Täby kommun upp hyreskontraktet. Hyresgästen kunde därför inte fortsätta att bedriva sin verksamhet i lokalerna. Senast 31 december 2018 behövde hyresgästen ha flyttat ut ur lokalen. Täby kommun gav tre månaders uppskov med avflyttning så att verksamheten i byggnaden kunde avvecklas under ordnade former. Täby kommun och hyresgästen kom överens om att flytt skulle ske senast 31 mars 2019. 

Hyresgästen har efter det drivit juridiska processer mot kommunen. Tingsrätten beslutade i juni 2022 att hyresgästen skulle flytta och även är skyldig att ersätta kommunens rättegångskostnader. Beslutet har överklagats i flera instanser.

Högsta domstolen beslutade 3 april 2023 att inte meddela prövningstillstånd vilket innebär att tingsrättens dom ska verkställas. Hyresgästen är skyldig att flytta.

Hyresgästen har hyrt Jaktvillan sedan november 2014 och hade kontrakt till 2017-12-31. Det avtal som undertecknades gällde endast verksamhet och inte bostad. Kontraktet förlängdes därefter med ett år men sades upp i mars 2018 för upphörande 2018-12-31.

Kommunen medgav uppskov med avflyttning i tre månader, det vill säga till 2019-03-31 för att avvecklingen skulle ske under ordnade former.

Samtidigt med hyresavtalet undertecknades ett avstående från besittningsskydd. I denna del står också att lokalen är belägen på parkmark och att lokalen kan komma att rivas, vilket alltså var känt för hyresgästen då hyreskontraktet tecknades.

I kommunens översiktsplan anges att området på lång sikt ska användas för stadsbebyggelse, blandad karaktär. För närvarande pågår arbete med en strukturplan för Arninge som ska ge en mer detaljerad inriktning för området.

Kommunen har inte lovat hyresgästen något nytt hyreskontrakt. Kommunen har informerat om förutsättningarna för hur marken på lång sikt ska användas. Det framgår också av det avstående från besittningsskydd som hyresgästen undertecknat i samband med att hyreskontraktet tecknades.

Kommunen fick vid ett besök i byggnaden kännedom om att hyresgästen även bor där och informerade då hyresgästen både muntligt och skriftligt att byggnaden endast får användas för verksamhet.

Byggnaden var planerad att rivas under 2019. Kommunen har ansökt om rivningslov och fått det godkänt. Det tidigare rivningslovet har gått ut. Nytt rivningslov har erhållits och avsikten är att genomföra rivningen under 2023.

NYTT INLÄGG AV RESTAURANGÄGAREN

Restaurangbolagets VD Håkan Vargö återkom med ett nytt och långt inlägg med uppmaningen "Riv inte Jaktvillan!" tisdagen den 18 april på bland annat Jaktvillans Facebooksida. Där står bland annat följande:

Mer än 1000 kommuninvånare har nu ställt sig bakom vårt upprop att inte riva Jaktvillan.

Kommunen har ingen alternativ användning för fastigheten ”Jaktvillan”. I Erik Anderssons svar om Jaktvillan specificerar han planen att den på lång sikt skall användas för stadsbebyggelse, trots att det inte ens finns en färdig strukturplan för området. På och i anslutning till fastigheten finns bland annat forngravar.

2017 fick vi besked om att vi erhållit ett ”normalt” hyresavtal av fastighetsförvaltaren. Tyvärr avskedades fastighetschefen i samband med rivningsbeslutet och därefter påbörjades en negativ utveckling i relationen.

Kommunen har haft kännedom om bostadvåningen på övre plan sedan 1988. Även under perioden då kommunen bedrev egen verksamhet i fastigheten användes övervåningen som bostad.

Kommunens ombud har meddelat att kronofogden skall ansvara för avhysning och vi avvaktar kontakt med kronofogden för datum för avflytning. Det är vår förhoppning att kommunen omvärderar möjligheten till rivning under perioden, skriver Håkan Vargö i sitt inlägg.

Jaktvillan sedd från skogsvägen norrifrån. Till höger en brokig blandning av föremål.

Vid infarten från Kundvägen i Arninge finns denna skyltning för Restaurang Jaktvillan. Snart ett minne blott? Den lilla skylten till vänster visar vägen till Täby MK:s motocrossbana längre in på skogsvägen.

Publicerat: 19 april 2023.

 


ANNONS


 

Producenter och konsumenter
i direktkontakt med egenodlade
matvaror på REKO-ring i Täby


VIDEO (147 sekunde). Konsument och producent i direktkontakt utan mellanhänder. Producenten Lotta Andersson, Ljusterö Gårdsbutik HB i Österåkers kommun, berättar här i videon om hur REKO-ringen Stockholm Täby Park fungerar. Konsumenten och Täbybon Liselotte Algerstedt hämtar sina förbeställda matvaror (en karta ägg) från producenten. De båda intervjuerna gjordes av Täby Allehandas fotograferande reporter Mac Lennart Lindskog måndagen den 30 januari 2023 vid 18-tiden på läktartorget i den nya stadsdelen Täby Park.

 

REKO-ringarna har på några år vuxit till en mindre folkrörelse i Sverige. Wikipedia beskriver REKO-ringar som en modell för lokal direkthandel mellan småskaliga producenter och konsumenter med fokus på mat. REKO står för REjäl KOnsumtion. Skrivs ibland Reko.

Kommunikationen mellan producenter och konsumenter sker på Facebook-grupper. Ett näraliggande exempel är REKO Stockholm Täby Park, som för närvarande har 1 300 medlemmar.

Producenterna lägger upp listor på tillgängliga varor, konsumenterna beställer och man möts på till exempel en parkering för utlämning och betalning. Genom att konsumenterna i förväg beställer varorna minskar matsvinnet.

Hur många REKO-ringar som finns i Sverige för närvarande är det nog ingen som vet. Rörelsen är mycket decentraliserad.

PREMIÄR I SNÖSTORM

Hur REKO-läget är här i Täby kommun beskrivs i ett Facebook-inlägg den 21 december 2022 av Linda Lönnqvist, som har varit en av de drivande krafterna bakom REKO-ringar i Täby. För ungefär fem år sedan tog hon och några andra entusiaster initiativet till den allra första Rekoutlämningen i Stockholmsregionen. Fem producenter och fem kunder stod i snöstorm på parkeringen vid Täby Enskilda Gymnasium.

Den gruppen hette då Reko Norrort. Den flyttade efter ett tag till ICA Maxi i Häggvik och heter idag Reko Stockholm Sollentuna.

Linda Lönnqvist sammanfattar utvecklingen med att hon inte hade kunnat drömma om att Rekorörelsen fem år senare skulle ha över 100 000 medlemmar här i Stockholmsregionen. Bara i Norrortskommunerna har cirka 200 producenter vid något tillfälle deltagit i en Rekoutlämning. Linda Lönnqvist har nyligen tagit steget att inom kort öppna Lönnqvists Deli & Bistro på Boulevarden 55 i Täby Park.

KORT HISTORIA

Rekos historia är kort. Konceptet kommer från Finland. Som pilotprojekt startades de två första Rekoringarna i Jakobstad och Vasa i Österbotten i Finland sommaren 2013. I Sverige bildades den första Rekoringen i Grästorps kommun i Västra Götalands län hösten 2016, enligt Wikipedia.

Grundidén till REKO finns i AMAP-rörelsen i Frankrike. AMAP står för Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne det vill säga Föreningar för upprätthållande av bondejordbruk. En annan REKO-liknande verksamhet bedrivs under namnet Local Food Nodes (LFN).


VIDEO (92 sekunder). En av initiativtagarna till REKO-ringar i Stockholmsregionen är Sollentunabon Mia Ricci. Hon och familjens företag Novello AB bedriver handel med produkter av oliver från Sicilien i Italien.

I utlämningsträffen den 30 januari 2023 klockan 18.00–19.00 i Täby Park deltog ett tiotal producenter och betydligt fler konsumenter trots vintermörker och kyla. Högsäsong lär vara sensommar och höst med skörd av frukt, bär, svamp och grönsaker. Premiärutlämningen för REKO Stockholm Täby Park hölls den 24 oktober 2022.

Biodlaren och Täbybon Georges Barré föredrar att sälja sina glasburkar med honung från bagageutrymmet i sin bil i stället för i den långa upplysta raden av utomhusboxar för tävlingshästar på det forna Täby Galopp (till vänster). Han bor på Kullagränd nära Täby Centrum, men hans "Täby honung" produceras av bin i Täby kyrkby.

Till höger i bakgrunden skymtar ett litet upplyst glashus som heter Bokoteket. Det är "skapat av Täby Park för Täby Parks alla bokälskare".


Publicerat: 1 februari 2023.

 


ANNONS


 

De fyra allianspartierna i Täby
fokuserar på trygghet
i Allianskappan 2023–2026

De fyra ledande företrädarna för allianspartierna i Täby kommun: Från vänster kommunalråden Hans Ahlgren (L), Eva von Wowern (KD), Annica Nordgren (C) och Erik Andersson (M). Foto från Täby kommuns pressmeddelande den 25 oktober 2022.

 

Täby kommun offentliggjorde den 25 oktober dokumentet "Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2023–2026. En överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna."

Detta 30-sidiga dokument kallas även "Allianskappa 2023–2026" och är Täbys motsvarighet till regeringens ungefär dubbelt så tjocka "Tidöavtalet". Det vill säga ett mycket viktigt dokument, som visar vad majoritetspartierna har enats om att genomföra under den nya mandatperioden.

Kommunen ska under perioden fortsätta utvecklas med särskilt fokus på trygghet och ett större utbud för Täbyborna. Antalet kommunvakter fördubblas, framkomligheten ska förbättras och kommunens service till invånare och företag ska fortsatt ha hög prioritet.

OFÖRÄNDRAD LÅG SKATT

I Allianskappan framhålls att Täby är en av landets mest välskötta kommuner med hög valfrihet och låg skatt. Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby är rankad som en av Sveriges mest robusta kommuner. Ekonomin är stark och har gått med överskott de senaste sexton åren.

Kommunalskatten ska vara oförändrad. Skatten kan sänkas om utrymme finns – utan att tumma på satta kvalitetskrav. Kommunens utgångspunkt är alltid att få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. Kommunens verksamheter förväntas hålla budget och eventuella underskott ska hanteras inom respektive nämnd.

Täby Park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är under kommande mandatperiod kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden. Några nya större utbyggnadsområden är inte aktuella.

Täby värnar kommunens villaområden och kommer inte att bidra till att villatomter slås samman för att ersättas av stora flerfamiljhus.

För tydligare fokus på äldrefrågor ska Socialnämnden delas i en äldrenämnd och en individ- och familjeomsorgsnämnd per 1 juni 2023.

KOMMENTARER FRÅN TÄBYALLIANSEN

– Täby är en av landets bästa och mest trygga kommuner. Vi befinner oss i turbulenta tider och då är det viktigt att kommunens kärnuppdrag prioriteras. Vi kommer fortsätta att satsa på välfärdens kärna som förskola, skola och på omsorgen av våra äldre. Vi lägger stort fokus på trygghet. Redan nästa år kommer vi att fördubbla antalet kommunvakter och inrätta särskilda trygghetsteam i våra skolor. Det säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunala skolor ska utveckla handlingsprogram för att förebygga förekomsten av våld, droger och kriminalitet. En översyn för att effektivisera samverkan mellan individ- och familjeomsorg, skola och andra relevanta verksamheter ska göras. Fristående skolor i kommunen ska erbjudas motsvarande samverkan.

– Täbys skolor är bland de bästa i landet och utbildningskvaliteten ska vara på högsta nivå. För att elever och personal ska ha en bra arbetsmiljö krävs inte bara en hög skolpeng utan även satsning på elevhälsan. Båda dessa områden ska vi satsa särskilt på, säger kommunalrådet Hans Ahlgren (L).

Täby ska utvecklas på ett miljövänligt, ekonomiskt hållbart och klimatneutralt sätt. Kommundirektören får ett särskilt uppdrag att ta fram en klimatstrategi för att Täby kommun ska nå klimatmålet 2030. Kommunen ska ställa sig positiv till nya solcellsanläggningar samt även anlägga solceller på kommunens egna fastigheter, där så är lämpligt. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

– Många bor i Täby för att här finns en bra blandning av bebyggelse och natur. Många flyttar till Täby i förvissningen att kommunen även fortsättningsvis kommer att upprätthålla just den balansen. En stor del i det är våra fantastiska grönområden. Under nästa år tillkommer ett nytt naturreservat när Skålhamra Kvighage bildas, säger kommunalrådet Annica Nordgren (C).

Ytterligare ett område som är nära förknippat med Täby är näringsliv och företagande. Kommunen har en särskild näringslivsprägel och var sjunde Täbybo är egenföretagare.

– Näringslivet är en förutsättning för att välfärden ska fungera. För att stärka den kopplingen ges studie- och yrkesvägledare i uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. Alla elever ska erbjudas Ung Företagsamhet. Ytterligare ett område som får extra fokus är att stärka den psykiska hälsan hos eleverna, säger kommunalrådet Eva von Wowern (KD).

Täbyalliansens politiska inriktning för mandatperioden 2023–2026 beslutas tillsammans med verksamhetsplanen och budgeten på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i november.

Hela Allianskappan kan läsas på Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2023-2026 (taby.se).


Publicerat: 26 oktober 2022.

 


ANNONS


 

Slutligt valresultat i Region
Stockholm: S ökade mest men
oklart vilka partier som ska styra

Ingången till Landstingssalen, där Region Stockholms fullmäktige sammanträder, ligger i den tillbyggda baksidan på Landstingshuset. Fotograferat den 3 maj 2022.

Byggnaden är ritad av arkitekten Carl Christoffer Gjörwell i nyantik stil och uppfördes åren 1816–1834 som garnisonssjukhus, enligt Wikipedia. År 1971 skapades en ny landstingsorganisation i Stockholms län, då vissa ansvarsområden som tidigare sköttes av Stockholms stad slogs samman med Stockholms läns landsting till ett "storlandsting".

Under åren 1970-1971 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad. Bland annat byggdes husets södra sida (baksidan) ut med en ny våning och en utomhusterrass (se fotot). Under terrassen finns plenisalen för regionfullmäktige (Landstingssalen).

 

Det slutliga valresultatet i regionvalet 2022 till fullmäktige i Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) är nu den 28 september klart för både röstfördelningen och mandatfördelningen.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) fortsätter att vara det största partiet i huvudstadsregionen. Partiet ökar dessutom kraftigt från 26,23 procent i förra valet 2018 till 33,00 procent i år dvs plus nästan sju procentenheter. Antalet mandat är numera 50 (+10 mandat).

Det näst största partiet i huvudstadsregionen, Moderaterna (M), minskar från 22,27 procent år 2018 till 20,18 procent i år, men är fortfarande näst störst. 31 mandat (-3).

Tredje största parti i regionen är Vänsterpartiet (V) med 11,58 procent (en uppgång med en procentenhet från förra valet). Mandat: 18 (+2). På fjärde plats ligger Sverigedemokraterna (SD) med 10,72 procent (också en uppgång med en procentenhet). Mandat: 16 (+1).

Sedan följer i tur och ordning Kristdemokraterna (KD) med 6,61 procent (minus en dryg procentenhet) och 10 mandat (-2), Liberalerna, tidigare Folkpartiet, (L) med 6,02 procent (minus två procentenheter) och 9 mandat (-3), Centerpartiet (C) med 5,85 procent (minus drygt två procentenheter) och 9 mandat (-3) samt slutligen på åttonde plats Miljöpartiet de gröna (MP) med 3,78 procent (minus knappt två procentenheter) och 6 mandat (-2).

Totalt finns det 149 mandat (ledamöter) i Region Stockholms fullmäktige. Plus ersättare.

Sammanfattningsvis blev det en viss vänstersväng i regionvalet. Det är dock i skrivande stund oklart vilken blockbildning som kommer att styra Region Stockholm under de närmaste fyra åren.

Bland många övriga partier under treprocentsspärren i Region Stockholm finns i storleksordning Medborgerlig Samling (MED) 12 546 röster (0,87%), Partiet Nyans (PNy) 10 156 röster (0,70%) och Feministiskt initiativ (FI) 3 558 röster (0,25%).

Valdeltagandet i regionvalet i Region Stockholm blev i år 78,15 procent. Det är mindre än år 2018 (82,41 procent) och år 2014 (81,48 procent). Totalt deltog 1 461 096 personer av 1 869 643 röstberättigade i årets regionval.

Det slutliga valresultatet: Röstfördelningen bland partierna när samtliga 1 412 valdistrikt är räknade i valet till regionfullmäktige i Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Publicerat den 27 september 2022 på Valmyndighetens webbplats val.se.

Publicerat: 27 september 2022. Utökat med fler uppgifter den 28 september 2022.

Se artikeln "Region Stockholms fullmäktige har valt 14 regionråd" daterad den 13 november 2022 på sidan Stockholmsregionen.

 

Slutliga valresultatet för Täby
kommun: M störst och S gick
förbi L som näst största parti

Köerna till vallokalerna på valdagen söndagen den 11 september 2022 var stundtals långa. Så här såg det ut vid lunchtid utanför vallokalen i Futuraskolan International Bergtorp på Viggbyholmsvägen 59 i Täby.

 

Det slutliga valresultatet för både röstfördelning och mandatfördelning i kommunvalet 2022 till Täby kommunfullmäktige blev klart den 27 september. Moderaterna (M) fortsätter att vara största parti – ökar denna gång till nästan 40 procent av rösterna och får 25 mandat (en ökning med ett mandat sedan förra valet 2018). M är mer än dubbelt så stort som det näst största partiet i Täby under den kommande fyraårsperioden.

På andra plats kommer Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) med 17 procent och 11 mandat (+3). På tredje plats hamnar Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L) med drygt 14 procent och 9 mandat (-3). Det innebär att S går förbi L som näst största parti i Täby kommunfullmäktige.

Därefter kommer en grupp mindre partier med de jämnstarka (drygt 8 procent) Sverigedemokraterna (SD) på fjärde plats med 5 mandat (oförändrat) och Centerpartiet (C) på femte plats också med 5 mandat (oförändrat). SD fick två röster fler än C (3 999 mot 3 997 röster).

