ANNONS

 

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 27 januari 2018 klockan 17.00

 

Alliansen
enas om
förslag till
budget för
Täby 2018

Oförändrad skatt

Alliansen i Täby presenterade den 10 november 2017 sitt budgetförslag för Täby kommun valåret 2018. Fokus är på välfärdens kärna dvs skolor, förskolor och äldreomsorg. Dessutom satsar Alliansen på miljö och trygghet.

Alliansen i Täby består av fyra partier: Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

Alliansens budgetförslag har undertecknats av partiernas lokala gruppledare Leif Gripestam (M), Hans Ahlgren (L), Annica Nordgren (C ) och Camilla Brodin (KD).

De fyra gruppledarna framhåller inledningsvis att Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid.

Täby utvecklas och växer. Nya bostäder planeras och byggs i allt större omfattning. Antalet nya Täbybor ökar rekordartat.

Planläggningen för nya bostäder i Roslags-Näsby, Täby Park och i Arninge-Ullna är i full gång. Samtidigt pågår ett arbete om hur centrala Täby ska utvecklas fram till år 2050.

Kapacitetsstark kollektivtrafik är viktigt för Täbyborna. Roslagsbanan rustas och blir mer robust. Genom överenskommelsen i Sverigeförhandlingen förlängs Roslagsbanan in till Stockholms city via Odenplan.

Den uttalade ambitionen från både Täby kommun och Stockholm Nordost är att Roslagsbanan också ska förlängas till Arlanda. Samtidigt finns det utmaningar vad det gäller trafiken och framkomligheten i Täby.

Att kunna ta sig inom, från och till kommunen med bil, cykel och kollektivtrafik är prioriterat. Alla trafikslag behövs.

I och med Täbys positiva utveckling blir vi fler Täbybor. Det ökar antalet barn som behöver barnomsorg och som börjar i skolan, skriver Allianspartierna i sitt budgetförslag.

Skoleleverna och deras föräldrar har valfrihet att välja vilken skola de vill gå i, det är något vi värnar.

Täbys skolor håller mycket hög kvalitet och är bland de allra bästa i landet. Det bidrar aktivt till Täbys starka varumärke.

Alliansen i Täby vill också fortsätta stärka kommunens näringsliv och utveckla ett ännu bättre företagsklimat.

Täby kommun har under året utrett förutsättningarna för en etablering av ett Science park dvs ett samarbete mellan näringsliv, forskning och utbildning.

En arkitekttävling planeras för Tibble/Åva-triangeln. Den är en av platserna för ett möjligt näringslivskluster samt bostäder, utbildning och idrott i ett kollektivtrafiknära läge.

Även om det går bra för Täby finns det en oroande utveckling i Sverige. Bostadskrisen blir allt värre med en växande bostadskö. Bostadspriser som har stigit i högre grad än hushållens intäkter.

Tudelningen på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda är en av Sveriges största utmaningar framöver. Utanförskapet är stort bland nyanlända och personer med kort utbildning.

Klyftan mellan dem som har och inte har utbildning och arbete förstärks samtidigt som matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar.

Krisen inom polisväsendet fortsätter samtidigt som en ökad grövre kriminalitet breder ut sig. Det leder i sin tur till en ökad känsla av otrygghet bland invånarna.

Trots ett akut behov av åtgärder och betydande reformer får detta stå tillbaka till förmån för kortsiktig ekonomisk politik i regeringens budget. Det ställer nu höga krav på kommunerna att själva hantera dessa utmaningar.

Integration och bryta utanförskap är en av vår tids viktigaste frågor. Där är arbete centralt. Vi varken litar eller väntar på att Arbetsförmedlingen ska kunna lösa denna utmaning.

Täby kommun satsar nu, tillsammans med en extern aktör, på en ny modell för att få fler av dem som står längst utanför arbetsmarknaden i arbete. Täby agerar proaktivt för att hantera regeringens brister.

Allianspartiernas budgetförslag för Täby kommun 2018 innehåller dessutom följande punkter:

Genomföra projekt tillsammans med näringslivet för att skapa integration och bryta utanförskap.

Oförändrad skatt under 2018.

Fortsätta med stöd för nyanlända att hitta bostad.

Förstärkta föreningsbidrag kopplade till integration.

Utredning kring digital ansökan för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Utreda med ambitionen att anlägga ytterligare en "friplass" (= liten idrottsplats) under 2018.

Höjning av förskolepengen med 2,25 % (6,1 miljoner kronor).

Höja skolpengen med drygt 2,8 % (19,6 miljoner kronor).

En uppdaterad och prioriterad underhållsplan för förskole- och skolgårdar.

Utreda biblioteken i syfte att bli mer tillgängliga genom breddat utbud.

Två miljoner kronor tillförs för att utveckla kulturskolans regionala samarbete och för att öka samverkan mellan kommunala och privata aktörer inom kulturskolan och grundskolorna i Täby.

Mörtsjöns elljusspår får ny belysning.

För skyltning av gröna entréer och framtagande av nya skyltar investeras 400 000 kronor.

Ta fram skyltprogram för huvudcykelstråk.

Ytterligare utveckling inom skogsvård och hästslåtter görs med 400 000 kronor under 2018.

Projektet "Artrika kraftlednings-gator" permanentas.

Visualisera och synliggöra kommunens miljöarbete genom digitala verktyg.

Utreda förutsättningarna för att införa en kemikalierådgivning.

Kvalitetspeng införs i hemtjänsten från och med halvårsskiftet 2018 till en kostnad av 3,5 miljoner kronor.

Grundersättningen för hemtjänstinsatser höjs med 9 miljoner kronor under 2018.

Pröva och införa fri ledsagning inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ambitionen är att den ska vara kostnadsneutral.

Utreda och införa servicelöften inom bygglovshanteringen och inom miljö och hälsa.

Förstärka bilburen rondering med väktare och/eller ordningsvakter samt hund till en årskostnad om en miljon kronor.

Utöka fältsekreterare med en tjänst 2018.

