ANNONS

 

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 27 september 2019 klockan 17.50.

 

Täby klättrar
uppåt på kom-
munrankingen
av företags-
klimat i Sverige

Årets resultat av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sverige visar att Täby kommun klättrar tolv placeringar i kommunrankingen, från plats 30 till plats 18 av landets samtliga 290 kommuner.

– Vi är glada att Täby klättrar i rankningen. Entreprenörskap och företagande är en viktig del av Täby. Ambitionen är att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Vi siktar på att ligga bland topp fem av landets alla kommuner under denna mandatperiod. Det säger kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M).

– Vi vill att många fler arbetsplatser skapas i kommunen både genom att redan befintliga företag växer men också genom att nya företag flyttar hit. Täby är en trygg kommun där skolorna håller mycket hög kvalitet och där invånarna har hög utbildningsnivå. Det säger Tobias Karlström (KD), ordförande i Gymnasie- och näringslivsnämnden.

Se vidare systertidningen Stockholms Varjehandas utförliga artikel om Svenskt Näringslivs kommunranking på www.stockholmsvarjehanda.se.

Publicerat: 27 september 2019.

 


ANNONS


 

F d kommun-
styrelseord-
föranden och
riksdagsleda-
moten Henrik
Westman död

Henrik Westman. Fotograferad den 10 juni 2017 i samband med återinvigningen av Rosengården i närheten av Täby Centrum.

 

Den moderate politikern, kanslirådet och Täbybon Henrik Westman har avlidit. Det meddelade Täby kommun den 19 augusti 2019 och flaggade på halv stång.

Han dog den 15 augusti i en ålder av 78 år på familjens lantställe i Stockholms skärgård.

Henrik Westman föddes den 1 oktober 1940. Han var gift med Barbro sedan 1964. Hade 4 barn, 8 barnbarn, 3 bonusbarnbarn och 6 barnbarnsbarn, enligt hans egen Facebooksida.

Henrik Westman var riksdags-ledamot för Moderaterna i Stockholms län under två mandatperioder, 1998–2006. Han var ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott samt suppleant i Socialutskottet, Kulturutskottet och Skatteutskottet.

I hemkommunen Täby var Henrik Westman kommunalråd under åren 1985–1998 (varav kommunstyrelsens ordförande 1989–1998) och kommunfullmäktiges ordförande 1998–2006.

Dessförinnan arbetade han som organisations- och management-konsult på Sinova AB under 1982–1984.

Ännu tidigare tjänstgjorde han som kansliråd i regeringskansliet åren 1971–1981.

Henrik Westman tog examen 1980 på Försvarshögskolan i Stockholm, 1968 på Militärhögskolan i Stockholm, 1964 på Kgl Sjökrigsskolan i Näsbypark, Täby, och 1960 på Norra Latin i Stockholm.

Henrik Westman engagerade sig gärna i föreningslivet, till exempel Täby Rotaryklubb, den moderata diskussionklubben Club Janzon i Täby och Club Nórdico de Torrevieja i Spanien.

Hans favoritcitat var: "Kombinera det nyttiga med det nöjsamma".

Begravningen äger rum i Täby kyrka i Täby kyrkby torsdagen den 5 september.

Publicerat: 22 augusti 2019.
Uppdaterat: 24 augusti 2019.

 


ANNONS


 

Täby ska sända
kommunfull-
mäktiges möten
på webb-TV

Senare i år är det meningen att man ska kunna följa Täbys kommunfullmäktige i webbsändningar innehållande både ljud och rörlig bild.

Ett nytt voteringssystem med option på filmningstjänst av kommunfullmäktige håller på att upphandlas. Det beräknas kunna finnas på plats under hösten 2019.

Filmningstjänsten medger möjlighet att direktsända fullmäktiges sammanträden i realtid via länk från webben, enligt kommunen.

Filmen kan senare publiceras på Täby kommuns webbsida och därigenom hållas tillgänglig för allmänheten.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 att dess sammanträden ska direktsändas över internet (webbsändning) genom bild- och ljudupptagning efter det att erforderlig teknik har installerats.

Vidare beslutades att utse kommunfullmäktiges ordförande, Rolf E Ericsson till ansvarig utgivare för programmet.

Det framhålls att ordföranden i kommunfullmäktige bör vara ansvarig, eftersom det är han som har möjlighet att avbryta sändningen vid behov.

YOUTUBE-KANAL

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds numera endast med ljud från en YouTube-länk på Täby kommuns webbplats.

Allmänhetens intresse att lyssna på dessa ljudsändningar är ganska klent. Det senaste fullmäktigemötet (den 17 juni) har hittills (den 4 juli) haft endast 43 "visningar".

Beroende på ärendenas art, till exempel prisutdelningar och andra intressanta inslag under fullmäktigemötena, kan "visningarna" nå ett par hundra lyssnare sammanlagt under och efter sådana möten.

Förhoppningen är förstås att de kommande webb-TV-sändningarna från kommunfullmäktige ska nå ut till ännu fler Täbybor.

START HÖSTEN 2019

En upphandling avseende ett voteringssystem som också medger filmning av sammanträden har alltså påbörjats. Tekniken för webbaserad sändning förväntas finnas på plats i kommunhuset under hösten 2019.

Direktsändningar via internet bedöms som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Kommunen behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv.

Direktsändning från fullmäktiges sammanträden har av justitiekanslern (JK) bedömts vara sådan direktsändning av dagshändelse, som innebär att den ansvarige utgivaren inte ansvarar för yttrandefrihetsbrott. Ansvaret vilar på den enskilde.

Det bör dock vara tydligt för varje ledamot att själv ansvara för det eventuella brott som kan begås.

Detta kommer att ske genom upplysning i varje kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.

OLIKA ANSVARSREGLER

Beträffande lagring av sändningen på webben omfattas den inte av yttrandefrihetsgrundlagen och någon ansvarig utgivare behöver inte utses, enligt kommunen.

För program som publiceras på webben gäller samma regler och ansvar som för övrigt material som publiceras på kommunens webbplats.

Eftersom programmen innehåller personer är inspelning och sändning av dessa en behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i dataskyddsförordningen måste därför iakttas.

För att få behandla personuppgifter krävs enligt dataskyddsförordningen en rättslig grund. I kommunallagen finns regler om att fullmäktiges sammanträden ska vara offentliga.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta ärende är att kommunen utför en uppgift av allmänt intresse.