Därunder Kristdemokraterna (KD) med knappt 6 procent och 4 mandat (oförändrat) och Miljöpartiet de gröna (MP) med knappt 4 procent och 2 mandat (-1). Totalt består kommunfullmäktige av 61 mandat (ordinarie ledamöter).

SD:s framgång i riksdagsvalet återspeglas således inte nämnvärt i Täbys kommunval.

Vänsterpartiet (V) får drygt 2 procent av rösterna dvs under treprocentsspärren för kommuner med minst två valkretsar (Täby kommun har två valkretsar: Täby Västra och Täby Östra). V får alltså ingen plats alls i kommunfullmäktige den här gången heller.

Bland många övriga partier i Täby får i storleksordning Medborgerlig Samling (MED) 367 röster (0,76%), Feministiskt initiativ (FI) 36 röster (0,07%) och Partiet Nyans (PNy) 24 röster (0,05%).

I och med Täbymoderaternas framgång i valet är Täby den mest moderata kommunen i Stockholms län.

Valdeltagandet i kommunvalet i Täby blev i år 85,60 procent. Det är mindre än år 2018 (88,67 procent) och år 2014 (87,92 procent). Totalt deltog 48 386 Täbybor i valet av 56 523 röstberättigade.

Det slutliga valresultatet: Röstfördelningen bland partierna när samtliga 43 valdistrikt är räknade i valet till Täby kommunfullmäktige. Publicerat den 21 september 2022 på Valmyndighetens webbplats val.se.

Publicerat: 21 september 2022. Kompletterat med mandatfördelning den 27 september 2022..

 


ANNONS


 

Torgmöten med kända politiker
bland valstugorna på Täby torg

Alla sju partierna i Täbys kommunfullmäktige (dvs i storleksordning M, L, S, C, KD, SD och MP) plus Vänsterpartiet (V) har öppnat sina valstugor på Täby torg. Själva valdagen för de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige är söndagen den 11 september 2022, men förtidsröstningen pågår redan från och med den 24 augusti.

En av talarna på Täby torg lördagen den 27 augusti var Ulf Adelsohn (M). Han var gatu- och trafikborgarråd i Stockholms stad 1973–1976, finansborgarråd i Stockholms stad 1976–1979, Sveriges kommunikationsminister 1979–1981, Moderata samlingspartiets partiledare 1981–1986 och landshövding i Stockholms län 1992–2001. Han sa bland annat i sitt tal att han vill att Sverige ska införa kommunpoliser.

Till vänster står kommunfullmäktigeledamoten Mikael Jensen (M) och lyssnar intensivt. Vad den unga generationen vid godisskålen lyssnar på i sina hörlurar förtäljer inte historien.

En annan torgmötestalare på samma plats och samma dag var riksdagsmannen Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson (M), som höll sitt anförande strax före Ulf Adelsohn. Kampen är hård på sina håll om vad som är effektivast i valrörelser: Torgmöten eller dörrknackning.

Publicerat: 29 augusti 2022.

 


ANNONS


 

Välbesökt midsommarfirande på
Ängsholmsbadet i Gribbylund
och naturreservatet Rönninge by


VIDEO (73 sekunder). Det är alltid en festlig ceremoni när den majade midsommarstången reses. Vid veven: Anders Forsman från Gribbylunds Fastighetsägareförening. Videon filmades på Ängsholmsbadets midsommaräng i Gribbylund den 24 juni 2022.

 

Midsommaren i Täby firas huvudsakligen kring Rönningesjön. Täby Allehandas cyklande reporter besökte på midsommaraftonens eftermiddag den 24 juni 2022 först Ängsholmsbadet på den västra sidan av Rönningesjön, där Gribbylunds Fastighetsägareförening arrangerade festligheterna. Därefter gick cykelturen till Rönninge by på sjöns östra sida, där Täby kommun var arrangör tillsammans med 80-årsfirande Täby Hembygdsförening.

Vädret kring Rönningesjön i Täby var det bästa tänkbara för midsommarfester. Sol från en klarblå himmel. Varmt och skönt: 28 grader i skuggan mitt på dagen.

Redan i papperstidningen Täby Allehandas allra första nummer (den 11 maj 1981) utsågs Ängsholmsbadet i Gribbylund till den bästa badplatsen i Täby kommun. Den bedömningen står sig fortfarande – nu 41 år senare.

Under midsommarfirandet var antalet besökare i området ganska jämnt fördelat på ringlekarna till musik kring midsommarstången, på barnbadet med ny rullstolsramp och på vuxenbadet med hopptorn. Kön till glass- och kaffekiosken var ganska lång.

LJUDVÅGOR ÖVER VATTENVÅGOR

Från Rönninge by på andra sidan sjön kunde man höra kommunfullmäktiges ordförande Rolf E Ericssons karakteristiska stämma när han höll sitt anförande. Ljudvågorna från högtalarna fortplantade sig över vattenvågorna så att säga.

Väl framme i Rönninge by hade även Täby Hembygdsförenings ordförande John-Erik Larsson hunnit hålla sitt tal. Där pågick dans runt midsommarstången under ledning av Täby Folkdansgille. Mycket folk och långa köer till kaffeserveringarna.

I festligheterna på Rönninge by medverkade även Täby Spelmansgille och logdansbandet Kvarnstenarna. Både Hembygdsmuseet och Slöjdstugan var öppna. Rönninge by arrangerade ponnyridning och andra aktiviteter.

De båda midsommarfesterna vid Rönningesjön kompletterar varandra på ett bra sätt. På Rönninge by anordnas den stora kommunala och kulturella festen i historisk miljö, i Gribbylund anordnas den lokalt präglade mindre festen med fina badmöjligheter i sjön.

Ängsholmsbadets badstrand för barn har i år kompletterats med en kommunalt anlagd handikappramp till alla barns uppenbara förtjusning.

Ängsholmsbadets natursköna vuxenbad med solbryggor i förgrunden samt i bakgrunden hopptornet och till vänster sandstranden.


VIDEO (41 sekunder). Rönninge by var som synes mycket välbesökt under midsommarfirandet den 24 juni. I bakgrunden ses den helt nybyggda paviljongen.

Så här ser den helt nybyggda paviljongen ut på nära håll. Den ligger mellan Rönninge bys midsommarstång och Rönningesjön.

Täby Hembygdsförenings museum ligger i Rönninge by. Ett litet men mycket innehållsrikt hus om Täbys historia. Fritt inträde. Hembygsmuseet firar 40-årsjubileum i år. Det har alltså existerat sedan 1982. Själva hembygsföreningen är dubbelt så gammal: 80 år. Den bildades således 1942.

Publicerat: 25 juni 2022. Uppdaterat senare samma dag med fotot på Ängsholmsbadets vuxenbad.

 


ANNONS


 

Välbesökt när Täby firade
nationaldagen på Karby gård


VIDEO (115 sekunder). Nationaldagsfirandet på Karby gård i Täby inleddes med högtidligt intåg av nya svenska medborgare till Gärdebylåten och nationaldagstal av kommunfullmäktiges ordförande Rolf E Ericsson.

 

Ett uppdämt festbehov efter pandemin och ett vackert och ljummet väder bidrog till att folk strömmade till Täby kommuns Kulturcentrum Karby gård för att fira nationaldagen den 6 juni 2022.

Om man räknar ihop alla besökare under tvåtimmarsprogrammet i parken, i och vid huvudbyggnaden med Täby Konstnärers sommarsalong och Västra Flygeln med hantverksutställning samt platsen för ponnyridning och djurklappning så blev det uppskattningsvis fler än 1 000 besökare.

Kommunfullmäktiges ordförande Rolf E Ericsson (M) och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Kaasik (M) välkomnade såväl nya svenska medborgare i Täby som allmänheten till nationaldagsfirandet. Även kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) och chefen för verksamhetsområdet Kultur och fritid Niklas Roos af Hjelmsäter deltog i festligheterna.

I folkvimlet syntes politikerna riksdagsledamoten Markus Selin (S), kommunstyrelsens vice ordförande Hans Ahlgren (L), de båda kommunfullmäktigeledamöterna Solweig Ericsson Beckard (M) i folkdräkt och Stefan Oesman (M) samt nämndersättaren Britt Engdahl (C).

Bland övriga deltagare var Täby Hembygdsförening väl representerad av bland andra ordföranden John-Erik Larsson och förre ordföranden Lothar Lammertz.

I det digra underhållningsprogrammet mellan klockan 14 och 16 under ledning av konferencieren Johan Taube medverkade följande: Nationaldagskören, Brunnsoktetten, Täby Spelmansgille, Täby Folkdansgille, Laisings Dansinstitut och kulturskolan Ung kultur (som gav smakprov på Täbys bygdespel/musikal "Grannfejden på Rönninge by").

För mat och dryck både inomhus och utomhus svarade Triften. Arrangör av nationaldagsfirandet var Täby kommun.

Vädret på nationaldagen var perfekt för picknick i gröngräset i Karby gårds park.

Det fanns möjlighet för barn att pröva på ponnyridning under nationaldagen på Karby gård. Hästarna hör hemma på Rönninge by.

Att mata och klappa fåren från Rönninge by var populärt bland barnen på Karby gård.

Vad vore nationaldagsfirandet utan glädjespridaren Johan Taube som konferencier?

Publicerat: 7 juni 2022. Uppdaterat senare samma dag med "I folkvimlet syntes ...".

 


ANNONS


 

Fullsatt när Försvarsutbildarna
föreläste om hemberedskap


VIDEO (101 sekunder). Täby kommuns trygghets- och säkerhetschef Gustaf Sundman hälsade välkommen till informationsträffen "För din säkerhet!" den 9 maj i kommunhuset i Täby centrum.

 

Måndagen den 9 maj 2022 mellan klockan 09.00 och 12.00 genomfördes en informationsträff om hemberedskap inför cirka 120 pensionärer på entréplanet i Täby kommunhus.

Denna första av tre liknande informationsträffar riktade sig till Täbybor som är 65 år eller äldre. De övriga två träffarna riktar sig till Täbybor i allmänhet.

Föreläsarna Anne-Katherine Mattsson och Kim Kimreus informerade bland annat om hur man kan klara sig och sin familj vid en kris i samhället. Exempelvis då el, tele och vatten försvinner i flera dagar. Framförallt om hur man redan nu kan förbereda sig.

Föreläsningen genomfördes i samarbete mellan Täby kommun och Försvarsutbildarna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Under maj 2022 kan den som bor i Täby lära sig mer om hemberedskap via Försvarsutbildarna. De avgiftsfria informationsträffarna sker vid tre tillfällen:
Måndagen den 9 maj klockan 09.00–12.00 i kommunhuset. Då var det fullsatt.
Tisdagen den 24 maj klockan 18.00–21.00 i Tibble Gymnasium på Attundavägen 1 i Täby (föranmälan via kommunens hemsida).
Onsdagen den 25 maj klockan 18.00–21.00 i kommunhusets entréplan på Esplanaden 3 i Täby centrum. Fullsatt!


Föreläsningen i hemberedskap genomfördes av informatörerna Anne-Katherine Mattsson och Kim Kimreus från Försvarsutbildarna.

Publicerat: 11 maj 2022.

 


ANNONS


 

"Årets Företagare" på Täby
Företagarträff blev Liang Chen
på Sushicaféet i Hägernäs Strand


VIDEO (60 sekunder). I prisutdelningen för "Årets Företagare i Täby 2022" medverkade kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) som överlämnar blombuketter, Företagarna Täbys nya ordförande Henrik Emilson som överlämnar diplom, årets vinnare Liang Chen från LJ Sushi Café AB på Catalinatorget 1 i Hägernäs Strand, årets hedersomnämnande systrarna Susanne Sidmalm och Cecilia Sidmalm från Seniorglädje CS AB samt Företagarna Täbys förra ordförande Per Molin.

 

På fredagseftermiddagen den 29 april 2022 mellan klockan 13.00 och 15.30 hölls årets Täby Företagarträff i entréplanet på Täby kommunhus med adress Esplanaden 3 i Täby centrum. Evenemanget beskrivs av arrangörerna Företagarna Täby och Täby kommun som "en årlig hyllningsdag till Täbys alla entreprenörer".

På programmet stod välkomst- och inledningsanföranden av kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M), Företagarna Täbys ordförande Henrik Emilson och kommunens näringslivschef Caroline Arenander. I arrangemanget har även kommunens näringslivsutvecklare Jeccika Eriksson medverkat.

TRE FÖRELÄSNINGAR

Den första av tre föreläsningar handlade om "Cybersäkerhet – hur bygger vi motståndskraft för att möta den ökade hotbilden". Talare var Johan Thulin, Technology Officer Cyber Security, Combitech.

Den andra föreläsningen hade rubriken "Vilka orosmoln ser företagen och hur hanterar man ökade kostnader? Delrapport av Småföretagsbarometern 2022." Talare: Philip Thunborg, näringspolitisk expert på riksorganisationen Företagarna.

Efter en kaffepaus lättades de allvarliga ämnena upp av den lokale entreprenören Magnus Leydner. Han berättade med humor om "Världens bästa arbetsplats – hur tar jag tillvara på min största konkurrensfördel?".

TRÄFFENS HÖJDPUNKT

Sedan var det dags för träffens höjdpunkt: Årets Företagare Täby 2022. Resultatet framgår av ovanstående video från prisutdelningen och av fotot på första sidan.

Årets Företagare i Täby, Liang Chen, är automatiskt med och tävlar om att bli Årets Företagare i Stockholm Mälardalen. Regionvinnaren går vidare och tävlar om att bli Årets Företagare i Sverige, som utses under festliga former i Stockholms stadshus i oktober.

Täby Företagarträff avslutades med mingel och tilltugg.

På plats under sammankomsten fanns information om Almi Stockholm, Nyföretagarcentrum Täby Vallentuna Danderyd, Energi- och klimatrådgivningen, Coompanion Roslagen & Norrort och Täby kompetenscenter.

BOK OM SKIDÅKNING

Under pausminglet träffade Täby Allehanda bland andra Täbybon Mats Erwald. Han berättade om den bok som han och hans hustru Cecilia "Cissi" Erwald skrev och gav ut 2020 på det gemensamma företaget Erwald Group AB. Boken heter "Slow Skiing" och beskriver "kärleken till skidåkningen, omtanken om miljön och klimatet samt njutningen i att sluka både lokal kultur och god mat".

Kärleken till bergen och snön är en drivkraft som är stark hos många skidåkare. Boken är ett praktverk på 152 sidor med utsökta foton och tänkvärda artiklar. Finns även översatt till engelska. Dessa avslutande rader i reportaget är skrivna som ett resultat av en ny oväntad personkontakt i minglet på Täby Företagarträff.

Ett 60-tal deltagare i Täby Företagarträff lyssnade på föreläsarna i kommunhusets fullmäktigesal. På fotot är det Johan Thulin från företaget Combitech som föreläser om cybersäkerhet.

Täby Företagarträff består numera av föreläsningar och mingel, som framgår av fotona. Under många år efter starten år 1985 dominerades företagarträffarna av en stor mässa med utställande företag och en avslutande gemensam lunch med celeber talare.

Publicerat: 2 maj 2022.

 


ANNONS


 

Länsstyrelsen: Riskhantering
av översvämningar i Täby
och övriga Stockholms län

Till höger på fotot ligger Täby RacketCenter (med adress Flyghamnsvägen 16) och längre bort Futuraskolan International Bergtorp (med adress Viggbyholmsvägen 59) – båda på gammal sjöbotten (som var en havsvik för ett par tusen år sedan). Vid extremt skyfall, ett "100-årsregn", skulle sporthallen och skolan kunna drabbas av en meterdjup översvämning, enligt Länsstyrelsens rapport om riskhantering. Till vänster ligger SKB:s röda flerbostadshus med adress Flyghamnsvägen 16 A-D. Fotograferat den 2 mars 2022 från Djursholmsvägen i Viggbyholm.

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv, som behandlar översvämning från Oxundaån, Tyresån, Bällstaån, Mälaren och Östersjön samt skyfall. Översvämningsrisker till följd av skyfall har gjorts för Botkyrka, Danderyd, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm.

Den 148 sidor tjocka rapporten heter "Riskhanteringsplan för Stockholms län 2022-2027 – Enligt Översvämningsdirektivet 2007/60/EC". Den publicerades i Länsstyrelsens nyhetsbrev " Samhällsbyggnad & miljö" den 1 mars 2022. Rapportens innehåll är betydligt intressantare än vad titeln antyder.

Den globala havsnivåhöjningen sker på grund av att glaciärer och landisar smälter och särskilt på grund av att havet värms upp vilket orsakar termisk expansion – det vill säga att vatten tar större plats när det värms upp.


HAVSNIVÅHÖJNINGEN STÖRRE ÄN LANDHÖJNINGEN

Under perioden 2006–2015 höjdes den globala havsnivån med 0,36 cm per år. I Stockholm motverkas havsnivåhöjningen till viss del av landhöjningen fram till mitten av seklet. Därefter höjs havet snabbare än landhöjningen. I framtiden väntas havsnivån fortsätta stiga allt snabbare.

Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknat högsta flöde i Oxundaån (med vatten från Vallentunasjön i Täby) och Tyresån eller beräknat högsta vattenstånd i Mälaren och i Östersjön får omfattande konsekvenser för Stockholms län (en analys av Bällstaån kommer att göras i det fortsatta arbetet). Bland annat bedöms omkring 1 600 bostäder, 150 industribyggnader och 148 byggnader med huvudändamål samhällsfunktion bli drabbade.

För Täby har översvämningsrisk vid Östersjön och från skyfall kartlagts. Här nedan sammanfattas övergripande hur många objekt och vilka typer av byggnader och områden som ligger inom hotkartornas utbredningsområden:


BERÄKNAT HÖGSTA VATTENSTÅND

Ett beräknat högsta vattenstånd (BHV) i Östersjön skulle enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) påverka två distributionsbyggnader, ett riksintresse järnväg (Roslagsbanan), två byggnader med samhällsfunktion, 35 byggnader med huvudändamål bostad, tre byggnader med huvudändamål industri och 89 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 15 086 byggnader i Täby kommun påverkas vid ett 100-årsregn. Majoriteten (73,64 %) av byggnaderna är friliggande småhus eller andra små byggnader inom kategorin komplementbyggnad (små skjul, bryggor mm). 431 byggnader är klassade som byggnader med samhällsfunktion och 190 byggnader inom kategorin industri.