LYSSNA PÅ BUDGETMÖTET

Kommunfullmäktige i Täby beslutar om 2018 års budget på sitt sammanträde måndagen den 27 november med start redan klockan 13.00.

Budgetmötet äger rum i fullmäktigesalen i det nya kommunhuset på adressen Esplanaden 3 i Täby centrum.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Man kan även lyssna på mötena via kommunens webbplats www.taby.se.

Publicerat: 10 november 2017.

 


ANNONS


 

Fondbolaget
Genesta
köper Arninge
Centrum
av Unibail-
Rodamco

Arninge Centrum består av två huskroppar som byggdes 1982 och 1988. Den nya ägaren Genesta planerar "en omfattande renovering av köpcentret, både in- och utvändigt".

 

Arninge Centrum i Täby får ny ägare. Fondbolaget Genesta har, på uppdrag av Genesta Nordic Real Estate Fund II (GNRE Fund II), köpt Arninge Centrum av Unibail-Rodamco.

Köpcentrumet omfattar 20 300 kvadratmeter. Köpet kungjordes den 13 september 2017.

– Vi är mycket nöjda med vårt första förvärv i Sverige med GNRE Fund II. Det säger David Neil, VD för Genesta, i ett pressuttalande. Han fortsätter:

– Arninge Centrum har en fantastisk potential och vi ser positivt på handelsverksamheten i Sveriges snabbväxande kommuner.

– Arninge Centrum är fondens sjunde förvärv i Norden. Vi fokuserar aktivt på att utöka vår portfölj av fastigheter i Sverige och i de andra nordiska länderna.

Området är, enligt Genestas beskrivning, på väg in i en urbaniseringsprocess som innefattar bland annat tusentals nya bostäder, nya satsningar på kollektivtrafik, mer handel och fler arbetsplatser.

Det säljande bolaget företrätt av Lars Åke Tollemark, som är CEO för Unibail-Rodamco Nordic Operations, framhåller i en kommentar:

– Genesta har förvärvat en fastighet med stor utvecklingspotential och vi kan nu fokusera på vår kärnverksamhet.

Genesta planerar en omfattande renovering av köpcentret, både in- och utvändigt, enligt fondbolagets webbplats.

Genesta är ett oberoende fondbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter på den nordiska marknaden.

Genesta har kontor i Sverige, Finland, Danmark och Luxemburg. Bolaget har cirka 30 anställda.

Publicerat: 24 oktober 2017.

 


ANNONS


 

Företagsklimatet:

Täby på 22:a
plats bland
Sveriges 290
kommuner

Täby kommun kom i år på 22:a plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsklimatet. Detta enligt Svenskt Näringslivs kommunranking 2017 som presenterades den 26 september.

Syftet med Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen. Den genomfördes under perioden januari–april 2017. En tredjedel bygger på statistik från SCB och UC.

Täby kommun sjönk med 10 placeringar från 12:e plats förra året ned till 22:a i år.

Täbys placeringar under de senaste åren: 8 (år 2009), 38 (2010), 16 (2011), 17 (2012), 18 (2013), 12 (2014), 6 (2015), 12 (2016) och 22 (2017).

När det gäller företagsklimatet har Täby kommun således för det mesta (utom år 2010) hållit sig med god marginal inom de bästa tio procenten av landets 290 kommuner.

Här nedan kan man se hur Täby kommun har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät:

Konkurrens från kommunen: 22

Skolans attityder till företagande: 29

Allmänhetens attityder till företagande: 38

Sammanfattande omdöme: 87

Tele- och IT-nät: 93

Kommunpolitikernas attityder till företagande: 100

Tillämpning av lagar och regler: 103

Tjänstemäns attityder till företagande: 105

Medias attityder till företagande: 116

Vägnät, tåg- och flyg: 123

Service till företag: 141

Tillgång till kompetens: 149.

Anmärkningsvärt är den stora förändringen i "Kommunpolitikernas attityder till företagande": Från plats 37 till 100 på ett år dvs en nedflyttning med 63 platser i förhållande till landets övriga kommuner.

En annan stor förändring finns i enkätfrågan "Tillgång till kompetens". Där har Täby kommun åkt ner hela 107 placeringar på ett år: Från plats 42 till plats 149.

Den enkätfråga som visar ett klart förbättrat resultat är "Tillämpning av lagar och regler". Där har Täby klättrat upp 15 steg sedan förra året: Från plats 118 till 103.

Här nedan kan man se hur Täby kommun har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC:

Entreprenader: 1
Nyföretagsamhet: 3
Marknadsförsörjning: 4
Kommunalskatt: 5
Företagande: 6
Andel i arbete: 55.

Täby kommun har således mestadels synnerligen bra resultat i officiell statistik. Det gäller speciellt faktorn "Entreprenader" där Täby är suverän etta varje år under nio års tid!

"Entreprenader" visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet.

Genom att kommuner köper varor och tjänster av företagen undviks osund konkurrens från kommunen och näringslivet stärks, enligt Svenskt Näringsliv.

"Företagsklimat" är ett projekt från Svenskt Näringsliv. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Se Täby kommuns detaljresultat i kommunrankingen genom att klicka här.

Se Stockholms Varjehandas sammanfattande artikel om kommunrankingen för hela landet med rubriken "Sveriges bästa företagsklimat finns i Solna" genom att klicka här.

Publicerat: 26 september 2017.

 


ANNONS


 

Två öppet-
hus-möten
inför beslutet
i år om Näsby
slottsområdet

Nu är det sista chansen för allmänheten att ge synpunkter på planläggningen för bostäder och verksamheter på området kring Näsby slott i Täby.

Förslaget till detaljplan godkändes för granskning av Stadsbyggnads-nämnden den 20 juni 2017.

Granskningen pågår mellan den 14 augusti och 4 september 2017.

Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida (www.taby.se) samt i kommunhusets entréhall och på Näsbyparks bibliotek.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in den 22 augusti 2017 klockan 15.00–19.00 och den 27 augusti 2017 klockan 11.00–15.00 på Näsby slott.

Från Täby kommun deltar politiker från Stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän från Samhälls-utvecklingskontoret.