TIDIGARE TV-SÄNDNINGAR

Under en tid på 1990-talet, förekom prov med TV-sändningar i kabel-TV-nätet från kommunfullmäktiges sammanträden.

Dessa möten hölls då i hörsalen i dåvarande Bibliotekshuset (nuvarande Täby kulturhus).

TV-sändningarna sköttes på den tiden av TV-Nord inom Täby Mediagymnasium. Båda är numera bifirmor till Täby Enskilda Gymnasium.

Nu för tiden är det ganska vanligt att svenska kommuner sänder sina fullmäktigemöten i webb-TV.

Publicerat: 4 juli 2019.

 


ANNONS


 

IAKTTAGELSER 1:
Välmenande
näringslivsstrategi
antagen av
Täby kommun

Under rubriken IAKTTAGELSER publiceras personliga iakttagelser av Mac Lennart Lindskog under resan genom livet.

Som företagare kan det vara lockande att läsa vad ens hemkommun vill göra för näringslivet.

Särskilt lockande därvidlag är Täby kommuns nyligen antagna näringslivsstrategi för åren 2019–2022 och dess handlingsplan för näringslivsutveckling.

Strategin och handlingsplanen för näringslivet klubbades igenom på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019. Lite i senaste laget, kan tyckas, eftersom nästan hälften av det första året redan har gått.

Allianspartierna yrkade förstås bifall (ja, i Täby lever den borgerliga alliansen med M, L, C och KD fortfarande kvar).

Även oppositionspartierna S och MP accepterade förslaget efter att ha framfört egna uttalanden.

Det var endast det tredje oppositionspartiet, SD, som yrkade att ärendet återremitteras med motivering att förslaget har stora brister.

Återremissyrkandet avslogs. Kommunfullmäktige biföll propositionen.

I den femsidiga näringslivsstrategin framhålls att den avser perioden 2019–2022, men tar sikte på de långsiktiga målen för Täby.

Vidare framhålls att aktiviteter som ansluter till strategin sammanställs i handlingsplanen för näringslivsutveckling.

Täby kommuns ambition är inom mandatperioden att:
Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.
Utvecklas med fler arbetsplatser, attraktiva stadsmiljöer och utökad service.
Bidra till att det finns goda förutsättningar för att attrahera kunskaps- och tjänsteintensiva företag i kommunen.
Utöka samarbetet med utbildning och akademi samt verka för ett innovationskluster med syfte att stärka entreprenörskap, nyföretagande och näringslivets attraktionskraft i Täby.

Strategin lyfter fram fyra fokusområden:
Kommunikation, marknadsföring och dialog.
Service, bemötande och myndighetsutövning.
Stadsutveckling, trafik och infrastruktur.
Utbildning och arbetsmarknad.

En intressant uppgift i näringslivsstrategin är att "Målsättningen om ytterligare 15 000 arbetstillfällen i kommunen till år 2040 ska beaktas vid försäljning och upplåtelse av kommunal mark samt i all ny planläggning.

En utgångspunkt ska vara 'en bostad – ett arbetstillfälle' vid planering av ny stadsbebyggelse i stadskärnan".

Så långt strategidokumentet. Lite mer ingående blir det i handlingsplanen som "är en fristående bilaga till näringslivsstrategin".

I en tabell listas 29 aktiviteter, vilken kommunal instans som ansvarar för genomförandet och när det ska ske (år 2019 eller 2020).

Äntligen konkreta och mätbara aktiviteter, tänker man. Men så ser man att många av de 29 aktiviteterna i handlingsplanen innebär att skapa nya handlingsplaner utan några angivna mätbara målsättningar.

Till exempel: "Skapa en handlingsplan för service, bemötande och myndighetsutövning", "Ta fram en plan för att införa fler e-tjänster i syfte att effektivisera och förstärka kommunens service" och "Bygglov skapar en handlingsplan för att effektivisera ärendeprocessen och förbättra kunddialogen".

Det mesta av ovanstående ambitionsnivåer, fokusområden och aktiviteter låter ju mycket bra. Svårigheten är bara att mäta resultaten.

Jag saknar konkreta och mätbara aktiviteter som exempelvis: Förfrågningar via telefon, epost och andra kanaler ska besvaras inom ett dygn. Det är väl inte för mycket begärt?

Jag saknar även besked angående Täby kommuns fortsatta engagemang i det årliga näringslivseventet Täby Företagarträff: Vill kommunen satsa mer eller dra sig ur?

Ett av de verktyg som finns för att följa upp kommuners myndighetsutövning är den servicemätning som genomförs löpande i samarbete med organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Servicemätningen resulterar i ett så kallat Nöjd-Kund-Index (NKI).

Det ligger i sakens natur att det är viktigt att alla tillfrågade svarar så genomtänkt som möjligt i NKI-mätningarna. Då kan det bli kommunala ändringar till det bättre.

Även om Täby sedan länge är en av Sveriges bästa kommuner för företag så kan den bli ännu bättre. Eller hur?

Publicerat: 29 juni 2019.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Välbesökt 100-årsjubileum för
flyg i Hägernäs – överflygningar
stoppades av kraftiga vindar


VIDEO (40 sekunder). Täby Blåsorkester inledde programmet för Hägernäsflygets 100-årsjubileum den 15 september i Hägernäs Strand i Täby. Under programmets gång strömmade besökare till i stora skaror och uppgick till slut till flera hundra personer.


VIDEO (35 sekunder). Täby kommuns drakskepp Viking Plym anlände vid 12-tiden till Catalinatorgets brygga. Ombord fanns två kommunalråd, Erik Andersson (M) och Hans Ahlgren (L), samt tre besättningsmän från Täby Vikinga Skeppslag. Viking Plym hette från början Draken och skapades 1912 under ledning av skeppsbyggaren August Plym på Neglingevarvet nära Saltsjöbaden i Nacka kommun. Avsikten med det vikingainspirerade drakskeppet var att genomföra en överraskande PR-kupp under Olympiska Spelen i Stockholm samma år. Det lär ha blivit succé. Många år senare, 1981, donerade sonen Oscar Plym skeppet till Täby kommun. Drakskeppet fick därvid sitt nya namn och ett eget skeppslag med uppgift att vårda och segla henne. I videoklippet hörs vindbrus i mikrofonen.