Det finns även trafik- och gångtunnlar som enligt karteringen skulle översvämmas och få vattensamlingar vid ett 100-årsregn. En stor del av byggnaderna som är utpekade skulle endast påverkas marginellt där endast små delar av byggnaderna ligger på en översvämmad plats.

Exempel på byggnader som har en samhällsfunktion och som kan påverkas av ett 100-årsregn är en skolbyggnad, en hälsocentral samt byggnader och vägar vid industriområden.


EXEMPEL PÅ HOTADE OMRÅDEN I TÄBY

Här nedan ges exempel på samhällsfunktioner som riskerar att översvämmas vid beräknat högsta vattenstånd i Östersjön och ett skyfall (klimatanpassat 100-årsregn). En lista över alla byggnadstyper i Täby som kan påverkas av sådana översvämningar finns i rapportens bilaga 7 "Hot och riskkartor – påverkade objekt i kommuner".

Översvämningskarteringen påvisar att en översvämning till BHV och 100-årsnivå skulle medföra en översvämning av en mindre distributionsbyggnad på Bastuholmen. Byggnaden är också utpekad som byggnad med samhällsfunktion distributionsbyggnad.

Översvämningskarteringen påvisar att en översvämning till BHV skulle medföra en översvämning av en mindre distributionsbyggnad i närheten av Bastuholmsvägen. Byggnaden är också utpekad inom kategorin byggnader med samhällsfunktion distributionsbyggnad.


ROSLAGSBANAN EN JÄRNVÄG MED RIKSINTRESSE

Översvämningskarteringen påvisar att en översvämning till beräknat högsta vattenstånd i Östersjön skulle påverka en del av Roslagsbanan i höjd med Trafikplats 185 Arninge. Järnvägen är inte utpekad som översvämmad vid 100-årsnivå, men det ser ut som vattnet hamnar i direkt anslutning till banvallen.

Översvämningskarteringen påvisar att en översvämning till BHV och 100-årsnivå i Östersjön skulle medföra en översvämning i närheten av Hamnvägen. Översvämningen skulle påverka en ospecificerad industribyggnad.

Vid Viggbyholmsvägen påvisar skyfallskarteringen att ett 100-årsregn skulle översvämma ett stort område där översvämningsdjupet skulle överstiga en meter på flera platser. I området ligger två byggnader som är klassade som skolbyggnader (Täby Allehanda: Förmodligen avses Futuraskolan International Bergtorp), en byggnad som är klassad som sporthall (Täby Allehanda: Förmodligen avses Täby RacketCenter) och en byggnad klassad som ospecificerad verksamhet (Täby Allehanda: Förmodligen avses Telias ganska anonyma byggnad vid Flyghamnsvägen/Viggbyholmsvägen).

Vid Vallatorpsvägen påvisar skyfallskarteringen att ett 100-årsregn skulle översvämma ett stort hårdgjort område i närheten av en byggnad klassad som hälsocentral. Vattendjupet är upp till 0,7 meter. Vattnet skulle samlas på parkeringsplatsen runt byggnad samt i direkt anslutning till byggnadens fasad. Framkomligheten till byggnaden skulle påverkas negativt och verksamheten skulle kunna ta skada vid en översvämning till detta scenario.


ARNINGE OCH ENHAGEN

Skyfallskarteringen av ett 100-årsregn påvisar att industriområdet vid Arningevägen och Leverantörsvägen skulle skapa ett stort översvämningsområde med ett stort vattendjup. Översvämningen skulle minska framkomligheten på Arningevägen och Leverantörsvägen samt påverka tio industribyggnader.

Enhagsvägen: Här påvisar skyfallskarteringen att ett 100-årsregn skulle översvämma ett stort hårdgjort område och översvämningsdjupet skulle överstiga en meter på flera platser. I området ligger 27 industri- och komplementbyggnader som skulle påverkas vid en översvämning till detta scenario. Framkomligheten på Enhagsvägen skulle påverkas negativt.


MÅL FÖR FORTSATT ARBETE

Utifrån de objekt som har identifierats i kartläggningen behöver Täby kommun framförallt arbeta med de övergripande målen "Människors hälsa" och "Ekonomisk verksamhet" och andra resultatmål.

Rapporten 2021:32 finns på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm.


Publicerat: 2 mars 2022.

 


ANNONS


 

Arninge station invigd: Viktig
bytespunkt för tåg, buss, bil
och cykel i hela nordostsektorn


VIDEO (68 sekunder). Här anländer ett av de första Roslagsbanetågen till Arninge station under premiärdagen den 12 december.


VIDEO (147 sekunder). Talare under invigningen av Arninge station bland de gående resenärerna var först trafikregionrådet Kristoffer Tamsons och sedan Täbys kommunstyrelseordförande Erik Andersson. Bakom dem ses från vänster Täbys f d kommunstyrelseordförande Leif Gripestam, Vallentunas kommunstyrelseordförande Parisa Liljestrand, Vallentunas f d kommunstyrelseordförande Örjan Lid, Österåkers kommunstyrelseordförande Michaela Fletcher och Norrtäljes f d kommunstyrelseordförande och nuvarande riksdagsledamoten Kjell Jansson. Samtliga är moderater.

 

Söndagen den 12 december 2021 invigdes det nybyggda resecentrumet Arninge station på Roslagsbanans Österskärslinje i Täby. Det är en stor händelse som förbättrar resandet i Stockholmsregionens nordostsektor dvs kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje.

Invigningen skedde vid 12-tiden med en liten och enkel covid-anpassad ceremoni i den inglasade gångbron mellan stationsbyggnaden och tåg- och bussterminalerna.

Det är det statliga Trafikverket som i samarbete med det regionala SL och Täby kommun har byggt den nya bytespunkten i Arninge.

– Att Arninge får en station längs med Roslagsbanan och 18 busslinjer, kombinerat med service och handel, gör att det här verkligen blir en bytespunkt och plats att räkna med. Det säger Trafikverkets regionala direktör i Stockholm Helena Sundberg i ett pressuttalande.

Den nya stationen består av en väderskyddad gångbro över E18 Norrtäljevägen mellan Arninge handelsområde och Roslagsbanans perrong och bussterminalen. Gångbron är 143 meter lång och har runstensliknande mönster på glaspartierna.

Arninge station är nu en effektiv bytespunkt för flera trafikslag i nordöstra regionen. Resenärer kan ta Roslagsbanan eller bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus. Vid handelsområdet finns 400 parkeringsplatser för pendlare: 200 i garage och 200 utomhus. Infartsparkeringen är gratis och öppen dygnet runt.

På invigningsdagen den 12 december började de nya tidtabellerna att gälla för Roslagsbanan under 2022. Flera busslinjer som passerar Arninge har samtidigt fått ändrade eller förkortade körsträckor. Även andra förändringar har börjat gälla för trafiken.

Arninge station är en stor anläggning som knyter ihop kollektivtrafiken för nordostkommunerna i Stockholms län. Här ses en del av Arninge stations bussterminal.


VIDEO (66 sekunder). Leif Gripestam (M), tidigare kommunstyrelseordförande i Täby, intervjuas här av Täby Allehanda om det mångåriga arbetet med Arninge station.

Publicerat: 12 december 2021.

 


ANNONS


 

Kommunfullmäktige har
klubbat Täbys budget och
verksamhetsplan för nästa år

Diagrammet visar fördelningen av de budgeterade medlen på kommunstyrelsen (KS) och de övriga åtta nämnderna i Täby kommun. De gråa staplarna visar 2021 års nivå. De övriga staplarna visar 2022 års nivå. De två nämnder som kostar mest är som synes Barn- och grundskolenämnden (BGN) och Socialnämnden (SON). Bild: Täby kommun.

 

Årets viktigaste sammanträde för Täby kommunfullmäktige brukar vara mötet då kommunens verksamhetsplan (VP) och budget för det kommande året beslutas. I år hölls det måndagen den 22 november och blev ett maratonmöte som pågick från klockan 13 till 23 dvs en tio timmar lång sammankomst i kommunhuset.

Täby kommuns budget för nästa år, 2022, uppgår till nästan fyra miljarder kronor! Närmare bestämt till 3 929 miljoner kronor. Skatten till Täby kommun blir oförändrad. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa skattesatsen för år 2022 till 17,55 %.

Verksamhetsplanen är kommunens övergripande styrdokument. Det innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023–2024 och investeringsplan för åren 2022–2024.

Täby beskrivs i verksamhetsplanen som en attraktiv och välskött kommun med god ekonomi. Kvaliteten i verksamheterna är väl utvecklad. Skolorna i kommunen uppvisar mycket goda resultat och förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barnen. Täbys äldreboenden håller hög och stabil kvalitet samtidigt som näringslivsklimatet är gott och nyföretagandet högt.

Att Täby är en kommun som det är attraktivt och tryggt att leva och verka i och att invånarna är nöjda med kommunens verksamheter, blev tydligt i SCB:s medborgarundersökning. Där nådde Täby en andraplats i en sammanvägning av undersökningens olika delområden, framhålls det i verksamhetsplanen.

ALLIANSEN FORTLEVER I TÄBY

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden har sammanställts i en överenskommelse mellan Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) och framgår i en bilaga till verksamhetsplanen. I den politiska inriktningen finns alliansuppdrag för mandatperioden 2019–2022.

Intressant att notera är att Alliansen mellan de fyra borgerliga partierna fortsätter att fungera i Täby kommun medan den har spruckit i riksdagen.

Totalt satsar kommunen ytterligare 100 miljoner kronor på verksamheterna jämfört med budgeten för 2021. Barn- och grundskolenämnden (BGN) tillförs 49,6 miljoner kronor, Socialnämnden (SON) 44,0 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 11,8 miljoner kronor samt Gymnasie- och näringslivsnämnden (GNN) 9,1 miljoner kronor.

Skolpengen ökar med totalt 20 miljoner kronor för att ge ännu bättre förutsättningar för både personal och elever. Elevhälsan och lokaler är en del av prioriteringarna.

Nytt Seniorcenter och satsning på föräldramottagningen: Förutsättningar för ytterligare seniorcenter i Täby kyrkby ska utredas. Föräldramottagningen får även extra medel för att tillgängliggöra fler timmar för familjer som behöver stöd.

TVÅ NYA NATURRESERVAT I TÄBY

Två nya naturreservat: Skålhamra kvighage och Stolpaskogen föreslås bli naturreservat för att skydda Täbys naturliv.

Ökat anslag till Nyföretagarcentrum: Näringslivet är fortsatt centralt i Täby där service och bemötande är viktiga. Nyföretagarcentrum får därför ökat anslag med 30 % för att stärka sitt betydelsefulla arbete.

Fungerande trafik: Trafiken ska fungera varje dag vilket förutsätter att gator underhålls effektivt. 5,3 miljoner kronor tillförs gatuunderhållet som inkluderar en särskild satsning på städning av gator och torg.

Publicerat: 6 december 2021.

 


ANNONS


 

Roslagsbanans dubbelspår
öppnat mellan Stockholms Östra
och Lindholmen i Vallentuna


VIDEO (13 sekunder). Roslagsbanans dubbelspår blev den 17 oktober 2021 klart hela vägen mellan Stockholms Östra och Lindholmen i Vallentuna. Sedan i juni har tågen vänt i Täby kyrkby. Utbyggnaden innebär för Täbys del bland annat att den tidigare bomkorsningen mellan den enkelspåriga järnvägen och Jarlabankes väg i Täby kyrkby nu har ersatts med den ovanstående stora planskilda trafikanläggningen med en dubbelspårig järnvägsbro ovanför en nedsänkt bilväg och en gång- och cykelbana.


VIDEO (5 sekunder). Strax norr om korsningen Roslagsbanan/Jarlabankes väg i Täby kyrkby finns numera en gång- och cykeltunnel under den dubbelspåriga järnvägen. Mellan Täby kyrkby och Kragstalund i Vallentuna skedde den sista utbyggnaden av två kilometer dubbelspår. Ytterligare arbeten återstår innan hela sträckan till Kårsta öppnar för tågtrafik. Totalt har mer än två mil dubbelspår anlagts inom programmet Roslagsbanans utbyggnad. I tid och inom budget, betonar Region Stockholm. Fotograferat den 20 oktober.

Publicerat: 21 oktober 2021.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda recenserar:
Nya strandpromenaden i Ullna
öppnar upp svårtillgänglig natur

Ullna strandpromenad passerar genom en vacker och variationsrik natur väster om Ullnasjön. Fotona i recensionen är tagna den 13 juli 2021.

 

Täby kommun har nyligen, i juli 2021, färdigställt den helt nya Ullna strandpromenad för allmänheten. Promenadstråket sträcker sig från Ullna strandskog i söder till Ullna koloniträdgårdsområde i norr. Stråket ligger således på strandremsan mellan Ullnasjön och Arninge Golfklubb.

Strandpromenaden består till största delen av en grusad gångväg. För att överbrygga diken och andra våtmarker finns spänger och en mindre bro. Längs vägen finns bänkar att vila på.

Hela promenadstråket är cirka två kilometer långt. Det blir fyra kilometer fram och tillbaka om man ska återvända till en parkerad bil. Det kan vara bra att ta med en flaska vatten för att släcka törsten i sommarvärmen.

Lämplig startpunkt är vid Ullna allés vändplats. Promenera till Strandskogen (med konstobjekt innehållande haiku-dikter av nobelpristagren Tomas Tranströmer) och sedan norrut ända fram till Ullna koloniträdgårdsområde. Enligt Täby kommun kan man parkera bilen utmed Ullna allé eller vid Arninge Golfklubb.

Ullna strandpromenad har anlagts på ett trevligt slingrande sätt genom vackra skogsdungar med fågelkvitter och öppna ängsmarker, som tidigare har varit svårtillgängliga.

Den grusade strandpromenaden slutar något abrupt vid koloniträdgårdsområdet. En rekommendation är därför att fortsätta till höger in på en skogsstig, som leder till en liten badplats med brygga i Ullnasjön. Badplatsen är anlagd av Ullna koloniträdgårdsförening på kommunal mark. Badplatsen får användas av badande (men ej fiskande) allmänhet.

Ullna strandpromenad torde huvudsakligen vara avsedd för besökare till fots. Även cyklister har setts pröva stråket.

Det som saknas är några informationstavlor som visar kartor över strandpromenadens sträckning.

Ullna koloniträdgårdsförenings anlagda lilla badplats med en rejäl brygga samt bänk och bänkbord ligger idylliskt på kommunens mark vid Ullnasjön. På ett anslag står det: "Bada JA! – Fiska NEJ!!!". Att få ett fiskedrag i foten är inte kul och det har hänt, framgår det av anslaget. Det är inte heller tillåtet att använda engångsgrill på bryggan, vilket också har hänt.

Det finns en förbindelse från Ullna strandpromenad upp till Arninge GK:s klubbhus och parkering. Man måste dock vara medveten om reglerna och riskerna om man passerar golfbanan. På grindens skylt står det: "Varning! Golfbana Riskområde". Den lilla gula skylten till vänster varnar för det elektriska stängslet – för säkerhets skull även på norska: "Advarsel! Elektrisk gjerde".

RECENSIONSBETYG

Sammanfattningsvis ger Täby Allehanda härmed "Ullna strandpromenad" betyget fyra stjärnor på skalan 1–5 stjärnor. Med andra ord: Mycket bra.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Täby Allehanda.

Publicerat: 15 juli 2021.

 

Tre konstverk med haiku-dikter
av Tomas Tranströmer
har stulits i Ullna strandskog

Nyligen har tre unika konstverk stulits från Ullna strandskog, framgår det av kommunala anslag i området. Det rör sig om utsmyckningar av corténstål: En skylt och två så kallade haiku-rör. Den laserskurna texten på de stulna objekten utgörs av haiku-dikter skrivna av den numera avlidne svenske nobelpristagaren i litteratur Tomas Tranströmer. På fotot ses till vänster ett kvarstående cirka två meter högt rostbrunt haiku-rör.

Samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun har polisanmält stölderna och ber nu allmänheten om hjälp med information som kan hjälpa Polisen. Kontorets stads- och parkmiljöenhet ser över möjligheten att ersätta de stulna specialbeställda objekten. På fotot ses fundamentet till ett av de stulna haiku-rören. Kvar på fundamentet finns tre av fyra skruvar med muttrar. Fotograferat den 13 juli 2021.

Publicerat: 15 juli 2021.

 


ANNONS


 

Nytt polishus ska byggas
nära Arninge resecentrum

Polisen i Stockholms län har under en längre tid sökt efter mark för etablering av ett nytt kontor för verksamheten i Nordostsektorn/Södra Roslagen. Polismyndigheten har i samråd med Täby kommun identifierat en plats i Arninge som är strategiskt belägen och lämpar sig väl för polisens verksamhet. Området är inringat med röd färg på kartan. Det ligger mellan Arningevägen och butikshuset i det snart färdigbyggda Arninge resecentrum (gråmarkerat). Karta: Täby kommun.

 

Kommunfullmäktige i Täby beslutade den 14 juni 2021 att godkänna avsiktsförklaringen mellan Täby kommun och Polismyndigheten i Stockholm om ett nytt polishus nära Arninge resecentrum.

Polismyndigheten har i dialog med Täby kommun diskuterat möjligheten att inom kommunen uppföra ett nytt polishus för verksamheten i Nordostsektorn/Södra Roslagen, då nuvarande lokaler i Täby centrum inte uppfyller funktions- och verksamhetskraven.

För att möjliggöra detta har Samhällsutvecklingskontoret upprättat ett förslag till avsiktsförklaring med Polismyndigheten avseende del av fastigheterna Rönninge 3:5 och Arninge 4:19.

Fastigheterna, som ägs av Täby kommun, är belägna norr om Trafikplats Arninge inom del av Arninge centrum och i direkt anslutning till en ny infart från Arningevägen som beräknas vara färdigställd i slutet av 2021.