Representanter från fastighets-ägaren NIAM och Silver Life kommer också att finnas närvarande under öppet-hus-träffarna. Ingen föranmälan krävs.

Detaljplanen beräknas antagas av kommunfullmäktige under det fjärde kvartalet 2017.

Beslutet träder i laga kraft cirka fyra veckor därefter om det inte överklagas.

Publicerat: 13 augusti 2017.

 

Mottagare av Täbys priser och stipendier utsedda

Kultur- och fritidsnämnden utsåg den 24 april 2017 årets mottagare av priser och stipendier inom kultur och idrott, meddelar Täby kommun.

Årets kulturpris går till Inger Elevant. Hon är pianist, pianopedagog och gruppledare vid Friskis & Svettis i Täby.

Kulturstipendium tilldelas Justyna Krzyzanowska i musik och Felicia Selymes i konst.

Justyna Krzyzanowska studerar till klassisk harpist på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon ska under hösten 2017 resa till Skottland och studera en master vid konservatoriet i Glasgow. Justyna får 30 000 kronor som stöd till logi under studietiden.

Felicia Selymes är en konstnär som önskar att förverkliga sina skisser och ha en vernissage. Felicia får 15 000 kronor till fortsatt utveckling av sin konstverksamhet.

Årets idrottspris går till den 18-årige badmintonspelaren Viktor Aglinder, som är rankad etta i sin åldersgrupp i Sverige. Priset är 25 000 kronor.

Priset till årets ungdomsledare går till tre personer:
Fredrik Abrahamsén, Viggbyholms IK Ishockey.
Vesna Stanic, Täby Basketklubb.
Åsa Wild, Viggbyholms IK Fotboll.

Täby kommuns pris för att motverka rasism, diskriminering och intolerans går till Team Nordmark.

Teamet består av Mikael Nordmark och hans son Hugo som har en medfödd hjärnskada och behöver hjälp med allt i sin vardag. Team Nordmark har startat ett löparlopp, Glädjeruset, som arrangeras för tredje året i rad.

Publicerat: 26 april 2017.

 


ANNONS


 

Täby kommun: Tillfälligt boende för nyanlända kan lösas utan modulhus

Täby kommun tar över verksamheten efter Migrationsverkets asylboende i det forna Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 i Täby. Fotograferat den 25 februari 2017.

 

Täby kommun tar efter för-handlingar över Migrations-verkets asylboende i Täby. Migrationsverket kommer att avveckla sin verksamhet i kommunen. De boende som har fått uppehållstillstånd kommer att bo kvar och barnen får behålla sina skolplatser. Det meddelade Täby kommun den 15 mars 2017.

– Det här innebär att frågan om modulbostäder har kommit i ett helt annat läge än i många andra kommuner. Dessutom kommer detta främja integrationen då barnen får möjlighet att gå kvar i skolan och slipper flytta till andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

– Vi har tidigare meddelat Migrationsverket och staten att vi inte har klarat av mottagandet för att det inte funnits tillgång till boenden. Vi har också krävt att de som får uppehållstillstånd och redan bor i Täby ska fördelas till kommunen.

– Att ta över de tillfälliga boendeplatserna kommer främja integrationen samtidigt som vi inte kommer behöva inrätta ytterligare skolplatser i Täby, säger Leif Gripestam.

På sin Facebook-sida utvecklar Leif Gripestam resonemanget ytterligare:

– Täby kommun tar över lokalerna och kan placera nyanlända på det tillfälliga boendet. Därmed klarar vi mottagandet och kan undvika omfattande modulbyggnation. Vi klarar också skola och förskola i nuvarande omfattning.

– SVT rapporterar om att Täby nu löser frågan om tillfälliga bostäder för nyanlända genom att Migrationsverkets lämnar sitt stora asylboende i kommunen och Täby tar över lokalerna. Därmed blir det inga modulbostäder och barnen som gått i skolan i ett år kan gå kvar istället för att flyttas till en ny kommun.

– Den politiska striden mot staten måste därmed betraktas som framgångsrik, framhåller Leif Gripestam.

De övriga allianspartierna i Täby dvs Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) kommenterar positivt.

Hans Ahlgren (L): Täby kommun hyr in sig på Täby Park Hotell och vi kan därmed ta emot vår andel av nyanlända med uppehållstillstånd för 2016–17.

Annica Nordgren (C): Ett mycket välkommet beslut. De boende får gå kvar i sina skolor, övertagandet är bra för integrationen, flyktingpausen är slut och kommunen tar sitt ansvar.

Camilla Brodin (KD): Viktigt beslut vi kristdemokrater i Täby är med och beslutar och framförallt välkomnar.

Några officiella kommentarer från oppositionen i Täby dvs Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de Gröna (MP) och Sverigedemokraterna (SD) föreligger veterligen inte för närvarande. Inte heller från statliga Migrationsverket.

Lokalerna på Kemistvägen 30 ägs av fastighetsbolaget Täby Åkerby 12 AB i Linköping. De hyrs av Täby kommun från och med den 1 maj 2017.

Publicerat: 16 mars 2017.

 


ANNONS


Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Statsrådet Åsa Regnér fick
träffa äldsta Täbybon (107 år)

Sveriges äldreminister Åsa Regnér, till vänster, fick den 24 januari en pratstund med Täbys allra äldsta invånare, 107-åriga Flarid Lagerlund, på Ångarens äldreboende i Näsbypark. Till höger ses Ångarens resultatenhetschef Kerstin Ahlqvist. Flarid Lagerlund fyller 108 år den 8 februari 2018. Hon är alltså född 1910.

 

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) besökte Täby onsdagen den 24 januari 2018. Tillsammans med lokala socialdemokratiska partiföreträdare delade hon ut skatteinformation till allmänheten vid Täby Centrum innan hon gjorde ett arbetsplatsbesök hos äldreboendet Ångaren i Näsbypark. Där samtalade hon med både personal och boende samt visades runt i huvudbyggnaden.