 

Det blåste rejält när det välbesökta 100-årsjubileet för flygplan på Hägernäsviken firades med flera hundra deltagare söndagen den 15 september 2019. Det blåste till och med så mycket att jubileets höjdpunkter med överflygningar av den gamla DC-3:an Daisy och av en rote JAS 39 Gripen blev tvungna att ställas in med kort varsel på grund av alltför kraftiga vindar.

Det finns många minnen från flygvapnets tid i nuvarande Hägernäs Strand. Fortfarande startar och landar pontonflygplan på Hägernäsviken inom ramen för Täby Sjöflygklubbs verksamhet.

Den så kallade Flyg-100-dagen arrangerades gemensamt av Aktiva Hägernäs Strand (AHS) och Täby Hembygdsförening (THF) och med stöd av bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand (HSF).

Jubileet hade en viss försvarsinriktning och inleddes så smått på förmiddagen med visning av Västra Arningefortet. Det ligger vid Arningevägen/Leverantörsvägen och ingår i den gamla befästningskedjan Korvlinjen.

Klockan 12.50 startade Flyg-100-dagen på riktigt med att Täby Blåsorkester började spela på Catalinatorget i Hägernäs Strand. Täby kommuns drakskepp Viking Plym anlände strax därefter till bryggan vid torget.

Välkomsttal för flygdagen hölls vid minnesstenen för omkomna flygare från den forna sjöflyganläggningen i Hägernäs. De fyra talarna var Lothar Lammertz, Hembygdsföreningen, Erik Andersson, Täby kommunstyrelses ordförande, Gunnar Persson, F18 kamratförening (omfattar numera även F2), och Anders Wik, Aktiva Hägernäs Strand.

Under eftermiddagen anordnades fyra fullsatta och halvtimmeslånga föreläsningar i lunchrummet hos företaget Big Image. Lothar Lammertz från Hembygsföreningen berättade om "Hägernäs historia – en vattenväg och en bondby".

Därefter informerade Christer Lokind om "Hägernäs militära flygepok". Han är flyghistoriker och författare samt har varit elev på F2 under åren 1963–1965.

Ragnar Strandberg från Hembygdsföreningen redogjorde sedan för "Korvlinjen i Täby – en hundraårig befästning". Han hade tidigare på dagen lett visningen av Arningefortet.

Avslutningsvis återkom flyghistorikern Christer Lokind med ett föredrag om "Catalinaaffären och DC-3:an som försvann". En mycket intressant och allvarlig händelse under "det kalla kriget".

NEDSKJUTNA SVENSKA DC-3:AN OCH CATALINA-PLANET HITTADES EFTER 51 ÅR

Den 13 juni 1952 försvann det svenska flygvapnets radarspaningsplan, en DC-3:a, med åtta mans besättning (som omkom) under ett uppdrag över Östersjön mellan Gotland och det då sovjetiska Baltikum. Det visade sig efteråt att DC-3:an hade skjutits ned av ett sovjetiskt jaktplan.

Tre dagar senare, den 16 juni 1952, deltog två svenska militära Catalina-plan från F2 i Hägernäs i försöken att lokalisera DC-3:an. Ett av Catalina-planen besköts av sovjetiskt jaktflyg och nödlandade klockan 04.13 nära ett västtyskt fraktfartyg, Münsterland.

De fem svenska besättningsmännen räddades av fartyget klockan 04.35. Samtidigt sjönk Catalina-planet mot havsbotten.

Först den 10 juni 2003 efter flera års sökande återfanns DC-3:an på 125 meters djup 55 kilometer öster om Fårö. Senare samma sommar påträffades Catalina-planet på en position 22 kilometer längre österut än den officiella haveriplatsen!

Projektledaren Anders Jallai, koordinatorn Carl Douglas och den sökansvarige Ola Oskarsson tilldelades Konungens guldmedalj av 8:e storleken för bedriften att återfinna DC-3:an, enligt Wikipedia.

I sammanhanget kan nämnas som kuriosa att den ovannämnde Carl Douglas, född 1965, äger Rydboholms gård på andra sidan Hägernäsviken (sett från Hägernäs Strand).

Under natten mellan den 18 och 19 mars 2004 lyftes DC-3:ans flygplansvrak upp på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos.

Resterna av DC-3:an visas numera på Flygvapenmuseum i Malmslätt i Linköpings kommun. Det nedskjutna Catalina-planet från F2 i Hägernäs ligger däremot fortfarande kvar på Östersjöns havsbotten.

FLERA FÖRENINGAR MEDVERKADE I FLYG-100-DAGEN

Bland övriga aktörer under jubileumsdagen kan nämnas Civilförsvaret, Täby Sjöflygklubb, Sjöräddningssällskapet, Slöjdgillet, ångbåten s/s Stimmaren och koloniträdgårdsföreningen Gröna Hägern.

Bryggföreningen i Hägernäs Strand avslutade dagen med sin traditionella lyskväll och fyrverkeri.


VIDEO (47 sekunder). Täby Hembygdsförenings tidigare ordförande Lothar Lammertz ses här överlämna mikrofonen till organisationskommitténs ordförande Anders Wik, Aktiva Hägernäs Strand (AHS). Välkomstceremonin hölls intill skulptören Axel Wallenbergs minnessten i granit över flygare vid F2 i Hägernäs.

Det stora tältet vid minnesstenen i Hägernäs Strand blev välbesökt. Där fanns Hembygdsföreningen med bokförsäljning och miniseminarier om släktforskning, Slöjdgillet med konsthantverk, Civilförsvaret med tipspromenader för stora och små samt koloniträdgårdsföreningen Gröna Hägern med lokalproducerade grönsaker och blommor.

Den lilla vedeldade ångslupen s/s Stimmaren utgjorde en av attraktionerna på Flyg-100-dagen i Hägernäs Strand. Båtbygget pågick i tio år. I juli 1993 sjösattes Stimmaren i hemmahamnen Viggbyholms Båtklubb.

Publicerat: 16 september 2019.