Området är i gällande detaljplan från 1972 utlagt som allmän plats (parkmark), varför en ny detaljplan måste tas fram som medger uppförande av ett nytt polishus.

Ett förslag till avsiktsförklaring har därför upprättats mellan Täby kommun och Polismyndigheten avseende del av fastigheterna Rönninge 3:5 och Arninge 4:19 i kommundelen Arninge. Avsiktsförklaringen sätter de övergripande ramarna för framtagandet av en ny detaljplan, vilket är en förutsättning för att ett polishus ska kunna uppföras på platsen.

FASTIGHETSÄGARE SÖKES

Eftersom Polismyndigheten själv inte har uppdraget att äga och förvalta fastigheter har myndigheten för avsikt att genom konkurrensutsättning kontraktera en aktör, som tillsammans med kommunen tar fram ett förslag till ny detaljplan för den aktuella platsen. Polismyndigheten kommer sedan att hyra sina lokaler av aktören.

Eftersom Polismyndigheten inte själv kommer att äga fastigheten, anger avsiktsförklaringen att ett markanvisningsavtal ska tecknas mellan kommunen och den aktör som Polismyndigheten kontrakterar. Om kommunen och aktören kommer överens ska markanvisningsavtalet fullföljas med ett marköverlåtelseavtal, där aktören förvärvar den aktuella fastigheten.

Mot denna bakgrund ges delegation till kommunstyrelsen att besluta om markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal avseende den aktuella fastigheten till det pris, ändamål och den aktör som framgår av avsiktsförklaringen samt de övriga villkor som kommunstyrelsen finner nödvändiga.

BYGGRÄTTEN VÄRDERAD

Byggrätten har bedömts till ett värde motsvarande 2 000 kronor per kvm ljus BTA (bruttoarea) i prisnivå januari 2021 och indexeras med KPI (konsumentprisindex) fram till tillträdet, framgår det av tjänsteutlåtandet.

Ett polishus i Arninge innebär en mer strategisk placering för utryckningar i Södra Roslagen, eftersom placeringen innebär en näst intill direkt anslutning till de stora trafiklederna i Norrort (E18, väg 264 Arningevägen, väg 274 Vaxholmsvägen) samt goda förbindelser till väg 265 Norrortsleden.

Ett polishus i Arninge kan därutöver tillföra flera positiva aspekter till området. En ökad polisiär närvaro ökar tryggheten i området. Etablering av ett polishus kan skapa klusterfördelar för andra fastighetsutvecklare som letar möjligheter till kontorsetablering.

Ett polishus i Arninge skulle öka dagbefolkningen i området, vilket ger ett bättre underlag för restauranger och annan service.

Tjänsteutlåtandet är undertecknat av kommundirektören Katarina Kämpe och samhällsutvecklingschefen Jenny Gibson.

Lokalpolisområde Södra Roslagen omfattar de fem kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Chef för lokalpolisområdet är Anna Ohlsson.

Enligt den preliminära tidsplanen ska det nya polishuset stå klart 2025.

Det planerade polishuset är tänkt att ligga på platsen för skogsdungen snett till höger bakom Lidl i Arninge resecentrum. Fotograferat den 19 juni 2021.

Publicerat: 25 juni 2021.

 


ANNONS


 

Friskis&Svettis Täby har öppnat
på Fogdevägen i Bergtorp

Den 2 juni 2021 klockan 10 öppnade Friskis&Svettis Täby sina nya lokaler i Bergtorp. Adressen är Fogdevägen 1A nära Viggbyholms trafikplats på E18 Norrtäljevägen. Därmed har Friskis&Svettis lämnat Slottshallen vid Näsby Slott för gott. Fakta kring Bergtorpsanläggningen: Total yta drygt 1700 m², Gym 650 m², Gruppträning 423 m² (blivande förråd kommer att göra träningsytan något mindre) och Spinning 60 m². På fotot ses verksamhetschefen Jan Eriksson i Gymmet på öppningsdagen. Friskis&Svettis Täby har ytterligare en anläggning: Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby. IF Friskis&Svettis Täby är en ideell allmännyttig idrottsförening som bildades 1985.

Publicerat: 6 juni 2021.

 


ANNONS


 

Täby kommun har beslutat om
skyddsjakt på kanadagås i Näsa-
ängsbadet och Hägernäsbadet

Detta skyddsnät eller fågelstaket har nyligen satts upp på Hägernäsbadet på det forna F2-området i Täby. Det är tillverkat i orangefärgad plast. På ett kommunalt pappersanslag står följande: "Syftet med detta staket är att vi vill hjälpa fåglarna att ändra riktning och hitta en bättre och mer fågelvänlig plats än badstranden!". Anslaget är undertecknat av "Personalen Sport & Förening". I bakgrunden ses Tornön. Fotograferat den 8 maj 2021, då det inte fanns några gäss varken på Hägernäsbadet eller Näsaängsbadet här i Stora Värtan, som är en del av Östersjön.

 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) i Täby kommun beslutade den 27 april 2021 om skyddsjakt på kanadagås vid badplatser som faller inom nämndens driftansvar. Det innebär att skyddsjakt får bedrivas bland annat vid Näsaängsbadet och Hägernäsbadet.

Täby kommuns badplatser ska upplevas som välkomnande och trygga för samtliga invånare i kommunen. Ett hinder för detta är gäss i stora antal, vilket kommunen har haft problem med under flera år. Detta framgår av ett tjänsteutlåtande undertecknat av kommunens kultur- och fritidschef Niklas Roos af Hjelmsäter och re-chefen för sport och förening Jenny Holmberg (re-chef = resultatenhetschef).

Gässens fysiska närvaro kan vara skrämmande för vissa människor, inte minst barn. Det rör sig främst om vitkindad gås och kanadagås. De lämnar efter sig stora mängder avföring på stränder och bryggor, vilket gör att platserna inte kan nyttjas i önskad utsträckning.

Kommunen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska den negativa påverkan gässen har. Sammanfattat kan åtgärderna beskrivas så här:
Skyddsjakt på vitkindad gås.
Skyddsnät vid strandkanter (se ovanstående foto).
Olika typer av bulvaner och skrämmor (svanar, rovfågel, ugglor, ormar).
Skyltar på badplatserna med uppmaning att inte mata fåglarna.
Ljudsystem som ska avskräcka fåglarna.

Ingen åtgärd har givit önskad eller tillräcklig effekt. En utmaning med skrämselåtgärder är att fåglarna vänjer sig och snabbt lär sig att det inte rör sig om en faktisk fara. Flera av åtgärderna fortgår under 2021. För att förstärka arbetet har förslaget till beslut tagits fram för att möjliggöra skyddsjakt av kanadagås.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JAKT

Enligt jaktlagen är fåglar fredade och får jagas endast om det följer av jaktlagen eller av föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av jaktlagen.

För att skyddsjakt ska kunna medges krävs att förutsättningarna i jaktförordningen är uppfyllda. Skyddsjakt får enligt bestämmelsen meddelas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.

Det krävs även att det inte finns någon annan lämplig lösning och att skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, enligt tjänsteutlåtandet.

Olika arter av gäss omgärdas av olika reglering. Vitkindad gås får exempelvis endast jagas i det fall Länsstyrelsen beviljar tillstånd för skyddsjakt. Under år 2021 får högst 35 vitkindade gäss fällas av Täby kommuns anlitade jaktlag. Detta är en utökning jämfört med tidigare år, då tillstånd beviljats om högst 20 stycken.

SKYDDSJAKT PÅ KANADAGÅS

Enligt villkor i jaktförordningen framgår att jakträttshavare får bedriva skyddsjakt för att förebygga skador av vilt. Vidare framgår att kanadagås får jagas utanför allmän jakttid, som är den 11 augusti till den 31 december, om de orsakar sanitär olägenhet. Kommunen har möjlighet att tillämpa denna paragraf. Skyddsjakten ska utföras av den som innehar jakträtten.

Sådan skyddsjakt bör enligt Länsstyrelsen begränsas till att inte omfatta fler fåglar än nödvändigt för att uppnå önskad effekt. För att förstärka effekten av jakten bör den kompletteras med andra skrämselåtgärder. Kommunen ska också ha vidtagit andra förebyggande åtgärder innan beslut om skyddsjakt fattas.

Enligt jaktlagstiftningen äger fastighetsägaren rätten till jakten. På kommunal mark är det därmed kommunen som äger rätten till jakt och skyddsjakt. Denna rätt kan upplåtas genom avtal mot ersättning. Täby Fastighets AB (TFAB) har upplåtit jakträtten i ett jaktarrende med Täby Jaktklubb (enligt avtal från 1993 med kompletterande tillägg gällande jaktmark). Jakträtten tillkommer således Täby Jaktklubb.

I ett avtal mellan Tekniska kontoret i kommunen och Täby Jaktklubb (undertecknat 1998) ska vissa delar av jaktarrendet tillämpas även för "av Täby kommun i övrigt ägd och förvaltad mark".

SANITÄR OLÄGENHET

Enligt en intern juridisk utredning har Kultur- och fritidsnämnden rådighet att besluta om skyddsjakt vid de badplatser nämnden har driftansvar för. Kultur- och fritidsnämnden föreslås i tjänsteutlåtandet besluta om skyddsjakt på kanadagås på grund av sanitär olägenhet.

Skyddsjakten får bedrivas vid Näsaängsbadet och Hägernäsbadet samt, i tillämpliga fall, vid annan badplats som faller inom nämndens driftansvar och där behov av sådan jakt bedöms föreligga. Skyddsjakten ska utföras av Täby Jaktklubb och begränsas till att inte omfatta fler fåglar än nödvändigt för att uppnå önskad effekt.

Förslaget har utarbetats på grund av de problem kanadagässen orsakar samtidigt som vidtagna åtgärder inte har varit verkningsfulla. Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser, framgår det slutligen av Täby kommuns tjänsteutlåtande.

Publicerat: 9 maj 2021.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda recenserar:
Hembygdsföreningens nya bok
hittar guldkorn i Täbys historia

Omslagsbilden till Täby Hembygdsförenings nya bok är fotograferad av föreningens vice ordförande Sture Möllerman, tillika bokens formgivare. Fotot är taget uppifrån Skansberget och visar Rönningesjön med en del av Ängsholmsbadet och bebyggelsen i Gribbylund. Borta i horisonten skymtar Storstugan och Täby Centrums höga kontorshus.

 

Söndagen den 28 mars 2021 var det pandemianpassat boksläpp av "På spaning i Täby – En resa från forntid till nutid" i Villa Ytterby i Roslags-Näsby. Boken är nummer 37 i Täby Hembygdsförenings (THF) skriftserie. Den är exklusivt utformad med hårda pärmar och är 216 sidor tjock. Innehållet består av 21 rikt illustrerade och väldokumenterade artiklar om Täbys historia författade av tio medlemmar i föreningen.

Efter förordet av THF:s ordförande John-Erik Larsson inleds boken mycket pedagogiskt med artikeln Historiska kartor över Täby skriven av Ragnar Strandberg. Tolv kartbilder visar Täbys utveckling från år 4000 f Kr.

På den tiden (alltså för 6 000 år sedan) täckte Östersjön större delen av dagens Uppland. Endast de högsta punkterna i Täby var synliga över vattenytan. Till exempel Löttingekullen, som är Täbys naturligt högsta punkt på 58 meter över havet (Endast den delvis konstgjorda Ullnatippen / Ullnabacken / Ullnahöjden är högre nuförtiden med 95 meter över havet).

Det är lätt hänt att med förstoringsglas i handen försjunka i de detaljerade kartorna om Täbys utveckling från forntid till nutid. Till exempel kunde man omkring år 0 (på Jesus tid) ta sig med båt på en havsvik hem till mig på Flyghamnsvägen 16 D på Viggbygärdet (om jag och huset hade funnits då). Kartor är fascinerande. De sätter fantasin i rörelse.

HÖVDING I ARNINGE

Ett av de längre kapitlen i boken är berättelsen om Arningehövdingens resa till Valhall. Den är skriven av Leif Grönwall – han som ger ut Hembygdsföreningens förträffliga tidning Fornminnesnytt. Berättelsen är en ruskig och mycket sannolik historia om den gamla hövdingen Finn, hans unga hustru Ödgärd, sonen Hedin och andra arningar år 833 e Kr. Den grundar sig på de arkeologiska utgrävningarna i Arninge och på historiska urkunder.

En annan intressant artikel är Näsby slott – en barock historia med undertexten "om adlig prakt, brand och återuppbyggnad". Författaren heter Dan Larsson, fil kand vid Stockholms universitet med huvudämnet konstvetenskap, inriktning arkitektur och kulturmiljövård.

År 1286 nämns frälsegodset Näsby för första gången i skriftliga källor. På 1660-talet bildas Näsby säteri (större herrgård) av Per Larsson Sparre. Ny slottsanläggning börjar planeras. På 1730-talet färdigställs slottet.

BRAND I NÄSBY SLOTT

År 1897 drabbas Näsby slott av brand. Invändigt blir byggnaden helt utbränd. Endast slottets fasader och källare blir kvar. 1902 ropas slottet in på exekutiv auktion av Carl Robert Lamm, gift med Dora Upmark. Åren 1903–1904 återuppbyggs slottet.

1943 blir det ny ägare: Statsverket, för Kungliga Sjökrigsskolans räkning. 1993 ny ägare: Överlåtelse till Byggnadsstyrelsen och efterträdare Vasakronan. På 2000-talet ny ägare igen: Företaget Niam AB, som för närvarande (2021) utvecklar slottsområdet för boende, verksamheter och allmän plats.

Dan Larssons artikel håller hög akademisk nivå. Till och med så hög nivå att några facktermer borde förklaras för läsarna. Exempelvis: "en risalit med fronton". Efter att ha kollat i en ordbok kan jag tala om att en risalit är ett "svagt framskjutande parti på en fasad från marken upp genom byggnaden". Fronton betyder "prydnadsgavel över fasad el. som krön på fönster, dörr e.d.; vanl. trekantig". Fanns på Näsby slotts fasad mot barockträdgården före branden.

Lothar Lammertz, tidigare ordförande för Täby Hembygdsförening, har skrivit följande fem högintressanta artiklar: Skolans historia i Täby, Postvägen genom Åfwa och Enstad i Täby Sockn, Roslagsbanan och Täby, Sjövägen till Täby samt Rönninge by.

Utöver de fyra ovannämnda skribenterna har följande sex THF-medlemmar medverkat med ett eller flera alster vardera: Bengt Hallsten, Marianne Möllerman, Sture Möllerman, Birgitta Segerström, Olle Strandberg och Sonja Vidén.

HELHETSOMDÖME

Som helthetsomdöme om boken kan sägas att den är den största och kanske bästa utgåvan från Täby Hembygdsförening. En mycket gedigen produkt att läsa nu och att spara för framtiden. En förnämlig medlemsförmån.

Samtidigt ska sägas att en så här omfattande antologi kostar mycket pengar, tid och kraft att producera. Risken är att ambitionen fortsätter öka tills man "spräcker livstycket".

Perioderna mellan utgivningarna i skriftserien tenderar redan att bli långa. Förra boken, nummer 36 i skriftserien, var den påkostade "Ett quarts mantal frälse – Hästängen i Täby". Den gavs ut 2017 dvs för fyra år sedan.

Dessförinnan var det "Jubileumsbok 1942–2012" som kom ut 2012. Ännu tidigare gavs skrifterna ut som regel varje eller vartannat år.

Som medlem i Täby Hembygdsförening skulle jag föredra att ha fått det goda innehållet i årets stora skrift uppdelat på flera tunnare årsskrifter från och med 2018. Jag gläds dock över den praktfulla produkten i år.

Allmänheten kan köpa Täby Hembygdsförenings skrifter hos Näsby Parks Bokhandel på Eskadervägen 6 i Näsby Parks Centrum.

RECENSIONSBETYG

Sammanfattningsvis ger Täby Allehanda härmed Täby Hembygdsförenings bok "På spaning i Täby" betyget fyra stjärnor på skalan 1–5 stjärnor. Ett mycket gott betyg. Rekommenderas till läsning.

Recensent: Mac Lennart Lindskog,

Publicerat: 5 april 2021.

 


ANNONS


 

Friskis&Svettis Täby ska flytta
från Slottshallen till Fogdevägen

Den blivande adressen för Friskis&Svettis Täby finns på Fogdevägen 1A nära den nedbrunna tennishallen och ICA Stop vid Viggbyholms trafikplats på E18 Norrtäljevägen. I lokalerna har tidigare funnits bland annat Täby Järn. Fotograferat den 16 januari 2021.

 

Friskis& Svettis Täby meddelar att föreningen i månadsskiftet maj/juni 2021 kommer att flytta från Slottshallen vid Näsby Slott på Djursholmsvägen 30 till Fogdevägen 1 i Bergtorps handelsområde i Täby. Mer exakt blir adressen Fogdevägen 1A. Båda den gamla och nya adressen ligger i kommundelen Näsbypark även om det är ganska långt mellan dem. I och med flytten går en era i graven och en nya era inleds för Friskis&Svettis Täby.

På föreningens årsmöte i juni 2020 informerades om en osäker framtid i den kulturhistoriska Slottshallen.

Förhandlingar gällande ett nytt hyresavtal har pågått under en längre tid. Det har varit en utdragen process med många möten, som slutligen resulterade i ett hyresförslag som föreningen inte kunde godkänna, konstaterar Friskis&Svettis Täby

– Fastighetsägaren (Niam AB) vill göra en omfattande renovering av Slottshallen under samma byggperiod som hela området exploateras och moderniseras. Det tillsammans med egna anpassningar gör att hyran blir alldeles för hög för vår verksamhet. Vi gör bedömningen att vi inte kan höja priset på våra träningskort så mycket som behövs eller fylla lokalen med så pass många medlemmar som krävs för att klara ekonomin.

– Att inte komma ur förhandlingarna med ett positivt besked gällande Slottshallen har varit en risk som vi varit väl medvetna om. Parallellt med förhandlingarna har vi därför aktivt letat efter nya lokaler.