– Det är väldigt roligt att barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér väljer att besöka ett äldreboende i Täby kommun, kommunen med Sveriges mest omfattande valfrihet. I Täby är två av elva äldreboenden i egen regi. Det säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i ett pressuttalande.

– Det var värdefullt att få möjlighet att berätta om vår fina verksamhet här på Ångaren för Åsa Regnér, men också att diskutera framtidens utmaningar inom äldreomsorgen i stort. Det framhåller Ångarens resultatenhetschef Kerstin Ahlqvist i ett pressuttalande.

Ångaren erbjuder vård- och omsorgsboende, gruppboende och boende med psykogeriatrisk inriktning. Rummen på Ångaren är ljusa, har burspråk, kylskåp och ett stort duschutrymme med toalett. Det finns även allrum/matsal, kök och en stor terrass på entréplanet.

På Ångaren anordnas sång, musik, andakt, gruppgymnastik, bingo och andra aktiviteter som planeras efter årstider, traditioner och högtidsdagar.

På Ångaren finns 69 boendeplatser, varav 62 utnyttjas för tillfället. Där finns också 22 platser för dagverksamhet.

På personalsidan, eller bland medarbetarna som man säger på Ångaren, finns 64 fast anställda undersköterskor/vårdbiträden. Dessutom timvikarier. Där finns även fyra sjuksköterskor, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, en aktivitetsledare och en vaktmästare. Antalet årsarbetare inom omvårdnadspersonalen uppgår till drygt 56.

Se även reportaget med videointervju om att regeringen vill att Åsa Regnér ska få ett toppjobb i FN-organet UN Women i fliken www.stockholmsvarjehanda.se.

Ångarens resultatenhetschef Kerstin Ahlqvist (stående) redogjorde för verksamheten under statsrådsbesöket den 24 januari 2018. I mötet deltog förutom Åsa Regnér (S) hennes politiskt sakkunniga Catharina Piazzolla (S), kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), oppositionsrådet Annica Gryhed (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande John van den Tempel (S), kommunfullmäktigeledamoten Janne Boman (S), Socialdemokraternas ordförande i Täby Barbro Lindberg (S), facklige ledaren Nick Rejimand (S), kommunens socialchef Claes Lagergren med flera.

Vård- och omsorgsboendet Ångaren ägs och drivs av Täby kommun. Ångaren ligger på Eskadervägen 5 i Näsbypark.


VIDEO (172 sekunder). Statsrådet Åsa Regnér (S) svarar här på Täby Allehandas intervjufrågor om varför hon (liksom hennes partikolleger i förra valrörelsen) besöker just ett kommunägt äldreboende i Täby (när det finns fler företagsägda äldreboenden). Hon svarar även på vad hon som jämställdhetsminister gör för att utjämna könsskillnaden i medellivslängd (kvinnor lever ungefär fyra år längre än män i Sverige).

Publicerat: 27 januari 2018.

 


ANNONS


 

Täbys nyrenoverade
huvudbibliotek öppnades
8 januari och invigs i februari

Så här ser Huvudbibliotekets entréhall ut numera: Sittmöbel i förgrunden. Dragspelsvägg av glas till höger. Dagsljusbrunn med hängande lampor i taket. Ny informationsdisk med bibliotekarier längst till vänster. Modellen av vikingakvinnan Estrid i naturlig storlek och rundeln som visade Runriket runt Vallentunasjön (vilka tidigare stod ungefär mitt i bilden inne i bokhallen) har tagits bort helt. Samtliga foton i detta reportage är tagna under nyöppningsdagen den 8 januari 2018.

 

Efter åtta månaders evakuering till Täby centrums galleria och en månads stängning öppnades det renoverade och tillgänglighetsanpassade Huvudbiblioteket måndagen den 8 januari 2018 i Täby kulturhus (före detta Bibliotekshuset).

Allt är inte riktigt färdigt ännu. Datorerna för den besökande allmänheten är inte på plats. Det går därför inte att surfa eller skanna för närvarande. Till invigningen vecka 6 (den 5–11 februari 2018) med kulmen på lördagen den 10 februari beräknas allt vara i ordning.

Huvudbiblioteket skriver så här om renoveringen: "... ett flexibelt evenemangsrum, ett nytt sagorum med stjärnhimmel, en utbyggd återlämningsmaskin med två instopp och en drop in-box från gatan där man kan lämna tillbaka när biblioteksentrén är stängd."

Bibliotekets lokalyta är ungefär lika stor som tidigare – något större publika utrymmen och något mindre personalutrymmen.

Huvudbiblioteket har numera, liksom biblioteksfilialen i Näsbypark, öppet alla veckans dagar, alltså även på söndagar.

Det finns sex allmänna bibliotek som ägs och drivs av Täby kommun: Huvudbiblioteket (i Täby centrum), Gribbylund, Näsbypark, Täby kyrkby, Skarpäng och Hägernäs.

Tidningshörnan med dagstidningar och tidskrifter har också rustats upp. Den ligger kvar i entréhallen – bredvid huvudingången (till höger) som har besöksadressen Biblioteksgången 13.

Bord med lampor och höga stolar finns i utrymmen mellan bokhyllorna. Som synes är bokhyllorna längs väggarna högre än de som står ute på golvet.

Det här bibliotekshörnet med olika slags bord och lampor vetter mot det nya kommunhuset (rakt fram) och mot promenadstråket Esplanaden (till vänster).

Det här är Huvudbibliotekets flexibla evenemangsrum för författarträffar och liknande. Det kan möbleras med många stolar i publiksittning när borden och de närmaste bokhyllorna flyttas undan. Observera att just de här bokhyllorna är försedda med hjul för att lätt kunna rullas undan. Den tidigare samlingsplatsen för författarträffar, Lyrikscenen vid trappan, finns inte kvar.

Barnavdelningen har fått nytt sagorum och ny myssoffa.

Bokhallen med trappan upp till läsesalen.

Läsesalen i Huvudbibliotekets övervåning är en tyst och lugn plats för studier och forskning.


Publicerat: 9 januari 2018.