 


ANNONS


 

Full fart på byggverksamheten
på Täby Park  –  SSM börjar
bygga små hyreslägenheter

Byggkranarna på Täby Park (f d Galoppfältsområdet) vittnar om en intensiv byggverksamhet på en stor area motsvarande två Gamla stan i Stockholm. De första husen i den nya stadsdelen växer nu upp. Redan våren 2020 flyttar de första invånarna in i nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter. Fotograferat från infartsparkeringen vid Roslagsbanans station Galoppfältet den 3 september 2019.

 

Det senaste första spadtaget på Täby Park togs den 3 september 2019 och avser SSM:s hyresrättsprojekt Täby Turf. En treskaftad spade användes gemensamt av Mattias Lundgren, interims-VD för SSM, Johan Algernon, kommunalråd (M) och ordförande i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd samt Rikard Norström, nyproduktionschef från bostadsbolaget Willhem.

Täby Turf består av 178 hyresrätter och är en del av Täby kommuns utveckling av den nya stadsdelen Täby Park. Den är på sikt planerad för minst 6 000 bostäder. Ordet "turf" betyder hästkapplöpningsbana.

Fastigheten får en omväxlande gestaltning. Arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial som tegel och puts.

Bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35–70 kvadratmeter BOA (boarea). Därav är 85 procent ettor och tvåor med en BOA om 35–48 kvadratmeter. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler och en förskola för 40–60 barn. Inflyttning beräknas till 2021.

– Täby Turf är ett modernt och attraktivt hyresrättsboende med utmärkta kommunikationer, vilket morgondagens urbaniter efterfrågar. Det är därför med stor glädje som SSM tar det första trehövdade spadtaget för Täby Turf tillsammans med Täby kommun och Willhem. Det säger Mattias Lundgren, interims-VD för SSM.

Täby Turf är SSM:s första byggstartade hyresrättsprojekt. Det är sedan tidigare sålt till bostadsförvaltaren Willhem AB till ett försäljningspris motsvarande 473 miljoner kronor. Willhems huvudkontor ligger i Göteborg.

SSM grundades 1993 av Ulf Sjöstrand, Ralf Steneskog och Ulf Morelius. Bolaget namngavs efter deras efternamn. SSM Holding AB (publ) är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan den 6 april 2017. SSM:s huvudkontor finns i Stockholm.


VIDEO (18 sekunder). Fastighetsbolaget SSM:s byggstart för hyresrättsprojektet Täby Turf på Täby Park (det gamla galoppfältsområdet) den 3 september bestod av tre ceremonier: Först bandklippning, sedan hästskokastning och slutligen första spadtaget (med en treskaftad spade). Här ses den lustigt skrockfulla hästskokastningen. Den går som synes ut på att kasta en hästsko bakåt över höger axel. I videoklippet står från vänster SSM:s interims-VD Mattias Lundgren, Täby kommuns kommunalråd Johan Algernon (M) och det bostadsförvaltande bolaget Willhems nyproduktionschef Rikard Norström. I hästskokastningen medverkade även Täby kommuns samhällsutvecklingschef Joachim Quiding och stadsarkitekt Martin Edfelt.


Publicerat: 5 september 2019.

 


ANNONS


 

Näsby Slott nyinvigt med fest
efter omfattande renovering


VIDEO (48 sekunder). Nyinvigningen av Näsby Slott i Täby den 29 augusti 2019 inleddes med ett spektakulärt inslag i slottsparken.


VIDEO (81 sekunder). Torbjörn Blomqvist, ägare till Stockholm Meeting Selection som svarar för driften av Näsby Slott, hälsade välkommen till de cirka 300 gästerna.

 

Näsby Slott, som har varit stängt under sommaren, firade nyinvigning den 29 augusti med 300 inbjudna gäster. De serverades champagne, mat och underhållning i form av musik och akrobatik både i parken och inomhus.

Efter en varsam renovering är slottet nu öppet för gäster igen. Köket är helt nytt, matsalar, 14 mötesrum och 53 hotellrum är vackert och pietetsfullt inredda.

Näsby Slott kallar sig Festerna Slott och drivs av SMS (Stockholm Meeting Selection AB). Företaget representerades av VD:n Fredrik Utheim och ägaren Torbjörn Blomqvist, som hälsade välkommen. Näsby slotts hotelldirektör Annette Wheeler var också där.

Näsby Slott med anor från 1300-talet brann ner 1897. Det byggdes upp igen efter Tessins ritningar 1902–1905 av slottsherren Carl Robert Lamm. Åren 1943–1987 var Kungliga Sjökrigsskolan på slottet. Sedan 1989 är slottet konferenshotell.

Näsby Slott ägs sedan 2008 av Niam AB.

Såväl Bruno Liljefors som Anders Zorn och Carl Milles har skapat konstverk, som fortfarande finns på slottet.

Champagnen flödade bokstavligt talat under nyinvigningen av Näsby slott den 29 augusti. Här ses en champagnepyramid, som ibland kallas champagnetorn eller champagnefontän. Näsby slotts champagnepyramid bestod av champagneglas i nio nivåer. Då behövdes en pall att stå på för att nå upp till och fylla på champagneglaset på pyramidens topp. Den ädla drycken rann därifrån bubblande ned till lägre nivåer tills alla glasen var fyllda. Om fotografen har räknat rätt så består pyramiden av 285 champagneglas (dvs 1+4+9+16+25+36+49+64+81=285).

Täby kommun uppvaktade det nyinvigda Näsby slott med en blå glasvas i en trälåda. Från vänster Gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande Tobias Karlström (KD), hotelldirektören Annette Wheeler, kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Text: Helena Natt och Dag Lindskog.
Foto: Mac Lennart Lindskog.

Publicerat: 31 augusti 2019.

 


ANNONS


 

Ny skola och ny fullstor
idrottshall öppnar portarna
i Arninge–Ullna-området

Täby kommuns helt nybyggda Hägerneholmsskola har adressen Hägerneholmsvägen 2. Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 530 kvadratmeter fördelade på tre våningar. Förskolan har plats för 110 barn och skolan för 600 elever i årskurs F-6. Samtliga foton i detta reportage är tagna den 13 augusti 2019.

 

Den nybyggda kommunala Hägerneholmsskolan i Arninge–Ullna-området i Täby invigs i samband med läsårets start måndagen 19 augusti 2019 klockan 13. I invigningsceremonin medverkar skolans och förskolans rektor Anki Bäck, kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) och Barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L), enligt Täby kommuns meddelande.