I sökandet efter ny lokal dök fastigheten på Fogdevägen 1 upp, skriver Friskis&Svettis på sin hemsida. Den ligger i närheten av ICA Stop. Med sina 1 750 kvadratmeter är den storleksmässigt jämförbar med Kyrkby-anläggningens 1 691 kvadratmeter. Tillsammans med utbyggnaden av Täby Park och dess nya passager under eller över motorvägen hamnar den här lokalen både strategiskt och prismässigt bra för Friskis&Svettis.

Träningsytor i ett plan utan väggar gör att föreningen anser sig kunna planera träningsytorna bra. God ventilation och funktionella ytor för kontor och möten var andra positiva delar som gjorde att kansliet tillsammans med styrelsen och en extern konsult valde att gå vidare i arbetet med att utforma Friskis&Svettis Täbys nya anläggning.

I december 2020 blev bygglovet godkänt. Ett 10-årigt avtal har tecknats.

Den nya anläggningen planeras öppna till maj/juni 2021, då föreningen samtidigt börjar flytta ut verksamheten från Slottshallen.

– Det känns vemodigt att lämna Slottshallen efter alla dessa år samtidigt som vi är förväntansfulla över vår nya anläggning med mycket bra läge. Information om arbetets gång kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida Täby - Friskis&Svettis, framhåller föreningen avslutningsvis.

 


ANNONS


 

Här pågår ett corona-anpassat
möte för kommunfullmäktige
i Täby – fullsatt på distans

F d oppositionsråd (S) kvar som politisk vilde


VIDEO (129 sekunder). Under det senaste fullmäktigemötet, den 14 december 2020, i Täby kommunhus fanns endast tio personer i fullmäktigesalen: De sex personerna på podiet (varav två politiker och fyra mötesfunktionärer) samt fyra personer som teknisk support. Inga åskådare var på plats (förutom Täby Allehandas fotograferande reporter Mac Lennart Lindskog). Alla andra mötesdeltagare och åskådare var närvarande på distans. De ljus som flimrar förbi genom den öppna dörren och bakomvarande fönster härrör från biltrafiken på Attundavägen.

 

2020 års sista sammanträde för Täbys kommunfullmäktige hölls måndagen den 14 december klockan 18.00–22.10. Platsen var fullmäktigesalen i Täby kommunhus och via Skype på ett 80-tal andra ställen där ledamöter och ersättare fanns på coronasäkert avstånd. Sammanträdet blev intressant i fyra avseenden.

Det första avseendet var att det är fascinerande att som åskådare följa fullmäktiges möten år 2020. Det är som att återuppleva de första svenska TV-sändningarna på 1950-talet. Ljud och bild är inte alltid koordinerade. Deltagarna flackar med blicken, trycker på fel knappar och beter sig ganska ovant i rutan (vilket är naturligt i en ny situation).

Det torde finnas en lukrativ marknad för konsultföretag som kan videoträna förtroendevalda politiker (i Skype, Zoom, Teams m m).

Vidare: Närvarouppropet i början av varje fullmäktigemöte har återgått från snabb digital närvaroanmälan via trådlösa voteringsplattor (iPad Mini) till gammaldags muntliga upprop. Samma tidsödande muntliga procedur gäller vid votering (omröstning).

LIVLIG DEBATT OM AVVECKLING AV PRISET MOT RASISM

Det andra avseendet var de många debattinläggen och voteringen i ärendet "Avveckling av pris mot rasism, diskriminering och intolerans och inrättande av nytt pris". Bakgrunden till ärendet är att Kultur- och fritidsnämnden den 9 februari 2009 inrättade ett pris mot främlingsfientlighet och rasism.

Efter en utvärdering år 2013, som visade att antalet nomineringar per år var lågt, utvidgades priset och fick sitt hittillsvarande namn och inriktning. Även med den nya inriktningen har antalet nomineringar per år varit lågt. Sedan år 2014 har kommunen vid tre tillfällen valt att inte dela ut priset då inkomna nomineringar inte var relevanta.

Med anledning av detta har ytterligare en översyn av priset gjorts: Priset mot rasism, diskriminering och intolerans föreslås avvecklas och ersättas av ett nytt pris, Årets Täbybo, redan vid årsskiftet 2020/2021.

Efter en lång debatt avslutades ärendet med votering. Omröstningen utföll med 57 JA-röster (M, L, S, C, SD och KD) mot 4 NEJ-röster (MP och en partilös). De fyra NEJ-röstande reserverade sig mot beslutet att avveckla Priset mot rasism, diskriminering och intolerans.

ANNICA GRYHED EJ LÄNGRE MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA

Det tredje avseendet hänger ihop med det föregående. Den partilösa ledamoten är nämligen Annica Gryhed (-). Hon har tidigare varit Socialdemokraternas ledande oppositionsråd (kommunalråd i opposition) här i Täby.

Den 29 oktober 2020 meddelade Socialdemokraterna: "Annica Gryhed inte längre partimedlem. Tidigare oppositionsrådet Annica Gryhed är inte längre medlem i Socialdemokraterna och representerar därmed inte längre partiet på något vis."

Annica Gryhed är därmed partilös eller, som det också kallas, politisk vilde. Hon har dock valt att stanna kvar som ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Täby Allehanda har den 15 december 2020 mejlat både till Annica Gryhed och till hennes efterträdare som ledande socialdemokratiskt oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlström med erbjudande om att ge sin syn på det inträffade.

Endast Agneta Lundahl Dahlström har svarat. Hon skriver: "Jag vet inte varför hon har gått ur partiet, det får du fråga henne om. Tyvärr så sitter hon kvar på våra mandat i både KF o KS."

OVANLIG PROTOKOLLJUSTERING

Det fjärde avseendet är att ordföranden och de två protokolljusterarna markerade med en handskriven anteckning på protokollet att "Vi har noterat att ärenderubriken är felaktig". Det är mycket ovanligt att så sker.

Detta gällde resultatet av voteringen. Ärendet var inte "Ändring av ett förbudsområde inom Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter" som det stod i protokollet utan i stället "Avveckling av pris mot rasism, diskriminering och intolerans och inrättande av nytt pris".

På podiet under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2020 satt från vänster kommunjuristen Ylva Ehn, kanslichefen Camilla Carlén, kommunsekreteraren Sofia Modin, kommunfullmäktiges ordförande Rolf E Ericsson (M), kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande Markus Selin (S) och nämndsamordnaren Sandra Nagy. Liberalerna hade ännu inte utsett sin 1:a vice ordförande.

Publicerat: 26 december 2020.

 


ANNONS


 

Nya infartsvägen öppnad
till naturreservatet
Rönninge by–Skavlöten

Den 4 december 2020 öppnades den länge emotsedda nya infarten från Arningevägen till motionsgården Skavlötens bilparkering i Täby. Samtidgt stängdes den trafikfarliga infarten från Löttingelundsvägen för biltrafik. Gående och cyklister kommer även fortsättningsvis att kunna använda Skavlötsvägen (infarten från Löttingelundsvägen) för att ta sig till Skavlöten och Rönninge by. Besökande till Rönninge by har dessutom som hittills en friluftsparkering vid Antennvägen i närheten av företaget FLIR.

På fotot från den 5 december 2020 ses den nya hållbarhetscertifierade infartsvägen med den nybyggda motionsbron. Hållbarhetscertifieringen innebär att "arbetssättet tar hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och omfattar bland annat projektledning, transporter och kulturhistorisk miljö".

Den nya infartsvägen korsas av en motionsbro, där motionsspår och skidspår går samman. Detta gör att motionärer, som använder spåren, inte behöver korsa vägen där bilister kör. Motionsbron är cirka 55 meter lång, 4,7 meter hög och gjord i trä. Fotograferad den 5 december 2020.

Den nya infartsvägen till naturreservatet Rönninge by–Skavlöten är markerad med en heldragen röd linje på kartan. Vägen går från cirkulationsplatsen i korsningen Arningevägen/Leverantörsvägen ("K-rauta-rondellen") till bilparkeringen vid Skavlötens motionsgård. Ungefär på mitten av den knappt kilometerlånga lyktstolpsbelysta grusvägen finns den nya motionsbron över vägen. Den gamla infarten från Löttingelundsvägen till naturreservatet är numera avstängd för biltrafik. Karta: Täby kommun.

Publicerat: 6 december 2020.

 


ANNONS


 

Täby kommuns långa budget-
möte slutade efter midnatt:
Oförändrat lågt skattetryck 2021

Täby kommuns cirka åtta timmar långa digitala budgetmöte måndagen den 23 november 2020 sändes direkt i kommunens webb-TV. Såväl kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som åhörare/åskådare deltog på distans via Skype på grund av coronapandemin. Endast presidiet och mötesfunktionärerna tjänstgjorde i kommunhusets fullmäktigesal. I mitten på bilden på Täby Allehandas datorskärm ses kommunsekreteraren Sofia Modin och kommunfullmäktiges ordförande Rolf E Ericsson (M).

 

Täby kommuns viktigaste årliga möte är fullmäktiges budgetmöte i november. Normalt brukar budgetfullmäktige starta klockan 13 och pågå så länge som behövs. I år började budgetmötet först klockan 16 måndagen den 23 november 2020. Det skulle pågå till senast klockan 22, men fortsatte över midnatt till klockan 00.12 dagen därpå.

Det viktigaste ärendet på dagordningen var "Verksamhetsplan 2021" (VP 21). Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument.

Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2021 med plan för år 2022–2023, investeringsplan för 2021–2023, vision, inriktningsmål, nämndmål, utvecklingsområden samt taxor och avgifter.

Den regerande Täbyalliansen (M, L, C och KD) lade "en stark budget, trots utmanande tider" för Täby kommun 2021. Oppositionspartierna S, SD och MP reserverade sig till förmån för var sitt eget budgetförslag.

Moderaterna Täby sammanfattar den nu antagna budgeten så här:

Oförändrad skatt. Fortsatt lågt skattetryck: 17,55%.
97 miljoner kronor i tillskott till välfärden.
Besökspengen för hemtjänsten höjs med 6%.
Pengen för vård- och omsorgsboenden höjs med 2%.
Förskolepengen höjs med 1,75%.
Skolpengen höjs med 2%.
Ny matpeng för näringsriktig mat.
Satsning på elevhälsan.
Nya kommunvakter för ökad trygghet.
Höjt föreningsbidrag till föreningar som arbetar med social verksamhet bland äldre.
Ny företagslots.
Ny översikts- och hållbarhetsplan för en hållbar utveckling av Täby.
Bättre framkomlighet på våra vägar.
Belysning i motionsspåren förbättras.
Ensta krog ny mötesplats för kultur- och fritid.
Utreda möjligheten till fler stadsnära odlingslotter.
Avskaffad datumparkering för enklare och flexiblare parkering.

 

KOMMENTAR AV TÄBY ALLEHANDAS
REDAKTÖR MAC LENNART LINDSKOG

Täby kommunfullmäktiges budgetmöten brukar bli på tok för långa. Årets budgetmöte pågick i cirka åtta timmar med ett kort uppehåll för "en bensträckare" vid 19-tiden. Sammanträdet började klockan 16 och slutade tolv minuter efter midnatt.

Det är inte hälsosamt med så långa möten, varken för ledamöter, ersättare, mötesfunktionärer eller för åhörare/åskådare. Framåt midnatt började distansdeltagarna bli så trötta att det förekom felsägningar, gäspningar och tungt hängande ögonlock.

Mitt förslag är att budgetmötena ska ägnas enbart åt renodlade budgetfrågor dvs verksamhetsplanen och andra separata budgetärenden för det kommande året.

Som det nu var inleddes budgetmötet med besvarande av ett antal interpellationer (skriftliga frågor som kräver skriftliga svar och som åtföljs av debatt där alla ledamöter får delta) samt med ärendepunkten "Frågor" (när en enkel fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen).

Efter den mastodontiska huvudpunkten "Verksamhetsplan 2021" stod flera "Svar på motion" på dagordningen. Samtliga svar på motioner (skriftliga förslag till beslut) bordlades dock till kommande sammanträde på grund av den sena tiden på dygnet (eller den tidiga timmen på det efterföljande dygnet).

Allt utom absolut nödvändiga ärenden på det årliga budgetmötet bör behandlas på andra fullmäktigemöten!

Publicerat: 25 november 2020.

 


ANNONS


 

Unikt digitalt sammanträde
för Täbys kommunfullmäktige
med bara två politiker i salen

Så här såg Täby kommunfullmäktiges unika totaldigitala sammanträde ut den 2 november 2020 då alla ledamöter utom ordföranden Rolf E Ericsson (M) och 2:e vice ordföranden och riksdagsledamoten Markus Selin (S) deltog på distans (normalt hemifrån). På en av Täby Allehandas datorskärmar ses här tre bildfält från sammanträdet inom den blåa rektangeln mot bakgrund av Täby kommuns webbplats. I det vänstra bildfältet finns en videobild på podiet med de två politikerna och fyra tjänstemän, i det högra övre fältet finns videobilder på alla distansdeltagarna och i det högra nedre fältet dagordningen med aktuellt ärende markerat med blå färg. De två övre fälten med videobilder går att förstora ett i taget.

 

Täby kommunfullmäktiges möte måndagen den 2 november 2020 med start klockan 18.00 blev ett historikt digitalt sammanträde anpassat till rådande corona-restriktioner: Endast två mötesledande politiker (av 61 ordinarie ledamöter plus ersättare) var närvarande i Kommunhusets fullmäktigesal.

Alla andra politiker deltog digitalt från andra platser via Skype. Det blev sammanlagt 67 uppkopplade politiker. Resultatet av Täbys första heldigitala fullmäktigemöte kunde ses i direktsändning via Täby kommuns webb-TV. Det går även att titta och lyssna på mötet i efterhand eftersom sändningarna sparas på kommunens hemsida.

Fullmäktigemötet kunde genomföras som planerat trots både mänskligt och tekniskt premiärstrul. Det gällde till exempel att slå på och slå av mikrofoner vid rätt tillfälle och att använda sin videokamera på rätt sätt.

Det var en ny fascinerande upplevelse att se närbilder på samtliga deltagare – ofta i intressanta hemmiljöer. Att se de valda beslutsfattarnas namn och ansikten (på både video och stillbild) kan göra dem mer kända i samhället. Det kan vara värdefullt för demokratin att på detta sätt öka intresset för både politiken och politikerna bland väljarna.

Bland fullmäktiges beslut den 2 november kan nämnas:
1. antagande av en för SÖRAB-kommunerna gemensam avfallsplan 2021–2032 "Lätt att göra rätt"
2. antagande av detaljplan för fastigheterna Såsta 3.5 och Såsta 3.7
3. beslut om marköverlåtelseavtal avseende fastigheterna Täby Topasen 3 och Topasen 4 i Täby park.

Publicerat: 2 november 2020.

 


ANNONS


 

Täby Företagarträff 2020:
Föreläsningar i stället för
utställning – Årets Företagare
blev Mikael Aronowitsch, Comex


VIDEO (112 sekunder). Ordföranden för Företagarna Täby Per Molin kungjorde att priset som "Årets Företagare Täby 2020" har tilldelats Mikael Aronowitsch, VD och ägare till IT-säkerhetsföretaget Comex Electronics AB. Comex ligger på Tumstocksvägen 11B i Arninge. Per Molin läste även upp juryns motivering, som framgår av videoklippet.

I prisutdelningsceremonin till Årets Företagare i Täby den 16 oktober 2020 i Täby kommunhus medverkade från vänster kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Erik Andersson (M), Företagarna Täbys ordförande Per Molin, pristagaren Comex Electronics VD och ägare Mikael Aronowitsch samt Gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande och kommunalrådet Eva von Wowern (KD). Om man tittar noggrant på diplomet ser man att även Comex styrelseordförande Stefan Aronowitsch nämns som pristagare.

 

Årets Täby Företagarträff anordnades fredagen den 16 oktober 2020 klockan 13.00–15.00 plus efterföjande mingel. Evenemanget blev lite annorlunda i år på grund av coronapandemin. För första gången sedan starten år 1985 blev det ingen företagsmässa (utställning) på Täby Företagarträff. I stället blev det ett intressant program med föreläsningar och prisutdelning till "Årets Företagare Täby 2020".

Deltagarantalet påverkades också av smittrisken. Högst 50 föranmälda deltagare tilläts närvara utöver föreläsarna och funktionärerna. Sammankomsten hölls i kommunfullmäktiges sammanträdessal i kommunhuset i Täby centrum.

Arrangörer av Täby Företagarträff är numera endast Företagarna Täby och Täby kommuns Näringsliv Täby sedan initiativtagaren Stockholms Handelskammare drog sig ur arrangemanget för några år sedan.

Programmets föreläsningar och prisutdelningen direktsändes på Företagarna Täbys Facebooksida https://www.facebook.com/ForetagarnaTaby och kan även ses i efterhand.

Bland deltagarna kan nämnas Anders Skogsmo, Kundskap AB, Fredrik Sörensen, Täby Enskilda Gymnasium, Göran Eriksson, Advokatfirman Göran Eriksson KB, Karl-Johan Hultman, Ambiductor AB, Kenneth Kovanen och Maria Atterborn Kovanen, båda från Nygårds Värdshus/Skänkstugan, Marie Markeryd Neffler, Danderyds Dogspa, Markus Selin, riksdagsledamot (S), Robert Stopp, Evenemangsbyrån, Roberta Malpassi-Kaulio, Law of Gravity AB, och Viktoria Siebke, Möten & Event.

Konferencier för årets Täby Företagarträff var kommunens biträdande näringslivschef Caroline Arenander.


VIDEO (52 sekunder). Föreläsningarna inleddes av den medialt mycket uppmärksammade ICA-handlaren Joakim Skotte, ICA Nära Alléns vid infarten till Näsby Slott. Han berättade om sin fascinerande karriär under rubriken "Våga satsa. Våga göra annorlunda!".

Annika Holst, NyföretagarCentrum Täby Danderyd Vallentuna, höll ett anförande med titeln "Bli nyföretagare under Corona – att starta företag mitt i en kris".

Efter kaffepausen höll affärs- och ledarutvecklaren Lizzie Claesson, Brighter Leaders, en föreläsning om omstart och inspiration.

På plats under Täby Företagarträff var från vänster kommunföreträdarna Peter Haddäng, Täbys nya Kompetenscenter, Peer Weding, chef för Arbetsmarknad och Integration, samt kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M).