 


ANNONS


 

Olle Strandberg och Björn
Hagelin presenterade boken
om Hästängen i Gribbylund

Omslagets framsida till boken "Hästängen i Täby" visar ett foto på familjen Nyström med släktingar, vänner, sommargäster och tjänstefolk på gårdsplanen framför Hästängens mangårdsbyggnad. Det är ett av de äldsta fotografierna från gården taget år 1896. Fotograf: Carl Brandt, Stockholm.

Boken "Ett quarts mantal frälse – Hästängen i Täby" har författats av Olle Strandberg (i mitten med boken) och Björn Hagelin (till vänster). Till höger står Täby Hembygdsförenings vice ordförande Sture Möllerman, som har svarat för bokens grafiska formgivning. Fotograferat i anslutning till det officiella boksläppet den 5 december 2017 i Gribbylunds bibliotek.

 

"Ett quarts mantal frälse – Hästängen i Täby" är titeln på Täby Hembygdsförenings skrift nummer 36. Utgivningen har blivit försenad, men resultatet har blivit en mycket gedigen produkt om en av Täbys kulturhistoriska byggnader.

Boken blev klar för utdelning till Hembygdsföreningens medlemmar i samband med firandet av den 1 advent 2017 i Ytterbystugan vid Roslags-Näsbys järnvägsstation.

Två dagar senare, tisdagen den 5 december 2017, presenterades boken under ett relativt välbesökt kvällsmöte på Gribbylunds bibliotek, som ligger ganska nära Hästängens gård.

Presentatörer var bokens båda författare Olle Strandberg och Björn Hagelin. De informerade om bokens tillkomst, visade bilder och berättade om livet på Hästängens gård. Björn Hagelin har hjälpt till med arkivforskning och delar texten.

De som promenerar utmed Rönningesjöns västra strand i södra Gribbylund har kanske undrat över den märkligt utformade byggnaden mellan Ängsholmens badplats och Viraudd, skriver författarna i bokens inledning. Stannar man till vid den gamla stenbryggan skymtar man delar av husets ljusgröna fasad genom trädgårdens lövverk.

Detta var en gång mangårdsbyggnaden på Hästängens gård i Täby, ett jordbruk med anor flera hundra år tillbaka.

Ett av skälen till bokens tillkomst är att huvudförfattaren och illustratören, yrkesfotografen Olle Strandberg, är släkt med Hästängens ägare, som har bott på gården under de senaste drygt 100 åren (inköpt 1885). Hästängen utgör en del av hans barndom, minnen och bilder. Han bodde där i två omgångar – som litet barn och som tonåring.

I ägarsläkten förekommer namnen Nyström, Wahlberg, Strandberg och Sjöstedt. De gamla byggnaderna med omkringliggande mark har klassats som kulturhistoriskt värdefulla.

Två av byggnaderna har dock totalt rekonstruerats i modern tid. På våren 1978 släpades Hästängens då 172 år gamla mangårdsbyggnad ut på åkern och eldades upp. Den var "så svårt angripen av husbock och andra trägnagare att det ansetts orealistiskt renovera huset".

Hästängens "nya" mangårdsbyggnad med samma exteriör och på samma plats som tidigare men med delvis ny interiör stod färdig i december 1978. Befintliga kakelugnar, innerdörrar m m hade monterats ned och återuppfördes i det nya huset.

Karl Sjöstedt (se nedanstående foto) stod själv som byggherre. Totalentreprenör var Skånska Cementgjuteriet AB (numera Skanska) med John-Erik Larsson som platschef (numera ordförande i Täby Hembygdsförening).

Även Gula villan (Wahlbergs/Sjöstedts) revs och återuppfördes med en arkitektur anpassad till den kulturhistoriska miljön. Byggherre var Stefan Sjöstedt (se nedanstående foto).

Det så kallade Templet och den gamla arrendatorbostaden (Strandbergs hus) "fick tills vidare stå orörda trots att de inte var i bästa skick".

Några kända personer (utöver särskilt nämnda ägare) som har ägt, bebott eller besökt Hestinge/Hästängen sedan 1500-talet: Per Brahe (Rydboholm), Johan Palmstruch ("det svenska bankväsendets fader"), Nils Brahe (Rydboholm), Mårten Sturtzenbecher (överste och riddare), Egron Lundgren (konstnären), Daniel Stenius (grosshandlare), C H Robsahm (Gribbylund), Laura Grubb (född Fåhraeus), Karl Edward Wahlberg (OS-silvermedaljör i curling i Chamonix 1924), Jussi Björling (operasångaren) och Evabritt Strandberg med dåvarande maken Sven Wollter (båda skådespelare).

Olle Strandberg skriver: "Huruvida seanser förekommit på Hästängen finns inte belagt men det är mycket troligt." Till exempel bland swedenborgare och i MannaSamfundet (där Carl Jonas Love Almqvist ingick) en bit in på 1800-talet.

Boken om Hästängen i Täby består av 120 sidor med åtskilliga intressanta illustrationer. Den ingår som medlemsförmån i Täby Hembygdsförening. För övriga kostar boken 200 kronor.

Hästängens gård i Gribbylund består numera av flera fastigheter. Några av de boende där deltog i presentationen av boken "Hästängen i Täby" i Gribbylunds bibliotek den 5 december 2017. Från vänster Stefan Sjöstedt, Michaela Sjöstedt, Karin Strandberg, Charlott Strandberg (skådespelare i bland annat "Svensson, Svensson") och Karl Sjöstedt.

Publicerat: 25 december 2017.

 


ANNONS


 

ReFruit UF utsågs till 'Bästa
monter' på Ung Företagsamhets
mässa i Täbys kommunhus

Prisutdelarna och pristagarna för "Bästa monter" på UF-mässan den 18 december 2017 i det nya kommunhusets entréhall i Täby Centrum: Från vänster Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage och näringslivschef Leif Eriksson samt de fyra unga entreprenörerna i ReFruit UF nämligen Markus Sörman (produktion och inköp), Oskar Hallenheim (ekonomi), Astrid Legernaes (VD, kommunikation, administration) och Patricia Woolford (marknadsföring).