Byggnaden är fördelad på tre huskroppar i tre plan. En stor ljushall förbinder de olika delarna. I byggnaden ryms såväl Hägerneholmsskolan som Hägerneholms förskola i flexibla lokaler, som kan anpassas för olika behov.

Skolbyggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att höga krav ställs på energiförbrukning, inomhusmiljö, luft, akustik och material, framhåller kommunen.

Skolgården delas upp i två delar. Förskolan har en inhägnad gård där det bland annat finns sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. På den resterande ytan, som är avsedd för skolans elever, finns bland annat hinderbana, längdhoppsgrop och bollek. Dessutom kommer en liten amfiteater att användas för undervisning utomhus.

– Hägerneholmsskolan gör förstås Arninge–Ullna till ett ännu mer attraktivt område för de barnfamiljer som flyttar in de kommande åren. Nu har de en ny och fräsch skola som står och väntar på dem, säger Camilla Ifvarsson i ett uttalande.

När skolan är fylld kommer den att rymma 110 förskolebarn och 600 elever i årskurs F-6. Benämnigen F-6 betyder att skolan har undervisning för elever från och med förskoleklass upp till och med årskurs 6. Omfattar alltså i stort sett åldrarna 6–12 år. Därutöver finns fritidshem för årskurs F-6.

Det är Arcona som fick uppdraget att genom totalentreprenad utföra såväl projekteringen som byggnads- och markarbetena för både Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen. Det är dessutom Arcona arkitekter som har ritat både skolan och idrottshallen.

På baksidan av Hägerneholmsskolan domineras den bruna tegelbyggnaden av en stor glasfasad. Innanför glasfasaden finns skolans centrala knutpunkt: Ljusgården. Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt närmare 9 600 kvadratmeter.

Hägerneholmsskolans skolgård består av många aktivitetsytor. Här ses bland annat en hinderbana, som syftar till att förbättra motoriken bland skoleleverna.

 

Bredvid skolan ligger Hägerneholmshallen. Denna fullstora idrottshall i två plan har en total yta på 3 200 kvadratmeter och en läktare med 500 sittplatser. Där kommer det bland annat att spelas innebandy. Dessutom har en 5-manna bollplan med konstgräs anlagts ovanpå ett parkeringsdäck (som skymtar i bakgrunden längst till höger). Skolan och hallen miljöcertifieras: Skolan för guld och idrottshallen för silver. Det betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energiförbrukning, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna är försedda med vegetationsbeklädda tak.

Publicerat: 14 augusti 2019.

 


ANNONS


 

Trafikverket ger NCC i uppdrag
att bygga väderskyddad
gångbro för Arninge bytespunkt

Ungefär så här kommer Arninge Resecentrum att se ut i slutet av år 2021. På flygbilden från nordost ses från vänster Roslagsbanans Arningestation, busstationen och den befintliga motorvägen E18 vid Arninge handelsplats. Illustration: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB/Trafikverket.

 

Det svenska bygg- och fastighetsbolaget NCC meddelade den 2 augusti 2019 att det har fått i uppdrag av statliga Trafikverket att bygga en väderskyddad gångbro över E18 Norrtäljevägen och Roslagsbanan i anslutning till nya Arninge Station och Arninge handelsplats.

I uppdraget ingår även att bygga om Arninge trafikplats. Dessutom ingår flera nya busshållplatser, bussgator och VA-arbeten. Uppdraget är värt 355 miljoner kronor.

Arninge Station kommer att bli bytespunkt för kollektivtrafiken i Nordostkommunerna i Stockholms län. Arninge Station ska binda ihop Roslagsbanan med stomlinjebussar mot Stockholm, Norrtälje och Vaxholm samt med lokala busslinjer mot Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus.

I anslutning till Arninge Resecentrum byggs infartsparkering och cykelparkering.

I uppdraget ingår att bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan med hissar och rulltrappor för omstigning till busshållplatser i anslutning till E18 och lokalbussar samt Roslagsbanans nya station Arninge.

– Vi kommer lägga stor vikt vid att minimera störningar under byggtiden. Uppdraget omfattar nybyggnad av infrastruktur som gynnar kollektivt och hållbart resande samt VA-arbeten och stämmer väl överens med vår kompetens. Det säger Ingegerd Simonsson, regionchef för NCC Infrastructure, i ett pressuttande.

Projektet inleds med grundläggningsarbeten i augusti–september 2019 och beräknas vara färdigställt i november 2021.

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling. Det har en omsättning på drygt 57 miljarder kronor och 16 500 anställda (år 2018). NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Publicerat: 2 augusti 2019.

 


ANNONS


 

Färre utställare och besökare
än vanligt på årets Täby
Företagarträff i Tibblehallen

Täby Företagarträff arrangerades i år för första gången i Tibblehallen i Täby Sportcentrum. Utställningsområdet utgjordes, som synes, av halva CC (Centercourt).

 

Täby Företagarträff är Årets Näringslivsdag i kommunen sedan premiären 1985. Den hölls senast torsdagen den 9 maj 2019 klockan 11–16 i Tibblehallen i Täby Sportcentrum. I år var det färre utställare och besökare på evenemanget än vanligt. Antalet utställare var 31 plus 5 UF-företag (UF = Ung Företagsamhet). För besökare var det öppet hus.

Kommunalrådet Tobias Karlström (KD) öppningstalade i sin egenskap av ordförande för kommunens gymnasie- och näringslivsnämnd.

Sedan var det dags för huvudtalaren, Alexander Bard, som enligt Wikipedia är artist, musikproducent, författare och samhällsdebattör. Han grundade och har spelat med musikgrupperna Army of Lovers, BWO, Gravitonas och Vacuum. Vid sidan av musiken håller han föredrag och deltar i debatter i Sverige och utomlands sedan 1995.

Alexander Bard föreläste på företagarträffen om globalisering, IT, informationssamhället, makt och ekonomi. Rubriken på hans föreläsning var "Det globala, det lokala och det digitala i en värld av data och kommunikation".

Senare under evenemanget överlämnades pris till Årets Företagare i Täby 2019. Mottagare blev Mikael Johansson, VD för Knivbrev AB. Företaget är Sveriges största professionella sliperi av knivar.

Knivbrev AB slipar dagligen mellan 700 och 1 500 knivar åt privatpersoner, professionella kockar, restauranger, cateringfirmor, matbutiker m fl. Företaget slipar även många andra föremål såsom kvarndelar, saxar, sågklingor, sekatörer osv.