Publicerat: 18 oktober 2020.

 


ANNONS


 

Lunchträff med Täbys nya
kommunalråd Eva von Wowern


VIDEO (123 sekunder). Täbys nya kommunalråd, kristdemokraten Eva von Wowern, inledde sitt anförande med att presentera sig själv på kommunens företagsträff utomhus den 23 september.

 

Täby kommuns första företagsträff för hösten 2020 hölls i form av ett lunchmöte (med wrap och dryck) den 23 september utomhus vid Täby Galopps gamla läktarbyggnad.

Öppningsanförandet hölls av det nya kommunalrådet Eva von Wowern (KD), tillika ordförande i Gymnasie- och näringslivsnämnden.

Anföranden hölls även av kommunens biträdandande näringslivschef Caroline Arenander, chefen för Täby kommuns Arbetsmarknad och integration Peer Weding, kommunens nya bygglovschef Anders Söderberg och kommunens projektchef för Täby park Anna Haraldsson.

Direkt efter företagsträffen följde rundvandring i den redan inflyttade delen Täby park för intresserade. Området stavas med gement p (Täby park) av kommunen och med versalt P (Täby Park) av byggföretagen.

Täby kommuns företagsträff hölls utanför Täby Galopps gamla läktarbyggnad (i bakgrunden), som kommer att rivas först år 2029.

Publicerat: 26 september 2020.

 

Första spadtaget för Riks-
byggens 131 hyresrätter i Täby


VIDEO (32 sekunder). Riksbyggens VD Johanna Frelin intervjuades av Täby Allehanda den 23 september.

 

Den 23 september 2020 var det officiell byggstart av Riksbyggens projekt Galopphästen i Täby Park (före detta Galoppfältet). Galopphästen kommer att innehålla 131 hyresrätter. Sammanlagt planerar Riksbyggen för cirka 800 nya bostäder i Täby Park i flera etapper, enligt företagets pressmeddelande.

– Behovet av fler bostäder är stort, inte minst i Stockholmsområdet. Det är därför väldigt roligt att vi kan starta bygget av 131 hyresrätter. Riksbyggen fortsätter nu sitt långsiktiga arbete med att skapa nya bostäder i Täby Park, både hyres- och bostadsrätter, där hållbarhet finns med genom hela genomförandefasen. Det säger Johanna Frelin, VD för Riksbyggen.

– Just huset som vi skapar här har vi tagit fram till en annan långsiktig ägare, Willhem. Vi tar fram bostäder både för oss själva att äga och för andra.

Hon berättade även att Riksbyggen har precis antagit en ny strategi (i förra veckan). De ämnar öka från 4 000 till 5 000 lägenheter i produktion per år.

Anföranden hölls även av Täby kommunstyrelses ordförande Erik Andersson (M) och Riksbyggens marknadsområdeschef Norrort Stefan Högman.

Projektet Galopphästen består av totalt 131 hyresrättslägenheter, varav sex LSS-lägenheter (LSS=Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Innergården kommer främst att bestå av gröna umgängesytor och bland annat innefatta en boulebana.

Hållbarhet är viktigt i alla steg i genomförandet av projektet. Riksbyggen har bland annat anlagt en pop-up trädgård i Täby Park. I trädgården finns till exempel 60 odlingslådor med både blommor och en krydd- och bärsektion. Det finns även en käpphästbana, som nyligen har öppnat och som redan har blivit populär.

Första inflyttningen i Galopphästen beräknas starta våren 2022. Riksbyggen bygger sedan tidigare Brf Cykelverkstaden med 111 nya lägenheter med bostadsrätt i Täby Park.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Det första spadtaget för Riksbyggens projekt Galopphästen i Täby togs den 23 september med corona-anpassade avstånd av från vänster Stefan Högman, marknadsområdeschef Norrort, Erik Andersson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Täby, och Johanna Frelin, verkställande direktör för Riksbyggen.

Publicerat: 26 september 2020. Justerat: 29 september 2020 (Wilhelm till Willhem).

 


ANNONS


 

Näsbyparks tennishall brann ned
till grunden i kraftig nattbrand


VIDEO (32 sekunder). Brandsläckning över resterna av Näsbyparks Tennishall i Täby.

Näsbyparks Tennishall blev totalförstörd när den eldhärjades natten till onsdagen den 5 augusti 2020. Fotograferat från bilparkeringen framför ICA Stop (som ligger till höger utanför bilden).

 

Näsbyparks Tennisklubbs (NPTK) tennishall på Bergtorpsvägen 41 vid Viggbyholms trafikplats på E18 i Täby brann ned och totalförstördes under en kraftig brand natten till onsdagen den 5 augusti 2020. Värden för miljontals kronor har gått till spillo, men ingen människa lär ha skadats. Brandorsaken är hittills okänd.

Polisen Stockholms län meddelar att klockan 02.15 inkom larm till Ledningscentralen om en brand i en tennishall i Näsbypark i Täby. Redan tidigt kom uppgifter om att hallen var övertänd.

Platsen är avspärrad och en teknisk undersökning kommer att göras när Räddningstjänsten är klar med släckningsarbetet.

Det finns inga uppgifter om att någon peson ska ha skadats i samband med branden, som i nuläget utreds som misstänkt mordbrand, enligt Polisen.

Kraftig rök och stora sotflagor från branden blåste in över det närliggande bostadsområdet Viggby kulle, som därför evakuerades tillfälligt till bland annat Viggbyskolan.

Täby kommun har inlett en dialog med Näsbyparks Tennisklubb.

NTPK:s tennishall innehöll fem tennisbanor, shop och cafeteria. NPTK är en av Sveriges ledande tennisklubbar inom både bredd- och elitverksamhet. Klubben har cirka 1 200 medlemmar och erbjuder träningsmöjligheter för såväl gamla som unga. NTPK har dessutom fyra utomhusbanor vid Näsaängsbadet.

NTPK bildades 1946 och ska fira 75-årsjubileum nästa år (se videointervjun med klubbchefen Kenneth Bergbom längre ned i det här reportaget).

Huvudentrén till Näsbyparks Tennishall står inte att känna igen efter branden. Ovanför taket ses en brandstege med två vattensprutande brandmän (från en brandbil på andra sidan byggnaden).

Eldsläckning fotograferad från ingången till motionsanläggningen SATS på övervåningen i ICA Stop-huset.


VIDEO (167 sekunder). Näsbyparks Tennisklubbs (NPTK) klubbchef Kenneth Bergbom intervjuas av Täby Allehandas fotograferande reporter Mac Lennart Lindskog framför de rykande ruinerna efter den nedbrunna tennishallen strax efter klockan 10 på onsdagsförmiddagen den 5 augusti.


Publicerat: 5 augusti 2020.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda recenserar:
Täby kommuns nya friluftskarta
är bra men har vissa brister

Täby kommuns nya tvåspråkiga friluftskarta är aktuell år 2020, men det framgår ingenstans i trycksaken. Det framgår inte heller vad omslagsfotot visar (svaret är Stolpaskogens alsumpskog med spänger).

 

Täby kommun har nu i juli 2020 givit ut en efterlängtad papperskarta, "Täby kommuns friluftskarta", på svenska och engelska. Föregångaren "Fritidskartan – vägen till en aktiv fritid" från 2014 har varit slut sedan flera år.

Den nya papperskartan finns att hämta gratis i kommunhuset och på Huvudbiblioteket i Täby centrum. Kartan kan även laddas ned digitalt som pdf (Portable Document Format) på webbsidan taby.se/upplevtaby.

Kommunen har även flera andra slags digitala kartor med olika specialinriktningar och stor detaljrikedom. De finns på https://www.taby.se/stadsplanering-och-trafik/kartor-och-lantmateri/.

Här följer Täby Allehandas recension av den nya papperskartan:

Det bästa med den nya kartan är just att den är ny. Det mesta är uppdaterat. Där finns kommunens senaste tillväxtområden medtagna. Till exempel Hägerneholm och Ullna strand i nordvästra Arninge, det tidigare galoppområdet Täby park (med gement "p" på kommunalt vis), västra Roslags-Näsby och Näsby slottsområdet.

FRILUFTSKARTA RESPEKTIVE FRITIDSKARTA

Friluftskartan år 2020 har samma kartunderlag som Fritidskartan 2014. Det är samma skala (1:15 000), men årets papperskarta är betydligt mindre på både bredden och längden. För att få detta att gå ihop har sammanlagt en decimeter kapats till höger och vänster.

Den nya Täbykartan visar alltså inte hela kommunen. Det som saknas är en del av Torslundaområdet i nordvästra Täby och en del av Ullnabacksområdet i östra Täby. Kapningen har dessutom gjorts okänsligt: Det står nu "rslundavägen" i stället för Torslundavägen och "Ullnabacke" i stället för Ullnabacken.

Vidare har kapningen nedtill gått ut över gatuförteckningen, som alltså inte längre finns med. Man får inte veta var kommunens vägar, gator, gränder och stigar finns på kartan, till exempel i ruta G8. Det blir därmed svårare att hitta det man söker.

FÖRBÄTTRAD TECKENFÖRKLARING

En liten ändring i teckenförklaringen är en förbättring: Gång- och cykelväg markeras numera med en prickig grå linje. Tidigare har cykelväg kunnat misstas för motionsspår.

En missad uppdatering på kartan är kommunens vackert anlagda gångstig längs sydöstra Vallentunasjön, mellan Roslagsleden vid Såstaholm i söder och Mellansjövägen längre norrut.

Inom synhåll från denna gångstig ligger för övrigt Mellansjö skola (för grundskolebarn med stora resursbehov). Den omfattar åtskilliga skolbyggnader och boendehus. På tidigare kartor har dessa byggnader markerats tydligt. På den nya kartan förekommer ingen sådan markering.

Mellansjövägen ger därmed sken av att sluta i ett helt obebyggt skogsområde. Detta är varken bra för det rörliga friluftslivet eller för skolans elever och personal.

KARTANS STORA SVAGHET

Friluftskartans stora svaghet är just det genomgående draget att inte markera gårdar och andra liknande byggnader. Alla allmänna vägar är däremot utritade. Det ger kartläsaren det felaktiga intrycket att det bara finns skog eller öppen mark (angivna med nyanser av grönt på kartan) att vandra i där vägarna slutar. I verkligheten ligger där i stället ofta gårdar, villor, institutioner och privata tomter.

Den mest iögonfallande felbedömningen på friluftskartan är att beteckna galoppens fortfarande befintliga stora läktarbyggnad med utställningshallar och kontorslokaler som "öppen mark" (ljusgrönt på kartan). Täby kommun är inte lika mycket grön som Friluftskartan visar.

Jag anser även att golfbanorna bör markeras tydligare för säkerhets skull. Det är inte kul att som friluftsvandrare komma i vägen för en hårt slagen golfboll.

Kartans baksida består av ett 20-tal välskrivna tips med foto på utflyktsmål i Täby på både svenska och engelska.

TRYCKUPPGIFTER SAKNAS

Slutligen saknar jag besked om när friluftskartan är aktuell, det vill säga år 2020. Det årtalet finns inte angivet i trycksaken. Därutöver saknas uppgifter om tryckeri, tryckort och tryckår. Dessa är obligatoriska för den här typen av trycksaker, enligt Tryckfrihetsförordningen.

Dessutom vore det trevligt att få veta vilka personer som har skapat trycksaken: Vem har skrivit texten om utflyktsmålen, vem har fotograferat, vem har gjort layouten och vem har gjort själva kartan. Det är alltför anonymt nu.

Som jämförelse kan nämnas att under mina mer än 50 år som Täbybo har den bästa tryckta Täbykartan gjorts år 1987. Den är ett under av tydlighet, information och korrekthet. De stolta ansvariga personerna för mästerverket var då Ulla Britta Grönqvist och Kjell Staflund (kartredigering), Kerstin Nohrenius och Jonas Ferenius (text) samt Gustav Hansson (foto).

RECENSIONSBETYG

Sammanfattningsvis ger Täby Allehanda härmed "Täby kommuns friluftskarta" betyget tre stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog,

Publicerat: 28 juli 2020.

 


ANNONS


 

Spännande arkeologisk
utgrävning av förhistorisk
boplats i Viggbyholm


Premiärvisningen den 1 juli drog så mycket folk (närmare 100 personer) att de delades upp i två grupper med varsin guide. De två guiderna var arkeologerna Rosanna Jönis och Estrid-upptäckaren Lars Andersson, båda från Uppdrag arkeologi AB. Utgrävningsområdet i "Viggbyholm 74" är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E18 i norr och Skördevägen i sydost.

Här ska byggas cirka 230 nya bostäder i flerbostadshus och radhus, en idrottshall och lokaler för handel. En ny naturpark ska också anläggas (bakom Jönis och Andersson på fotot). Även en ny lokalgata kommer att anläggas från Bergtorpsvägen och förbindas med Skördevägen så att området knyts samman med övriga Viggbyholm. Skördevägen kommer dessutom att breddas och få en gång- och cykelväg.

 

Den 1 juli 2020 anordnades sommarens första visning för allmänheten av den uppmärksammade arkeologiska undersökningen i Viggbyholm i Täby kommun. En vikingatida gård, som beräknas vara mer än 1 000 år gammal, grävs ut under perioden fram till månadsskiftet oktober/november i höst. Därefter ska området, som ligger mellan E18 Norrtäljevägen, Bergtorpsvägen och Skördevägen, bebyggas med bostäder, butik (Lidl), restaurang (Pizza Hut) och bollhall (Näsbyparks Tennisklubb).

– Vi har hittat en del intressanta bruksföremål som speglar det vardagliga livet på gården, säger arkeologen John Hamilton i ett pressuttalande. Det handlar om ett drygt 8 000 kvadratmeter stort område som undersöks av Arkeologerna från Staternas historiska museer i samarbete med Uppdrag arkeologi AB. Uppdragsgivare är Täby kommun.

Pilspetsar, vridkvarnar, amulettringar, keramik och ett nålhus (behållare för synålar) är några av fynden som har grävts fram ur jorden. Arkeologerna hoppas få ny kunskap om hur traktens gårdar såg ut under yngre järnåldern.

Påträffade spår tyder på en förhistorisk gård, som tack vare kol-14-dateringar kan härledas till övergången mellan folkvandringstid och vendeltid det vill säga kring 400–550 e Kr. Gården har uppenbarligen fortlevt fram till vikingatid varefter den verkar ha övergetts eller flyttats till en annan plats.

Nyligen blev den så kallade avbaningen klar. Det innebär att markens ytskikt bestående av torv och jord har skrapats bort med maskiner. Spår av bostadshus och andra byggnader, troligen från olika tidsepoker, kan urskiljas under torven. Nu krävs kompletterande handrensning för att få en större förståelse för hur detaljer hänger ihop. Bebyggelselämningar från olika tidsfaser ligger till synes ihopblandade.

Den vikingatida gården har legat ganska skyddad vid en havsvik. Enligt John Hamilton är läget originellt: Det är nog ingen storgård. Den har snarare varit underlydande till en annan gård, som heter Kjula eller Tjula.

HAR VIKBY BLIVIT VIGGBY?

Det är en spännande plats. Namnet "Vikby" nämns i skrift redan under medeltiden som namnet på en gård i området. Det arkeologerna har hittat kan mycket väl ha varit föregångaren till denna.

– Vi har gjort en del medeltida fynd och hittat vad som ser ut som en medeltida huskonstruktion. Väggarna vilar på en grund av stenar istället för på resta stolpar som under vikingatiden. Vi diskuterar nu om platsen övergavs på vikingatiden eller om det fanns en gård där senare, säger John Hamilton på Arkeologerna.

Det mest värdefulla naturområdet kommer att bevaras. Vid rätt skötsel kan det ge den rödlistade snyltrotsväxten korskovall en möjlighet att finnas kvar. Den sällsynta rödgula blomman korskovall "bör med fördel hävdas i form av slåtter vartannat år". Beroende på hur mycket platsen kommer att besökas finns dock en stor risk att korskovallpopulationen påverkas negativt, enligt kommunen.

Utbyggnad av bostadshusen delas upp i flera etapper och kommer att pågå under åren 2021–2024. De första bostadshusen beräknas vara klara för inflyttning under hösten 2022. Hela området beräknas vara klart i slutet av år 2024.

HULTINSKA GÅVOBREVET

Exploatören Aros Bostad har genom projektbolaget Viggbyholms utvecklings AB i utvecklingssyfte förvärvat fastigheterna Viggbyholm 74:2 och Näsbypark 15:1. Mellan fastigheten Viggbyholm 74:2's båda delar finns en kommunal fastighet, Viggbyholm 74:1, som genom Hultinska gåvobrevet har överlåtits till Täby kommun med förbehåll om allmännyttig användning.

Genom "ett permutationsförfarande kan ett markbyte genomföras som möjliggör utbyggnad av planområdets östra delar samtidigt som de i enlighet med gåvobrevets intentioner säkerställs för allmännyttig användning", framhåller Täby kommun.

Den som vill veta mer om den arkeologiska utgrävningen i Viggbyholm rekommenderas att följa Leif Grönwalls hembygdstidning Fornminnesnytt på https://www.hembygd.se/taby/page/35750 samt arkeologernas Facebooksidor https://www.facebook.com/arkeologerna/ och https://www.facebook.com/uppdragarkeologi/.

En av de guidade besöksgrupperna den 1 juli ses på fotot stå nära Skördevägen. Längst borta i fonden skymtar motorvägen E18 Norrtäljevägen. På andra sidan träddungen till höger ligger Viggbydalen. Ungefär 500 e Kr var Viggbydalen en havsvik, vars strandkant gick upp ungefär till den nutida Skördevägen. Under vikingatiden kring 1000-talet hade havsviken i Viggbydalen minskat till en liten insjö. Med tidens landhöjningar förvandlades insjön så småningom till dagens slingriga bäck och vattendammar.

Publicerat: 3 juli 2020.