 

Måndagen den 18 december 2017 klockan 10–14 presenterade UF-företagen i Täbys gymnasieskolor sina produkter och affärsidéer på en UF-mässa. Den anordnades i Täbys nya kommunhus på Esplanaden 3 i Täby Centrum. UF betyder Ung Företagsamhet.

Syftet med evenemanget är att Täby kommun vill ta del av gymnasieelevernas affärsidéer och bidra till att lyfta fram dem till allmänheten.

Målet med UF-mässan i form av en julmarknad är att bidra till att visa UF-elevernas företag och entreprenörsanda till invånare och kommunanställda. Ungdomarna får på så vis även möjlighet att sälja sina produkter (varor och tjänster).

– Totalt medverkar 53 UF-företag: 19 från Tibble Gymnasium, 16 från Täby Enskilda Gymnasium, 14 från Åva gymnasium och 4 från Praktiska Gymnasiet i Täby. Det uppger Sofia Tingåker, näringslivsutvecklare i Täby kommun.

Programmet för dagen inleddes med att Täby kommuns näringslivschef Leif Eriksson och utbildningschef Patrik Forshage berättade om kriterierna för bedömning av dagens tävling "Bästa monter".

Programmet avslutades med att Leif Eriksson och Patrik Forshage utsåg den vinnande montern som tillhörde ReFruit UF från Tibble Gymnasium. Kriterierna för "Bästa monter var monterns utformning, originalitet och koppling till UF-företaget samt kundbemötande".

Även två hederspriser överlämnades till WMN UF från Tibble Gymnasium och TranquilliTea UF från Täby Enskilda Gymnasium.

Alla de unga entreprenörerna i de tre prisvinnande UF-företagen fick var sitt diplom.

Ett 50-tal UF-företag (UF = Ung Företagsamhet) presenterade sina produkter på UF-mässan den 18 december 2017 i Täby kommunhus.

Publicerat: 23 december 2017.

 

Täby Villaägares debattkväll
pressade kommunpolitikerna
på besked om trafiklösningar
inför valåret 2018

Villaägarnas debattkväll om trafik och kommunikationer i Täby och Nordostsektorn hölls den 7 november i Täby kulturhus. På scenen i hörsalen ses från vänster debattledaren Mats Söderberg, Annica Gryhed (Socialdemokraterna, S), Eva Pethrus (Miljöpartiet, MP), Annica Nordgren (Centerpartiet, C), Tobias Karlström (Kristdemokraterna, KD), Hans Ahlgren (Liberalerna, L), Johan Algernon (Moderaterna, M) och Thore Wiberg (Sverigedemokraterna, SD).

 

Täby Villaägareförening anordnade en debattkväll huvudsakligen om trafik och kommunikationer den 7 november 2017 i hörsalen i det som numera heter Täby kulturhus (tidigare Bibliotekshuset) i Täby Centrum. Cirka 60 deltagare lyssnade till sju ledande lokala politiker det vill säga en företrädare för varje parti i kommunfullmäktige.

Täby Villaägareförening brukar vara tidigt ute med valdebatter. Debatten den 7 november 2017 hölls cirka tio månader före valdagen söndagen den 9 september 2018. Täby Villaägareförening planerar ytterligare en valdebatt kring månadsskiftet maj/juni 2018.

Debattkvällen leddes av moderatorn Mats Söderberg. Ett inledningsanförande hölls av Bernt Karlsson, som är ordförande för Täbykretsen av Villaägarnas riksförbund. Täbykretsen består av Täby Villaägareförening, Ella Parks Villaägareförening och Näsby Fastighetsägareförening.

Varje parti presenterade sin vision kring kommunikationerna i Täby för tiden fram till och med 2026. Sedan fick varje parti svara på två frågor från moderatorn: Vad hinner de politiska partierna ta tag i till sommaren 2018 när det gäller kommunikationer? Hur kommer partierna att profilera sig inför valet 2018?

Av debattkvällen framgick att villaägarna värnar om bilens betydelse för transporter: "Absolut enklast är att ta bilen, speciellt när det är mörkt och utomhustemperaturen sjunker". Politikerna betonade behovet av fortsatta förbättringar av kollektivtrafiken och cykelbanor.

Debattkvällen avslutades med frågor från publiken till politikerna i panelen.

I Täby Villaägares debattkväll den 7 november i Täby kulturhus hörsal deltog cirka 60 personer.


Publicerat: 15 december 2017.

 


ANNONS


 

Ungdomarnas nya mötesplats
Esplanad i Täby centrum
öppnas den 8 november

Mötesplatsen Esplanad erbjuder kaffebar, bibliotekshörna, sittgrupper och läsplatser samt black box med scen, musikstudio, replokal och rum för skapande verksamheter.

 

Onsdagen den 8 november 2017 klockan 13.00 invigs Esplanad. Den är den nya mötesplatsen i Täby för ungdomar i åldern 16–21 år. Under invigningsdagen är det öppet hus klockan 11.00–17.00 för allmänheten i alla åldrar. Detta är ett av få tillfällen då allmänheten får besöka denna "jämställda offentliga miljö". Esplanad ligger i Täby kulturhus (som fram till i somras hette Bibliotekshuset) och har en egen ingång med adress Esplanaden 15 vid Täby torg.

På invigningsdagen kommer Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp att hålla tal och klippa band. Kommunen bjuder på alkoholfritt bubbel och tilltugg.

På kvällen blir det invigningsfest för unga mellan 16 och 21 år klockan 18.30–21.00. Då uppträder artisten Blenda och bandet Mint på scenen. Kommunen bjuder på välkomstdryck och tilltugg. Alla får dessutom var sin goodie bag.

Esplanad kommer därefter att hålla öppet måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 11–21 och fredagar klockan 11–23.

Syftet med Esplanad är att erbjuda möjlighet för unga att utveckla intressen. Kreativitet, nyskapande och kultur står i fokus. En viktig grundpelare för mötesplatsen är att ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen och skapandet av innehållet på Esplanad. Mötesplatsen ska vara jämställd och välkomnande för alla och är HBTQ-certifierad.