Pris utdelades även till flera UF-företag i gymnasieskolorna.

Täby Företagarträff arrangerades i år av Stiftelsen Täby Företagarträff och Företagarna Täby i samarbete med Täby kommun. Bakom stiftelsen står numera endast Företagarna Täby och Täby kommun.

Notabelt är att Stockholms Handelskammare i Täby i år för första gången har dragit sig ur som medarrangör. Detta är märkligt med tanke på att initiativet till att starta och driva Täby Företagarträff kom just från Handelskammaren år 1983.

Kontaktperson för Stiftelsen Täby Företagarträff är sedan några år Maria Wiberg, VD för Stockholmsmarknader AB, med adress i Danderyds kommun.

Projektledare för Täby Företagarträff i år var Stina Wallster, Triften AB, och Claudia Wedemo, NGU Hälsa & Event AB. Alla tre har kopplingar till Företagarna Täby, som numera är den mest aktiva föreningen för företag och företagare i Täby.

Guldpartner var denna gång TäbyDirekt och Westmans Uthyrningsservice.

I Täby Företagarträff medverkade Tobias Karlström (KD), som är kommunalråd samt ordförande för Gymnasie- och näringslivsnämnden, samt Stina Wallster, som är projektledare för årets företagarträff och som driver restaurangföretaget Triften AB.

Mässan är en viktigt del av Täby Företagarträff. Närmast i bild ses utställningsmontern för Itrim Täby.

Årets huvudtalare på Täby Företagarträff var Alexander Bard. Han beskrivs i programmet som "filosof, futurolog, andlig och politisk aktivist". Alexander Bard har ett mångårigt förflutet som artist, producent och låtskrivare. Han är flitigt anlitad som föreläsare och debattör.

Publicerat: 1 juli 2019.

 


ANNONS


 

Midsommarfirandet i Täby
blev mycket välbesökt


VIDEO (64 sekunder). Den traditionellt utformade midsommarstången i Gribbylund hade majats (dvs stången hade klätts med björklöv och blomsterkransar hade bundits) under midsommaraftonens förmiddag. Midsommarstång kallas därför ibland majstång. Stången ses här i videoklippet resas klockan 13.45 till musik av folkdräktsklädda spelmän. Det blev sedan ringdans kring stången samt saft och bulle till alla barn. Kiosken vid Ängsholmsbadet höll öppet under festligheterna. Firandet i Ängsholmsparken kulminerade i dragkamp och stövelkastning med avslutande prisutdelning.


VIDEO (47 sekunder). Den originellt utformade midsommarstången i Rönninge by restes klockan 14. Till skillnad från Gribbylunds traditionella midsommarstång med en horisontell bom med två kransar har stången i Rönninge by sju kransar i olika storlekar hängande runt pålen i mitten. Videoklippet visar ringdansen under ledning av Täby Folkdansgille. Senare på eftermiddagen anordnades kämpalekar för barnen och dans på logen till musik av Kvarnstenarna. I övrigt erbjöds kaffeservering med våfflor, ponnyridning och gårdens egna aktiviteter. Hembygdsmuseet och Slöjdstugan höll öppet.

 

Midsommaraftonen 2019 går till historien med sitt idealiska festväder. I stället för regn och kyla, som vi har vant oss vid under senare år, blev det överraskande soligt och behagligt varmt: Omkring 22 grader Celsius under dagen i Täby kommun med omnejd.

Det vackra vädret lockade ut extra många festklädda firare på midsommaraftonen den 21 juni, som i år dessutom sammanföll med sommarsolståndet.

Midsommarfirandet här i Täby kretsar i huvudsak kring Rönningesjön. På den ena sidan av sjön arrangerar Gribbylunds Fastighetsägareförening sin fest vid Ängsholmsbadet. Den samlade flera hundra besökare när de var som flest.

På andra sidan Rönningesjön, i Rönninge by, anordnar Täby kommun i samarbete med Täby Hembygdsförening och Rönninge by en ännu större midsommarfest som i år drog flera tusen besökare. Det blev kanske besöksrekord även om det är svårt att mäta när det är fritt tillträde från alla håll och kanter.

Just på midsommaraftonen hänvisades bilburna besökare att parkera hos värmekameratillverkaren FLIR Systems AB på Antennvägen 6 vid Arninge. Där hämtades och lämnades besökare med traktor och lövad vagn.

Rönninge by är en levande lantbruks- och kulturby. Den beskrivs av Wikipedia som "ett visningsjordbruk med boskapsskötsel och olika binäringar. Där finns kor, hästar. får, getter, grisar, höns och kaniner".

Brända mandlar och kanderade äpplen var populära inslag i midsommarfirandet på Rönninge by i Täby.

Det lilla och pittoreska hembygdsmuseet i Rönninge by fick många besök under midsommarfirandet. Museet är inrymt i en tidigare magasinsbyggnad från 1800-talet och drivs av Täby Hembygdsförening. I bakgrunden till höger skymtar flerbostadshusen i Hägernäs.

Denna skimrande idylliska miljö kan upplevas på vägen mellan Hägernäs och Rönninge by i Täby. En gång- och cykelbro av trä leder över Rönningesjöns utflöde till Stora Värtan i Östersjön. Här är utfödet brett som en å. Längre bort, närmare havsviken, får utflödet karaktären av en rinnande bäck. Är detta Täbys vackraste plats? Fotograferat på midsommaraftonen den 21 juni 2019.

Publicerat: 22 juni 2019.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda finns nu
i Hembygdsföreningens nya
arkiv och i kommunarkivet

Sture Möllerman (till vänster), vice ordförande för Täby Hembygdsförening (THF) och redaktör för dess medlemstidning "Hembygd i Täby", tog emot en fullständig uppsättning av alla pappersutgåvor av lokaltidningen Täby Allehanda, regionaltidningen Stockholms Varjehanda och bostadsområdet Erikslunds forna tidning Du Granne. Tidningsexemplaren överlämnades av redaktören och tidningsutgivaren Mac Lennart Lindskog (till höger) den 11 mars 2019 i Hembygdsföreningens nya arkiv i källaren på Villa Ytterby. Foto: Helena Lindskog, Täby Allehanda.