 


ANNONS


 

Gustav Bevakar Norrort byter
ut sin moped mot special-
utrustad Trygghetsvärdsbil

Gustav Svensson, som driver Gustav Bevakar Norrort, fyller 18 år den 12 juli 2020. Då byter han ut sin moped och får börja köra sin nyanskaffade "Trygghetsvärdsbil", som visades upp på nationaldagen den 6 juni i Täby Kyrkby Centrum. Trygghetsvärdsbilen är en specialutrustad Volvo V70 av 2004 års modell. Med hjälp av ett antal samarbetspartner har bilen rustats upp såväl exteriört som interiört.

Gustav Svensson kommer alltså att fortsätta åka runt i Täby och Vallentuna vid sidan av sina gymnasiestudier för att sprida trygghet och hjälpa till vid akuta händelser samt bistå ambulans, brandkår och polis. I bilen finns sjukvårdsmaterial, brandsläckare, brandfilt, vägkoner och mycket annat samt hjärtstartare. Gustav Svensson arbetar ideellt tillsammans med två andra trygghetsvärdar: Robert Lundqvist och Daniel Widberg.

Gustav Svensson med några närvarande sponsorer framför Tygghetsvärdsbilen: Från vänster Susanne Donning, Larm Assistans Sverige AB (bevakningstjänster), Gustav Svensson, Gustav Bevakar Norrort (brottsförebyggare), Claes Gustafson, Classe's Garage AB ("skönhetssalong" för bilar), Harald Paulsson, Larm Assistans Sverige AB (bevakningstjänster), och Göran Reinsson, LarmKraft AB (kamerasystem, inbrottslarm och passagesystem). En annan sponsor är Servicia Medical (hjärtstartare).

Publicerat: 7 juni 2020.

 


ANNONS


 

Ny badplats öppnas i Täby:
Ullnabadet vid Ullnabacken

Så här ser Täbys nya badplats ut. Ullnabadet i Ullnasjön har sandstrand, grillplats och picknickbord. I bakgrunden till höger ses en del av den cirka 100 meter höga Ullnabacken. Fotograferat den 21 maj 2020.

 

Täby kommun har öppnat en ny badplats: Ullnabadet. Den ligger i Ullnasjön vid foten av den stora Ullnabacken (tidigare Ullnatippen). Detta framkom under frågestunden på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020 i Täbys kommunhus.

Frågan som ställdes av Eva Pethrus (MP) löd: Tänker Alliansen säkra att det till årets badsäsong 2020 finns en allmän badplats för Täby kommuns invånare vid Vallentunasjön?

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) svarade: Det finns ett uppdrag att vi vill se nya badplatser anlagda i Täby kommun. Det är i Ullnasjön, i Näsbyviken och i Vallentunasjön. Hittills har vi färdigställt en badplats i Ullnasjön (den blev klar i slutet av förra året) och är nu fullt möjlig att nyttja från och med den här säsongen. I övrigt har vi i Täby totalt sex friluftsbad och dessutom Norskogens utomhusbassäng.

Den tilltänkta badplatsen i Vallentunasjön (där det tidigare Täbybadet låg) ligger på privatägd mark, som kommunen inte har full rådighet över.

– Det pågår diskussioner och förhandlingar med markägaren. Det finns ingen möjlighet att ha en badplats klar till den här sommarsäsongen i Vallentunasjön. Men uppdraget finns kvar att få till en badplats både i Vallentunasjön och i Näsbyviken, sade kommunalrådet Johan Algernon.

Det nu färdigställda Ullnabadet ligger vid Ullnasjön i Arninge–Ullna-området. Denna tidigare inofficiella badplats har nyligen genomgått en upprustning: Sandstranden har breddats. Där finns picknickbord med sittplatser, grillplats och cykelställ. Tillträde för fotgängare och cyklister (för närvarande avstängt med vägbom för biltrafik) sker enklast via Slalomvägen till Ullnabacken och Ullnabadet.

De badplatser som – utöver det nya Ullnabadet – finns i Täby är följande:

o Ängsholmsbadet vid Rönningesjön i Gribbylund är känt för sitt hopptorn på fem meter. I anslutning till badet finns boulebana, basketplan, grillplats och parkeringsplatser. Badet har också omklädningsrum, toalett och kiosk. Under veckorna 25–33 finns kommunanställda sommararbetare på plats för att hjälpa till att hålla badplatsen ren och välskött.

o Skavlöten ligger vid Rönningesjön i naturreservatet Rönninge by–Skavlöten. Badet har omklädningsrum, dusch, bastu, servering, grillplats och toalett samt stor parkeringsplats. I Skavlöten finns stora gräsytor lämpliga för bollspel och picknick. Badet ligger intill motionsspår och skogsområden. 

o Täbybadet (som av Täby kallas Rösjöbadet) ligger vid Rösjön i Sollentuna kommun(!) bortom Skarpäng. Badet har bryggor, toalett och kiosk. I anslutning till badet finns även grillplats, stor bilparkering och en mindre lekplats för de yngsta barnen. Under veckorna 25–33 finns kommunanställda sommararbetare på plats.

o Hägernäsbadet på det forna F2-området (numera bostadsområdet Hägernäs Strand) ligger vid Stora Värtan, som är en del av Östersjön. I anslutning till badet finns grillplats, parkeringsplats, toalett, lekplats och en beachvolleybollplan. Vid badet finns även ett utomhusgym. Under veckorna 25–33 finns kommunanställda sommararbetare på plats.

o Näsaängsbadet i Näsbypark ligger vid Stora Värtan, som är en havsvik i Östersjön. Badet har wifi, toalett, grillplats, lekplatsen Näsaängsleken och tillgång till kiosk vid tennisbanorna intill. Under veckorna 25–33 finns kommunanställda sommararbetare på plats.

o Kråkudden är belägen vid Stora Värtan i Näsbypark i närheten av Näsaängsbadet. På Kråkudden kan man bada från klipporna eller använda den badtrappa som finns för att lättare komma ner i vattnet. Grillplats finns. Man når Kråkudden via Värtans strandpromenad längs vattnet. Kråkudden hade sin storhetstid med simtävlingar som samlade hundratals åskådare på 1930- och 1940-talen för att se bland andra världsrekordsimmaren Arne Borg.

o Norskogsbadet har i år säsongsöppet från den 25 maj till mitten av augusti. Detta tempererade utomhusbad ligger i Centralparken i Näsbypark. Badet har en 25-metersbassäng för motionssim och en grundare bassäng för lek. På området finns även en plaskbassäng, badvakter, servering, omklädningsrum, dusch och bastu. Norskogsbadet drivs med inträdesavgift av Medley på uppdrag av Täby kommun. 

Härutöver finns ett antal mindre inofficiella badplatser i Täby, till exempel i Röhäll vid Stora Värtan och intill de båda husvagnsbyarna i Nygård vid Vallentunasjön.

Dessutom finns den stora simhallen Tibblebadet med 50-metersbassäng i Täby centrum samt för människans bästa vän ett inhägnat hundbad i Rönningesjön vid Hästängen i södra Gribbylund.

Så här ser det forna Täbybadet i Vallentunasjön ut numera. Det enda som tycks användas är grillplatsen till vänster. Så sent som på 1980-talet fanns här ett mycket populärt bad med simskola, kiosk, omklädningshytter och badbryggor. Täby kommun för nu diskussioner och förhandlingar med markägaren (Semesterhemmet Nygård Ekonomisk förening) om att återupprusta badplatsen. Föreningen är knuten till Kommunal det vill säga Svenska Kommunalarbetareförbundet. Fotograferat den 5 april 2020.

Publicerat: 26 maj 2020.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda kommenterar
kommunfullmäktiges möte:

Krympt "corona-fullmäktige"
knaprar på demokratins kanter!

Så här ser Täby kommunfullmäktiges direktsända sammanträde ut på en datorskärm hemma. Fotograferat den 20 april 2020. Detta första "krympta" fullmäktigemöte i Täby leddes av kommunfullmäktiges ordförande Rolf E Ericsson (M), 82 år. Det pågick i 2 timmar och 25 minuter. Observera de extra stora avstånden mellan ledamöterna i förgrunden.

Det såg till en början ut som ett helt vanligt sammanträde i kommunfullmäktige – det som hölls i Täbys kommunhus måndagen den 20 april 2020 med start klockan 18. I stället blev det mycket ovanligt. Till och med historiskt ovanligt – utan att ett enda officiellt ord sades om detta före eller under sammanträdet.

Kommunfullmäktige i Täby består av 61 ledamöter (plus ersättare) som väljs vart fjärde år. Plötsligt den 1 april 2020 (av alla datum!) publicerade lokaltidningen Mitt i Täby (grattis till scoopet!) en artikel med uttalande av kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M). Rubriken löd: "Nu krymper kommunfullmäktige – från 61 till 39 ledamöter". Det var inget aprilskämt.

Erik Andersson publicerade sedan artikeln på sin egen privata Facebooksida och svarade där på kommentarer från sina följare samma dag, det vill säga den 1 april.

Beskedet medför således att 22 valda ledamöter i kommunfullmäktige inte längre får vara med och besluta.

Hur är detta möjligt? Varför har kommunen inte informerat om denna viktiga förändring på sin webbplats eller i andra officiella sammanhang eller ens på kommunfullmäktiges första krympta möte den 20 april?

Svaret på frågorna finns att söka hos SKR, dit många kommuner har vänt sig under den pågående coronakrisen.

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

SKR är förkortningen för Sveriges Kommuner och Regioner, som är medlems- och arbetsgivarorganisationen för landets samtliga 290 kommuner och 21 regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKR konstaterar bland annat att "Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare påverkar inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla sammanträden med fullmäktige i kommun, region eller kommunalförbund".

Med andra ord: Täby kommunfullmäktige skulle således kunna fortsätta sammanträda med samtliga 61 ledamöter.

Kommunallagen ger dessutom inte fullmäktige någon möjlighet att minska antalet ledamöter under löpande mandatperiod. Inte heller är det möjligt att minska antalet ledamöter i nämnderna för löpande mandatperiod.

Nu kommer vi till det mest intressanta i det här fallet: Om partierna däremot kommer överens om att införa ett slags kvittningssystem i linje med det som partierna i riksdagen har enats om, så skulle det inte vara olagligt enligt SKR. Det gäller under förutsättning att kravet om beslutsförhet är uppfyllt, det vill säga att mer än hälften av ledamöterna (inklusive tjänstgörande ersättare) måste vara närvarande.

SMITTSPRIDNING AV COVID-19

Bakgrunden till överenskommelsen mellan partierna i riksdagen är den extraordinära situation som spridningen av covid-19 har medfört.

För att garantera riksdagens uthålliga beslutskapacitet och den samhällsviktiga verksamhet som riksdagen bedriver har Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet förbundit sig att upprätthålla vissa åtgärder och prioriteringar under en begränsad tidsperiod.

I överenskommelsen ligger bland annat att endast 55 ledamöter (av totalt 349 riksdagsledamöter) under den överenskomna tiden kommer att delta i beslut i riksdagens kammare.

Reglerna om beslutsförhet på kommunal nivå innebär följande: Kommunfullmäktige får som huvudregel bara handlägga ett ärende endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om färre ledamöter är närvarande. Som ledamöter räknas i dessa fall också tjänstgörande ersättare. Så långt SKR.

Här i Täby kom partierna den 30 mars 2020 överens om följande krympta mandatfördelning (ordinarie antal ledamöter inom parentes): M 15 (24), L 8 (12), S 5 (8), C 3 (5), SD 3 (5), KD 3 (4) och MP 2 (3). Sammanlagt 39 (61) ledamöter. Överenskommelsen är undertecknad av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige.

KVITTNING MELLAN PARTIERNA

Överenskommelsen är formellt sett ett slags kvittningsförfarande mellan partierna. Den är inte beslutad i kommunfullmäktige. Så lätt är det alltså att kringgå kommunallagen!

Riksdagen är en sak för sig med stora reseavstånd för flertalet ledamöter. Kommunfullmäktige i Täby är en helt annan sak med mycket korta reseavstånd för samtliga ledamöter.

Med tanke på att personer som har fyllt 70 år (70+) definitionsmässigt ingår i en riskgrupp kan det krympta kommunfullmäktige få en slagsida åt ledamöter som är yngre än så. Det innebär att den livserfarenhet som äldre ledamöter besitter går till spillo i den nu införda krympta versionen.

En stor del av väljarna går alltså miste om valda ledamöter som tillhör deras egen åldersgrupp och som kan föra deras talan. Det är en onödig signalpolitik att frånta 22 av de 61 fullmäktigeledamöterna deras rätt att närvara och besluta. Detta är ett ganska allvarligt demokratiproblem.

I och med överenskommelsen om ett krympt kommunfullmäktige ligger det nu på fullmäktiges ordförande och de sju gruppledarna att försöka begränsa mötestiden till två timmar.

Numera behandlas därför endast beslutsärenden och frågor. Interpellationer och motioner bordläggs däremot till nästa möte (och i sin tur till nästa möte och så vidare så länge som den temporära överenskommelsen gäller).

Att oppositionspartierna inte får sina interpellationer och motioner behandlade och besvarade i tid är också ett allvarligt demokratiproblem.

Slutsatser: Återgå till det lagstadgade antalet ledamöter i Täby kommunfullmäktige: 61 ordinarie ledamöter i stället för temporärt 39 ledamöter! Behandla interpellationer och motioner direkt när de är aktuella!

Skribent: Mac Lennart Lindskog, Täby Allehandas redaktör och utgivare.
Publicerat: 21 april 2020.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda tipsar
om fina promenadstråk
utan trängsel i coronatider

En lång träbrygga för fågelskådning och avkoppling finns vid Värtans strandpromenad i Hägernäsviken. Där kan man få uppleva sevärdheter som snatterand (numera mycket sällsynt), storskarv, gråhäger, rörsångare, knipa och skäggdopping. Fotograferat den 15 april 2020.

 

Täby Allehanda tipsar här om några fina promenadstråk i Täby, där man kan gå eller cykla och ändå hålla avstånd till andra personer i rådande coronatider. Kommunen har till exempel under senare år gjort flera svåråtkomliga sumpområden lättillgängliga för allmänheten genom att anlägga spänger av trä över dessa våtmarker.

Det finns många fina friluftsområden i Täby. Här följer ett personligt urval gjort av Täby Allehandas redaktör och utgivare Mac Lennart Lindskog:

1.  VÄRTANS STRANDPROMENAD

Först av allt: Täby kommun ligger vid havet. Stora Värtan är en havsvik till Östersjön. Kuststräckan är cirka sju kilometer lång. Strandpromenaden har belysning och är till större delen asfalterad. Det går bra att både promenera och cykla där.

Det finns mycket intressant att se längs vägen: Två stora småbåtshamnar (Viggbyholms Båtklubb och Näsbyvikens Båtsällskap), en sjöflyghamn (Täby Sjöflygklubb) där privatflygplan med pontoner startar och landar på vattnet i Hägernäsviken, en före detta sjöflygflottilj (F 2) med flera bevarade kulturhistoriska byggnader, ett slott (konferens- och festanläggningen Näsby Slott) samt restauranger (Pont, Umami och Lilla Slottskrogen).

Vidare: Badplatser (Hägernäsbadet, Näsaängsbadet och Kråkudden), idrottsplats med ishall och fotbollsplaner (Hägernäs Strand), skogar, parker, bryggor, utsiktspunkter med vilobänkar, lekplatser, vackra villor samt nya moderna flerbostadshus (Hägernäs Strand och Näsby Slottspark).

En lång smal spång av trä leder tvärs igenom Stolpaskogens alsumpskog. Efter snösmältningen ser alsumpskogen ut som en liten insjö. Bäst är den i maj med grönskande blad och kvittrande fåglar. Man kan höra svarthättan sjunga och få en skymt av entitan. Fotograferat den 13 april 2020.


2. STOLPASKOGEN MED ALSUMPSKOGEN

Stolpaskogen är Täbys "stadsskog" med elljusspår, promenadvägar och skogsstigar. I Stolpaskogen finns den tre kilometer långa Stolpaleden. Den går mellan friluftsanläggningen Ensta krog och Roslagsbanans järnvägsstation Visinge. Längs vandringsleden i kuperad terräng finns 14 informationsstolpar som beskriver platsernas historik eller naturvärden.

Man kan nöja sig med att gå den kortare sträckan (cirka en kilometer) från Ensta krog tur och retur den sevärda Alsumpskogen med spänger, en jätteasp samt Svältans timrade väderskydd och anlagda grillplats.

Av skylten vid den mycket höga och grova aspen framgår att trädets stam har en omkrets på cirka 260 centimeter. Svältan är en mager ängsmark där hästar har betat.

I Alsumpskogen varierar vattennivån över året. Vid snösmältningen på våren är vattennivån hög. På sommaren är marken endast fuktig. Vackrast är Alsumpskogen i maj månad efter den grönskimrande lövsprickningen. Det trädslag som klarar variationerna i vattennivå bäst är alen, framgår det av Täby kommuns information.

Ensta krog var under stormaktstiden (1611–1718) den första anhalten på postvägen från Stockholm till Finland. Vid gästgivargården Ensta krog kunde hästar bytas ut för den fortsatta färden.

Stolpaskogen har fått sitt namn efter det forna båtsmanstorpet Stolpen.

3.  RÖNNINGESJÖN RUNT

Rönningesjön runt är ett cirka sex kilometer långt gång- och cykelstråk. Man cyklar runt Rönningesjön i maklig takt på ungefär en timme. Mycket vackert och mycket idylliskt.

På den västra sidan av sjön (Viggbyholm, Gribbylund och Löttingelund) utgörs stråket av en ganska kuperad stig. På den östra sidan av sjön (Rönninge by–Skavlöten naturreservat) utgörs stråket huvudsakligen av en grusväg.

Den första sevärdheten är Täbys bästa badplats: Ängsholmsbadet i Gribbylund. Ängsholmsbadet är ett kommunalt bad. Täby kommun ansvarar i samarbete med Gribbylunds Fastighetsägareförening för den dagliga driften av badet.

Ängsholmsbadet är mycket populärt med sina stora gräsytor. Det har två badstränder med bryggor. Badet har även ett hopptorn på 1,3 och 5 meter samt omklädningsrum, utomhusdusch och toalett.

Till badet hör en kiosk, som föreningen Täby Sim ansvarar för. Kiosken hålls öppen alla dagar med normalt badväder under skolornas sommarlov. I anslutning till badplatsen finns en boulebana och en basketplan samt parkeringsplatser.