Lokalerna är nyrenoverade och ligger i gatuplanet till det hus som fortfarande renoveras vid Täby torg. Lokalerna är avsedda för bland annat konserter, kurser, föreläsningar och andra evenemang. Det finns en spegelsal med möjlighet till aktiviteter som dans, yoga och teater.

Den tidigare arkaden (pelargången) på utsidan av Täby kulturhus (f d Bibliotekshuset) har numera byggts in. Det gör att husets gatuplan har blivit större än tidigare. Förut låg Föreningsgården och Dagcentralen där.

I en konstateljé ges förutsättningar för den som vill utvecklas inom skapande och design. För musikintresserade ungdomar finns replokaler och musikstudio för musik- och filmproduktion. Dessutom finns en lounge med café och studieplatser.

För Esplanads besökare, det vill säga ungdomar 16–21 år, finns en lounge med café och studieplatser innanför entrén till den nya mötesplatsen.

 

Den 31 oktober hölls pressvisning tillsammans med ansvariga politiker och tjänstemän. I pressvisningen medverkade bland andra kommunalpolitikerna Robert Stopp (L), Birgitta Kaasik (M) och Johan Algernon (M) samt kommunens kultur- och fritidschef Erik Heribertson och Esplanads projektledare Linda Lengheden.

Bakgrunden till Esplanad är att det år 2013 genomfördes en livsstilsstudie i Täby. Cirka 2 500 barn och ungdomar svarade på frågor om bland annat trivsel på fritiden, trygghet och önskemål om mötesplatser.

Enkätsvaren i undersökningen samt kultur- och fritidsverksamhetens besöksstatistik visade att det fanns genusrelaterade mönster i de ungas fritidsvanor. Fritidsgårdar lockade generellt fler killar än tjejer. I kulturskolan och på biblioteken är situationen den omvända.

Ordet "fritidsgård" undviks för Esplanad. Man säger hellre "mötesplats för unga".

År 2015 startade projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar". Projektet omfattar både kompetensutveckling för berörda personalgrupper och ombyggnad av lokaler för att utveckla mötesplatsens fysiska miljö.

För att förstå vad ungdomar efterfrågar har man från projektets sida fört dialog med unga på gymnasieskolor i Täby. Målsättningen för projektet är att nå många ungdomar genom en nyskapande, lustfylld och kreativ miljö som erbjuder varierande aktiviteter.

Projektet har delfinansierats med stöd från det statliga Boverkets projekt "Jämställda offentliga miljöer".

Projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar" övergick under 2017 till permanent verksamhet. Arbetet sker i samverkan mellan Ung fritid, biblioteket, kulturskolan och kulturenheten.

En välutrustad inspelningsstudio för musik- och filmproduktion finns på mötesplatsen Esplanad i Täby. Mixerbordet sköts av fritidsledaren Jörgen Oscarsson, som ansvarar för event-, studio- och replokalerna.


VIDEO (31 sekunder). Birgitta Kaasik (M), vice ordförande i Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd, testade ett trumset med trummor, pukor och cymbaler under pressvisningen i Esplanad den 31 oktober.


VIDEO (55 sekunder). Esplanads projektledare Linda Lengheden berättade om bakgrunden till och syftet med Esplanad under pressvisningen den 31 oktober.

Publicerat: 1 november 2017.

 


ANNONS


 

Leif Gripestam svarar på Täby Allehandas uppföljningsfrågor om avgångsbeskedet

Leif Gripestam (M) ute på det nya kommunhusets takterrass. Fotograferat den 1 juni 2017.

 

Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M) har nu, den 23 oktober, svarat på Täby Allehandas uppföljningsfrågor med anledning av hans avgångsbesked den 19 oktober 2017. Han kommer att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i samband med valet nästa år. Leif Gripestams svar är mycket försiktigt formulerade.

Fråga: Kommer du att fortsätta på något sätt inom kommunalpolitiken?
Svar: Inte som primär sysselsättning.

Täby Allehanda följde upp detta svar med en mer preciserad fråga: Kandiderar du till kommunfullmäktige? Leif Gripestam svarade: Får återkomma i den frågan.

Fråga: Kommer du att satsa mer på landstingspolitiken?
Svar: Mitt engagemang i landstingspolitiken har varit att arbeta med utvecklingen av kollektivtrafik, inte minst Roslagsbanan. Detta vill jag gärna fortsätta med.

Fråga: Kommer du att engagera dig mer på riksnivå?
Svar: Jag kommer fortsätta att marknadsföra högerliberala idéer. Detta kan ta sig många olika uttryck.

Fråga: Har ditt beslut något med den moderata arbetsstämman att göra?
Svar: Nej (se svaret på sista frågan).

Fråga: Har ditt beslut något med nomineringsprocessen att göra?
Svar: Nej.

Fråga: Har ditt beslut något med privatlivet att göra?
Svar: Nej, även om min fru säkert skulle uppskatta om jag vore hemma mer.

Fråga: Vem eller vilka är tänkbara som din efterträdare?
Svar: Det är inte min uppgift att svara på. Men det finns ett flertal kompetenta kandidater. Just nu pågår ett arbete i nomineringskommittén.

Fråga: Varför kom ditt beslut just nu (och alltså inte några månader tidigare innan nomineringsprocessen inleddes)?
Svar: Jag har varit kommunstyrelseordförande i 12 år när jag lämnar. Det är en lång tid i politiken och jag kommer vara den kommunstyrelseordförande som suttit längst tid sedan Gustaf Bergs dagar.
Just nu känns det som Moderaterna som parti är på rätt kurs. På riksnivå börjar ett ideologiskt förankrat valvinnarteam ta form. Vi har en politik som ger svar på samhällsutmaningarna här och nu, men även på sikt. Det känns tryggt. Samtidigt går det väldigt bra i Täby, vi uppnår resultat som andra kommuner bara kan drömma om. Läget är helt enkelt stabilt och då känns det som rätt tillfälle att lämna över i en ordnad process.

Publicerat: 23 oktober 2017.