Villa Ytterby är den gula villan i närheten av den mer välkända röda Ytterbystugan på Östra Banvägen 78 intill Roslags-Näsbys järnvägsstation. Täby Hembygdsförenings nya arkiv ligger i Villa Ytterbys nyrenoverade källarlokaler med ingång från baksidan. THF:s arkiv kommer att invigas onsdagen den 22 maj 2019 klockan 18.00. I villan finns för övrigt AMD Täby (AMD = Anhöriga Mot Droger). Adressen är Näsbylundsvägen 3, 183 38 Täby. På fotot står Hembygdsföreningens vice ordförande Sture Möllerman framför Villa Ytterby den 11 mars 2019.


Täby Hembygdsförenings arkiv och Täby kommuns arkiv har i mars 2019 tagit emot var sin komplett uppsättning av pappersversionen av lokaltidningen Täby Allehanda (TA) med regionaltidningen Stockholms Varjehanda (SV) som bilaga samt Täby Allehandas föregångare Du Granne (lokaltidning för Erikslund i Täby kommun under nybyggnadsåren 1972–1973).

Tidningarna överlämnades till de båda arkiven som gåva av tidningsutgivaren Mac Lennart Lindskog i samband med en förestående flytt av bostaden med redaktionsrum från villan på Sportvägen 21 i Ensta till en lägenhet på Flyghamnsvägen 16 D i Viggbyholm, bägge adresserna i Täby.

Premiärnumret av Täby Allehanda gavs ut den 11 maj 1981. Tidningen var annonsfinansierad. Den distribuerades i totalt cirka 20 000 exemplar till alla hushåll, butiker och kontor i Täby. Mottagarna fick således tidningen gratis, vilket var ovanligt på den tiden.

Efter Täby Allehandas årgång 2 nummer 3, som kom ut i september 1982, gjordes ett uppehåll i tidningsutgivningen. Det varade till omstarten den 5 september 1988, då Täby Allehanda inledningsvis kallades "Nyhetsbrevet om Täby".

Därefter gavs Täby Allehanda ut regelbundet varannan månad som huvudsakligen prenumerationsfinansierad papperstidning till och med februari 2013 (under några år med Stockholms Varjehanda som bilaga).

Numera ges Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda ut endast som webbtidningar med uppdateringar allteftersom nyheterna inträffar. De båda webbtidningarna är gratis att läsa.

Det utgivande tidningsföretaget Täby Allehanda M L Lindskog bildades redan den 24 juli 1980 i Erikslund. Företaget fyller således 40 år 2020.

Den elektrostencilerade lokaltidningen Du Granne för det då nya bostadsområdet Erikslund gavs ut med totalt fem nummer.

Samtliga tidningsexemplar av Täby Allehanda, Stockholms Varjehanda och Du Granne är framställda i A4-format. Staplade på varandra utgör de sammantaget en cirka tre decimeter hög bunt.

Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda är fortfarande oberoende och privatägda. Det innebär tidningsutgivning utan ekonomiskt stöd och bidrag från staten, kommuner, organisationer och företag.

Arkivmaterialet är öppet för forskning.

Täby kommuns arkivarie Jonas Curinder tog emot ett exemplar av alla utgivna nummer av Täby Allehanda, Stockholms Varjehanda och Du Granne den 14 mars 2019 i kommunarkivet. Här håller han det allra första numret av Täby Allehanda i handen. Det gavs ut den 11 maj 1981. Den stora nyheten på första sidan var att Täbys nya sevärdhet finputsas i en före detta smörjhall på F2-området i Hägernäs. Sevärdheten är drakskeppet "Viking Plym", som byggdes av August Plym, Neglingevarvet, till OS i Stockholm 1912 och som hade skänkts av Oscar Plym som gåva till vikingakommunen Täby.

Arkivarie Jonas Curinder visade upp kommunarkivets lokaler i Täbys kommunhus med adress Esplanaden 3 i Täby centrum. Kommunarkivet består för närvarande av 1,6 kilometer handlingar på hyllor och har flera hyllmeter att fylla ut i framtiden. Täbys kommunarkiv förvarar både kommunala handlingar och enskilda arkiv med lokal anknytning (till exempel föreningsarkiv och företagsarkiv). Det kostar inget, men arkiven ska vara öppna för forskning.

Publicerat: 21 mars 2019. Uppdaterat: 22 mars 2019.

 


ANNONS


 

Gunnar Hökmark huvudtalare
på Täbymoderaternas årsmöte

Carl Henrik Svenson vald
till föreningens ordförande

Den moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark var huvudtalare inför ett 60-tal deltagare i samband med Täbymoderaternas årsmöte i Moderatvillan på Byängsvägen i Täby den 22 februari 2019. Han gav en aktuell exposé över det politiska läget både i Sverige och i världen. Hans hustru Isabella Hökmark, tidigare riksdagsledamot (M), fick förtroendet att som mötesordförande leda årsmötet.

Den nya styrelsen för Täbymoderaterna (= Moderata samlingspartiet i Täby) ser ut så här: I förgrunden från vänster Thomas Nilsonne och Björn Ohlsson. I bakgrunden från vänster Gunnar Göranson, John Granqvist (MUF), Karin Rönnberg (Torsdagsklubben), Lisbeth Sämå, ordföranden Carl Henrik Svenson, Curt Ögren, Stefan Oesman, Gunnel Allard, vice ordföranden Izabelle By och Arash Kashani. På fotot saknas Mikael Jensen och Eva Strand.

Publicerat: 24 februari 2019.

 


ANNONS


 

Äventyrsfilm och artister på gala
för funktionsnedsatta i Täby


VIDEO (40 sekunder). Galans arrangör Greger Schollin-Borg spelade och sjöng tillsammans med Matilda Holmgren den populära svensktoppslåten "Oaa hela natten" från 1981.

 

Trots årets hittills värsta snökaos med omfattande trafikproblem lyckades fler än 400 personer ta sig till Tibble teater i Täby för att se galan för och med funktionsnedsatta söndagen den 3 februari 2019. Det blev nästan fullsatt i teatersalongen.

Galan anordnas årligen av Greger Schollin-Borg. Han är fritidsutvecklare på Utförarenheten Funktionsnedsättning i Täby kommun. Han är även en mångsidig entertainer på scenen.