Ängsholmsbadet är ett EU-bad. På sådana bad tas kontinuerliga vattenprover. Ängsholmsbadet har tidigare tilldelats miljöutmärkelsen Blå Flagg, som avskaffades för insjöbad i Sverige år 2013.

Den andra sevärdheten runt Rönningesjön är Skavlötens friluftsanläggning i den nordöstra delen av sjön. Där finns ett belyst spår som är drygt 2,5 kilometer långt. På anläggningen finns en servering som drivs av Täby Orienteringsklubb och som håller öppet under helger och sommarlov.

På Skavlöten finns också tillgång till dusch, bastu, omklädningsrum och värmestuga. Vid anläggningen finns stora gräsytor lämpliga för bollspel och picknick under sommarhalvåret. Samt inte minst en badplats med brygga.

Den tredje sevärdheten är Rönninge by. Den är en levande lantbruks- och kulturby. Rönninge by är även en visningsgård med djurstallar, café och ponnyridning. I djurstallarna finns kor, hästar, får, getter, kaniner, grisar och höns. I Rönninge by finns dessutom Täby Hembygdsförenings museum: Hembygdsmuseet.

På Skansberget, cirka 500 meter norr om Rönninge by, kan man beskåda kvarlämningar av en borg byggd omkring 500 e Kr.

Kronan på verket i Strandskogens alsumpskog är den här originella träbryggan i Ullnasjön. En bred trappa leder upp till plattformen för fågeskådare och andra naturintresserade. Med hjälp av kikare har örnar beskådats i fjärran. En lite mindre trappa leder ned i bryggöppningen, där man kan studera djur och växter i vattnet. Den stora kullen till höger i bakgrunden är Ullnabacken. Fotograferat den 15 april 2020.

4.  STRANDSKOGEN I ARNINGE-ULLNA

Täby kommun är duktig på att ta tillvara svårtillgänglig mark som till exempel sumpmark. I Strandskogen vid Ullna Strand, dvs området som ligger sydväst om Ullnasjön, finns numera ett system med både smala och breda spänger i det sumpiga området. Det gör att man kan vandra torrskodd några decimeter ovanför våtmarken.

Projektet är en del av den nya stadsdelen i nordvästra Arninge-Ullna i Täby kommun. Strandskogen är en av tre parker som Topia Landskapsarkitekter har gestaltat i stadsdelen.

Strandskogen är utsmyckad med skyltar i corténstål. På stålskyltarna har haiku-dikter författade av den svenske poeten Tomas Tranströmer stansats ut. Tranströmer erhöll Nobelpriset i litteratur 2011 och avled 2015. Nattetid lyses skyltarna upp inifrån. På rör av corténstål finns dessutom information om både fauna och flora på platsen.

Strandskogens spänger omfattar ett mycket litet men väldigt fascinerande område. Man promenerar runt på samtliga spänger på 10–15 minuter.


MÅNGA ANDRA PROMENADSTRÅK I TÄBY

Det finns många andra upplevelserika gångvägar och vandringsstigar i Täby. Till exempel:

Hagby- och Mörtsjöområdets tre vandringsleder: Sjöslingan 6 km, Skogsslingan 4 km och Fornslingan 5 km.
Hälsans stig, 3 km, i Gribbylund.
Roslagsleden (mycket lång, går genom Täby och flera andra kommuner).
Forn- och naturstigen, 3 km, går delvis genom naturreservatet Täby prästgård (stigen börjar och slutar vid Roslagsbanans station i Täby kyrkby).
Jarlabankes bro ligger vid Vikingavägen/Jarlabankes väg i Täby kyrkby. I närheten finns Båtsmanstorpet Runborg från 1737 bevarat i ursprungligt skick. Jarlabankes bro ingår i Runriket, som har skapats runt Vallentunasjön genom ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Vallentuna kommun, Stockholms läns museum och Länsstyrelsen.
Centralparken är Täbys stadspark. Där finns ett sommaröppet bassängbad (Norskogsbadet), tennisplan, boulebanor, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, skogspartiet Fantasibacken och framförallt ett kombinerat skulptur- och meditationsstråk med nio ljudfilsbeskrivna skulpturer av skulptören Carl-Gustaf Ekberg.

Publicerat: 17 april 2020.

 


ANNONS


 

Täby kommun inrättar särskild
krisledningsnämnd för extra-
ordinära händelser i fredstid

Täbys kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2020 att inrätta en ny nämnd, Krisledningsnämnden (KLN), från och med den 1 maj 2020.

Bakgrunden till beslutet är att en översyn av reglementen för Täby kommuns samtliga nämnder har genomförts och utmynnat i förslag till reviderade reglementen. Kommunstyrelsen remitterade förslagen till samtliga nämnder under hösten 2019 för synpunkter.

Revideringen innebär att nämndernas arbetsformer regleras i ett gemensamt reglemente, "Reglemente med allmänna bestämmelser för Täby kommuns nämnder". Krisledningsnämnden har således att förhålla sig både till det gemensamma reglementet och till den egna nämndens reglemente.

Krisledningsnämnden blir alltså en egen nämnd med eget reglemente och utgörs inte längre automatiskt av kommunstyrelsens ledamöter. Det tidigare reglementet, som var en bilaga till kommunstyrelsens reglemente, upphävs den 1 maj 2020.

Krisledningsnämnden träder enbart i kraft om kommunen drabbas av en extraordinär händelse i fredstid. Nämnden blir då kommunens ledande politiska organ.

EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala. Den innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Detta framgår av Täby kommuns "Reglemente för krisledningsnämnden" daterad den 2020-02-07.

Krisledningsnämnden har vid en extraordinär händelse rätt att överta hela eller delar av andra nämnders verksamhetsområden, befogenheter och beslutsrätt.

Det är ordföranden i Krisledningsnämnden som bedömer och beslutar när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

Hittills har kommunstyrelsen varit krisledningsnämnd. Tretton ledamöter med tretton ersättare blir nu sju ledamöter med sju ersättare, vilket anses vara mer effektivt vid kriser i fredstid. Som exempel på kriser i fredstid har nämnts stora bränder och stora olyckor, som lamslår samhället.

SJU VALDA LEDAMÖTER

Krisledningsnämndens mandatperiod följer kommunstyrelsens mandatperiod.

Kommunfullmäktige valde följande sju personer till ledamöter i Krisledningsnämnden: Erik Andersson (M), Hans Ahlgren (L), Agneta Lundahl Dahlström (S), Annica Nordgren (C), Tobias Karlström (KD), Thore Wiberg (SD) och Eva Pethrus (MP).

Kommunfullmäktige valde vidare följande personer till ersättare i Krisledningsnämnden: Johan Algernon (M), Camilla lfvarsson (L), Mats Wilhelmsson (C), Christer Swaretz (KD) och Steven Jörsäter (SD). Val av ersättare för S och för MP bordlades.

Erik Andersson (M) valdes till ordförande i Krisledningsnämnden, Hans Ahlgren (L) till 1:e vice ordförande och Agneta Lundahl Dahlström (S) till 2:a vice ordförande.

Tobias Karlström har senare meddelat att han kommer att lämna sina uppdrag i kommunen ‪‪den 20 april 2020. Han kommer då att tillträda som stabschef hos Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.

En inte alltför djärv gissning är han efterträds som ledamot i Krisledningsnämnden av KD:s blivande kommunalråd Eva von Wowern. Tanken är att Krisledningsnämnden ska bestå av gruppledarna för samtliga sju partier i kommunfullmäktige.

Publicerat: 27 mars 2020.

 

Inträdesordning avslöjar hur
partierna i Täby gillar varandra

Täbys kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2020 om inträdesordning i den nya Krisledningsnämnden (KLN). Inträdesordningen reglerar i vilken partiordning en ersättare ska träda in för en ledamot som inte kan närvara.

M:  M, L, C, KD, SD, S.
L:  L, M, C, KD, S, MP.
C:  C, M, L, KD, S, MP, SD.
KD:  KD, M, L, C, S, SD.
S:  S, MP, C, L, M.
SD:  SD, M, KD.
MP:  MP, S, C, L.

Här kan man alltså utläsa hur partierna i Täby gillar varandra: Till exempel att Moderaterna (M) föredrar att ersättas av en Sverigedemokrat (SD) framför en Socialdemokrat (S). Liberalerna (L) kan inte tänka sig att ersättas av en Sverigedemokrat (SD) ens som sista alternativ, medan Centerpartiet (C) däremot accepterar det. Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) står varandra närmast.

Publicerat: 27 mars 2020.

 


ANNONS


 

Hembygdsföreningen berättade om sin gårdsforskning i Täby


VIDEO (50 sekunder). Täby Hembygdsförening (THF) inormerade om några av kommunens historiska gårdar inför ett 50-tal åhörare på Täby huvudbibliotek den 5 mars 2020. I videon ses Ulf Sandberg berätta om Torslunda i nordvästra Täby där han bor.

THF startade under hösten 2019 projektet "Täbys gårdar". Där har föreningen samlat ett antal "gårdsforskare", som vill veta mer om hembygdens historiska gårdar.

Dessa hembygdsforskare arbetar med olika källor och arkiv för att hitta nya uppgifter och bilder för att komplettera gårdarnas berättelser. Aktuella Täbygårdar är Hägernäs, Tibble, Torslunda, Tjula och Ella. Den som är intresserad av att "adoptera" en gård eller hjälpa till med de gårdar som redan har påbörjats är välkommen till projektet.

Talare om gårdsforskningen i Täby var Marianne Möllerman, kontaktperson för THF:s släktforskning, och Ulf Sandberg, kontaktperson för THF:s hembygdsforskning.

Publicerat: 7 mars 2020.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda granskar:
Så gick det för premiären
med direktsänd webb-TV från
Täbys kommunfullmäktige


VIDEO (199 sekunder). Täby kommunfullmäktiges ordförande Rolf E Ericsson (iförd ordförandekedja) inledde det första webb-TV-sända fullmäktigemötet med att presentera de sju personerna vid presidiebordet på podiet (tre politiker och fyra tjänstemän). Han informerade sedan om nyordningen för fullmäktiges ledamöter och ersättare att anmäla sin närvaro via den trådlösa voteringsplattan på var och ens plats. Därefter gav han ordet till kommundirektören Katarina Kämpe, som från talarstolen informerade om nyheter i kommunfullmäktiges arbetsordning.

 

Måndagen den 4 november 2019 klockan 18.00 var det premiär för reguljär webb-TV-sändning från Täby kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet hölls i fullmäktigesalen i Täby kommunhus i Täby centrum och pågick i ungefär tre timmar.

Från och med den 4 november direktsänds alltså kommunfullmäktige via webb-TV. Inspelningarna sparas också på webben, så att man kan ta del av dem när man vill.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och fotograferas numera av ett företag som anlitas av Täby kommun. Sådana filmer och foton kan användas i Täbys kommunikationskanaler som till exempel webb, Facebook, Youtube, tryckt material och informationsskärmar för att berätta om kommunens verksamheter.

De nya kameror som är diskret installerade i fullmäktigesalens tak är dock inte riktade mot publikens platser. Det innebär att de närvarande åhörarna/åskådarna inte filmas eller fotograferas av kommunen under kommunfullmäktiges sammanträden. För massmedia, som lyder under grundlagar som Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), gäller andra villkor än i dataskyddsförordningen (GDPR).

Det företag som vann Täbys upphandling av voteringssystem och webb-TV-sändning för kommunfullmäktige heter Quickchannel AB. Det erbjuder ett komplett system som stöder webb-TV-kanaler, live- och on-demand-sändningar samt voteringar.

Ett 80-tal kommuner anlitar redan Quickchannel AB, som har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets VD Viktor Hedström fanns på plats under premiärsändningen i Täby.

Filmen från Täby kommunfullmäktiges möte den 4 november 2019 kan man se genom att klicka på direktlänken https://secure.quickchannel.com/qc/?play=50205.      /Reportaget fortsätter nedan/

Fullmäktigesalen ses här med den ena talarstolen i förgrunden och presidiets podium till höger. I taket hänger projektorer, strålkastare och kameror. Väggarna är försedda med konstnärliga dekorationer.

 

Hur gick det då med webb-TV-sändningen? Svar: Ganska bra, men borde kunna bli bättre.

Hemifrån hördes ljudet från talarstolarna bättre än ljudet från ordförandeplatsen, som för det mesta ändå var hörbart. Ljudet i en stationär bordsdator med bra högtalare var inte oväntat bättre (lite fylligare) än ljudet i en mobiltelefon (lite spetsigare). För de närvarande i fullmäktigesalen var allt ljud av god kvalitet.

Den webbsända bilden består egentligen av en stor huvudbild, som i sin tur består av tre mindre delbilder: 1) Aktuell talare (i talarstol eller vid presidiebordet), 2) Namnlista på anmälda talare, 3) Dagordningen med pågående ärende markerat med blå färg. De två förstnämnda delbilderna kan var för sig ställas om till helskärmsläge.

Bildmässigt förekom flera problem i webb-TV-premiären: Dålig upplösning i helskärmsläge i den stationära bordsdatorn hemma trots snabb nedladdning genom fiberkabel (486 Mbit/sek enligt Bredbandskollen). Dessutom: Ofta förekommande ryckighet (några sekunders frysning) av bilden på den stationära datorn, medan ljudet fortsätter obehindrat. Tekniken tycks främst vara anpassad till mobiltelefoner.

Utöver de tekniska problemen förekom problem med innehållet under premiärsändningen: Ett vanligt misstag var tidvis fel namn på talare i bild.

En annan sak, som man inte tänker på när man befinner sig i fullmäktigesalen, är de olika bakgrunderna till de båda talarstolarna. På webb-TV ser man den vänstra talarstolen med en vägg och ett vackert flaggställ som bakgrund.

Den högra talarstolen har däremot en bakgrund som består av vägg med två dörrar, som öppnas och stängs av politiker och personal som passerar förbi bakom talaren. Ganska distraherande både för talaren och för webb-TV-tittarna.

De trådlösa voteringsplattorna (iPad Mini) är en klar förbättring. Såväl närvaroanmälan som rösträkning går betydligt snabbare med plattorna än med tidsödande muntliga upprop.

Ytterligare en synpunkt: Samtliga sju personer på presidiepodiet bör ha en namnskylt framför sig på bordet – inte bara de tre förtroendevalda (ordföranden och de två vice ordförandena) utan också de fyra tjänstemännen. Helst så stora namnskyltar att de kan läsas i webb-TV.

Vidare kan noteras det positiva att webb-TV från kommunfullmäktiges sammanträden gör det möjligt för allmänheten att lära känna fler lokalpolitiker i Täby till utseendet.      /Reportaget fortsätter nedan/

Fullmäktigesalen sedd från publikplats (utanför de avspärrade ledamotsplatserna). Här på publikplats sitter icke tjänstgörande ersättare och intresserad allmänhet. Under fullmäktigemötet den 4 november satt ett tiotal personer på publikplats. På fotot ser man till höger "hålet i väggen" det vill säga öppningen till teknikutrymmet där producenten sköter webb-TV-sändningen.

 

På dagordningen för kommunfullmäktiges möte den 4 november stod fyra interpellationer. Två av dem bordlades för att interpellanten (frågeställaren) hade fått förhinder. De två interpellationer som behandlades kom från Camilla Henricsson Bajas (S) och var ställda till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Kaasik (M) angående "Badplats i Täby kyrkby" och "Konstgräsplaner i Täby".

En interpellation är en skriftlig fråga som avser angelägenheter av större intresse för kommunen och som kräver ett skriftligt svar. "Vid besvarande av interpellationer får samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige delta i debatten" enligt Täby kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige.

Beträffande interpellationen om en badplats i Täby kyrkby svarade Birgitta Kaasik att "en fördjupad utredning av en badplats i Vallentunasjön är planerad att påbörjas 2020". Hon tillade att Vallentuna kommun nyligen har anlagt en badplats i Vallentunasjön vid Gustavs udde i Bällsta. Badplatsen "har en sandstrand, en brygga och en ramp för rullstolsbundna. Badplatsen har sommaren 2019 haft godkända vattenprover".

Bland beslutsärendena kan nämnas "Antagande av fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050", "Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige", "Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering gällande Sverigeförhandlingen" samt "Täby kommuns riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk". Samtliga dessa fyra förslag från den alliansledda kommunstyrelsen antogs av kommunfullmäktige.

Härutöver behandlades fyra motioner från oppositionen, varav två motioner från S och två från SD. Tre av motionerna avslogs och en motion föranleder inte några ytterligare åtgärder. Med motion i det här sammanhanget menas ett skriftligt förslag till beslut.

Nästa sammanträde för Täby kommunfullmäktige hålls måndagen den 25 november 2019 med start redan klockan 13.00. Detta budgetsammanträde med verksamhetsplan för år 2020 (VP-20) kan bli ett maratonmöte som håller på till långt in på kvällen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om budget, skatt, taxor, avgifter och mycket annat som berör Täbyborna. Kommunfullmäktige väljer dessutom ledamöter i styrelser, nämnder och andra organ.

Kommunfullmäktige i Täby består av 61 ledamöter som väljs vart fjärde år. De flesta ledamöterna är fritidspolitiker, det vill säga har vanliga arbeten och ägnar sig åt politik på sin fritid.

Mandatfördelningen mellan partierna i Täby ser ut så här för perioden 2018–2022: Moderaterna (M) 24 mandat, Liberalerna (L) 12 mandat, Socialdemokraterna (S) 8 mandat, Centerpartiet (C) 5 mandat, Sverigedemokraterna (SD) 5 mandat, Kristdemokraterna (KD) 4 mandat och Miljöpartiet (MP) 3 mandat.

I "hålet i väggen" i fullmäktigesalen arbetade premiärsändningens producent Miguel Halme från företaget Quickchannel AB. Utrymmet är inte större än ungefär tre kvadratmeter. Det innehåller all den teknik som behövs för att direktsända fullmäktigemötet till webb-TV i datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Länken till sändningen kan nås via Täby kommuns hemsida www.taby.se.

Granskande reporter och fotograf: Mac Lennart Lindskog.
Publicerat: 7 november 2019.

 


ANNONS