Galan startade klockan 15.00 med "världspremiären" på kortfilmen "Resor och utflykter 2018". Den visar det gångna årets aktiviteter för de funktionsanedsatta, bland annat seglingsäventyr, rallybilskörning och höghöjdsklättring.

I galan medverkade bland andra Gladiator-Plexus (Johan Oldenmark), Jan Johansen, Annika Herlitz (sångröst i filmen "Frost"), Superdans-Mette (Mette Herlitz), Zillah & Totte (buktalarparet), GG-show med Gustav (Paulsson) och Greger samt Svart Pist Band.

I galan medverkade Svart Pist Band, vars fyra musiker på fotot utgör bandet Beatus (med Beatles-låtar som specialitet). Från vänster: Roine Johansson, Lars Wikström, Mikael Nilsson, Greger Schollin-Borg (galans arrangör) och Lars Risberg.

I galan på Tibble teater representerades Täby kommun av smokingklädda Thomas Nilsonne (till vänster), Socialnämndens ordförande (M), och Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande (M).

Publicerat: 6 februari 2019.

 


ANNONS


 

Täbys tidigare festplats
i Kyrkbyn har gjorts om
till stor hundlekplats


VIDEO (33 sekunder). Ordföranden i Täby kommuns miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskott Daniel Wemmergård (C) höll invigningstalet och klippte det blågula bandet på hundlekplatsen i Täby kyrkby den 8 december 2018. Därefter gav Lia Larsson goda råd och tips till hundägare. Hon är vice ordförande i Täby Hundsällskap och ansvarar för Hundlekplatsen i Täby på Facebook.

 

Täby kommun invigde sin tredje hundlekplats lördagen den 8 december 2018. Hundlekplatsen är rejält stor, cirka 3 000 kvadratmeter. Därav är ett särskilt inhägnat område på 800 kvadratmeter avsett för små hundar. De övriga 2 200 kvadrameterna är avsedda för både små och stora hundar.

Hundlekplatsen är belägen på den forna festplatsen i Kyrkbyn. Den ligger alltså söder om Ryavägen och bakom Skolhagenskolan.

Täby kommun sköter drift och underhåll medan Täby Hundsällskap ansvarar för tillsynen. På hundlekplatserna kan man släppa sin hund lös för lek, motion, socialisering och träning.

Parkeringsmöjlighet för bilar finns vid Täby IP, vid Skolhagenskolan och vid Täby kyrkby centrum. Trafik i bostadsområdet undanbedes.

Hundägarna uppmanas även att tänka på de närboende genom att minimera skällandet från hundar. Hundlekplatsen får användas endast mellan kl 07.00 och 21.00.

– Antalet hundägare ökar i Täby. Idag finns det cirka 3 300 registrerade hundar i kommunen, sade utskottsordföranden Daniel Wemmergård i sitt invigningstal.

Han riktade tack till Peab som har anlagt hundlekplatsen, till kommunens tjänsteman Joakim Wallin som har planerat den, till Täby Hundsällskap (THS) och dess kontaktperson Lia Larsson för samarbete samt till de Täbybor som har bidragit med idéer och synpunkter.

Den första hundlekplatsen i Täby, Norra Byängsparkens hundlekplats som ligger nära Ensta krog, anlades 2016. Den består av ett mindre skogsparti och en öppen gräsyta, totalt cirka 1 500 kvadratmeter stor. Vid lekplatsen finns både picknickbord och belysning.

Den andra hundlekplatsen i Täby ligger i Centralparken i Näsbypark, närmare bestämt norr om Norskogsbadet i närheten av motorvägen E18 Norrtäljevägen. Den färdigställdes i maj 2018 och är anpassad till både små och stora hundar.

Täby kommun skriver på sin webbplats att den som rastar en hund är skyldig att plocka upp efter hunden på trottoarer, gångbanor, motionsspår, vandringsleder, parker, begravningsplatser samt Värtans stränder och Rönningesjöns strandpromenad. Ha alltid med dig hundbajspåsar att plocka upp hundbajset med, uppmanar kommunen.

Utöver de tre inhägnade hundlekplatserna har kommunen anlagt två hundbad:
Vid Hästängen i Gribbylund finns ett inhägnat hundbad med ett picknickbord intill badet. Närmaste parkeringsplats är vid Ängsholmsparken.
Det andra hundbadet ligger mellan Danderydsbadet och Rösjöbadet vid Rösjön. Parkeringsmöjlighet finns vid slutet av Rösjövägen.

Det har under många år sedan branden på Täby festplats 2007 talats om att åter bygga upp danspaviljongen och att rusta upp festplatsen. Om detta förverkligas kommer hundlekplatsen att flyttas till ett närbeläget område, säger Daniel Wemmergård.

Invigningen av hundlekplatsen i Täby kyrkby den 8 december samlade ett 30-tal personer och ett 20-tal hundar i duggregnet. Kommunen bjöd på kaffe samt godis till både tvåbenta och fyrbenta besökare.

NU 2018 ser platsen för den forna danspaviljongen på Täby festplats ut så här på hundlekplatsen i Täby kyrkby. Fotograferat den 8 december 2018.

DÅ 2007 såg platsen med danspaviljongen på Täby festplats ut så här. Detta foto är ett av de sista som har tagits på den anrika dansbanan. Fotograferat av Täby Allehanda den 22 juni 2007. Det var bara några dagar före branden under natten till den 30 juni 2007, då den originella byggnaden från 1920-talet totalförstördes. Brandorsaken kan ha varit vårdslöshet eller uppsåt.

FÖRR 1982 gick det till så här på Täby festplats på den tiden när det begav sig. Den gulnade tidningssidan är från Täby Allehanda nr 3 årgång 2, som kom ut i september 1982. Det stora fotot från sommaren 1982 visar dansbanan med tak, öppna väggar och sirade träarbeten, som karakteriserades av "det glada 1920-talet" då den byggdes. Orkestern som spelar på scenen i bakgrunden heter Lill-Jannes. Det lilla fotot visar att i stället för inträdesbiljett stämplas besökarna på ena handen med en färg som syns endast i ljuset från speciallampan på bordet. På det nedre fotot ses ett lotteristånd, där man kan vinna kopparbunkar och rosa pantrar. För verksamheten på denna "folkpark" svarade Täby Idrottssällskap (TIS).

Publicerat: 9 december 2018.

 


ANNONS