 

Leif Gripestam (M) avgår som
kommunstyrelsens ordförande
efter valet i september 2018

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Leif Gripestam ses här vid sitt arbetsbord i det nya kommunhuset i Täby centrum – ett arbetsbord som han kommer att lämna om ungefär ett år. Fotograferat den 1 juni 2017.

 

Leif Gripestam (M) meddelade överraskande den 19 oktober 2017 att han efter moget övervägande har bestämt sig för "att efter 12 år lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Täby i samband med valet nästa år". Det är ett överraskande besked med tanke på att han nyligen ställde upp för omval i den nu pågående nomineringsprocessen inom Moderaterna inför valet den 9 september 2018.

Han säger i ett uttalande att 12 år är en lång tid i politiken och att han är den kommunstyrelseordförande i Täby som har suttit längst sedan Gustaf Bergs dagar på 1940- och 1950-talet.

– Jag kommer självklart att fortsätta med höger-liberal opinionsbildning men jag känner att det helt enkelt är rätt tidpunkt att lämna över den lokala stafettpinnen till nästa generation moderata politiker i Täby. Det känns stabilt.

Åren som "Täbys starke man" beskriver han som händelserika i en tid när Täbys utveckling har tagit rejäl fart. Särskilt viktig har utvecklingen av Roslagsbanan varit. De beslut han har varit med om att fatta kommer att säkra att Täby framöver får kollektivtrafik till Stockholms city via Odenplan.

– Jag är väldigt nöjd med att utvecklingen av Täby Centrum, som jag inledde 2006, nu börjar färdigställas. Den stora asfaltsöken till parkeringsplats har nu växt fram till en levande stad. De tre andra utbyggnadsområdena Arninge-Ullna, Roslags-Näsby och Täby park börjar nu ta form.

Leif Gripestam är särskilt glad över att tidningen Dagens Samhälle korade honom till Moderat Mästare eftersom Täby har utvecklat Sveriges mest omfattande valfrihetssystem.

– Makt har under min tid som ordförande systematiskt flyttats från politiken till Täbyborna. Som ett led i detta har också skatten sänkts två gånger med sammanlagt 50 öre. Sedan jag började 2006 har skolresultaten förbättrats kraftigt. Idag är Täby en av landets främsta skolkommuner. Täbys kommuns ekonomi är urstark och vi har gått med överskott de senaste 12 åren, framhåller han.

– Täby har tjänat på att vi vågat stå upp mot staten och agerat på Täbybornas sida. Det är en fight som jag ser att framtidens moderatpolitiker kommer ta även framöver. Det är med gott samvete jag kommer lämna över en av Sveriges mest välskötta kommuner, avslutar Leif Gripestam.

Han nämner ingenting i sitt uttalande om vad han planerar att arbeta med i framtiden.

Täby Allehanda har ställt ett antal uppföljningsfrågor i ett mejl till Leif Gripestam och återkommer när han har svarat på frågorna.

Publicerat: 19 oktober 2017.

 


ANNONS


 

Nu kan man meditera till ljudfiler
i Centralparkens skulpturstråk

I invigningen av Skulpturstråkets meditationsfiler i Centralparken den 24 september medverkade från vänster Drömmen om det godas generalsekreterare Marie Boris-Möller, skulptören Carl-Gustaf Ekberg och meditationsexperten Anna Bornstein. Carl-Gustaf Ekberg bor i Djursholm och arbetar med skulpturerna i ateljén i Näsby slotts kulturhistoriska stallbyggnad i Täby.

 

Söndagen den 24 september 2017 klockan 13 hölls ännu en invigning i Centralparken i Täby kommun. Denna gång invigdes Skulpturstråket i sin nya version som ett meditationsstråk med intalade ljudfiler för varje skulptur i parken.

I invigningen medverkade som talare Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M), skulptören Carl-Gustaf Ekberg, Drömmen om det godas generalsekreterare Marie Boris-Möller samt författaren, journalisten och meditationsexperten Anna Bornstein. Från kommunen deltog även stadsträdgårdsmästaren Poa Collins och parkchefen Anna Feltelius. Invigningen samlade ett 30-tal personer.

– Genom denna aktivitet blir Skulpturstråket inte endast en permanent konstutställning öppen dag och natt året om utan även en mental kraftkälla, sade Carl-Gustaf Ekberg i en kommentar. Han tackade även familjen af Jochnick för bidrag till skulpturernas fullbordande.

Drömmen om det goda är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Drömmen om det goda är en hälso- och fredsmetodik utvecklad i samarbete med experter och lärare med syfte att skapa lugn och ro i skolans alla stadier

Centralparkens skulpturstråk består av nio bronsskulpturer skapade av Carl-Gustaf Ekberg. Till varje skulptur finns numera en ljudfil för meditation. Ljudfilerna utgår från skulpturens tema och är tänkta att leda in lyssnaren i en stunds avslappning.

Ljudfilerna är inspelade med en lugn och långsam meditationsröst av Anna Bornstein. Varje ljudfil är cirka fyra minuter lång. Meningen är att man ska kunna lyssna på ljudfilerna i sin mobiltelefon på plats framför skulpturerna. Appen kan laddas ned till mobiltelefonen från Apple App Store och Google Play men tyvärr inte från Windows Store/Microsoft Store.

Ljudfilerna kan dessutom höras på dator genom att klicka här.

Centralparken anlades år 1963. Under 2013–2014 rustades den upp till "en stadspark med ett högre rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter". Den extremt avlånga parken delas i en nordlig och en sydlig del, vilka möts under Centralvägen genom en gång- och cykeltunnel.

I Centralparken finns ett allmänt friluftsbad (Norskogsbadet), tennisplan, bouleplan, bollplaner, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, seniorgym, boulebanor och blomsterrabatter. I den norra delen av parken ligger den så kallade Fantasibacken, som är ett förädlat skogsparti med en promenadstig omgiven av många rhododendronbuskar.

Näraliggande parkeringsplatser finns vid Norskogsbadet.

Invigningen av Centralparkens meditationsstråk förrättades i strålande sensommarväder den 24 september inför ett 30-tal personer i "finrummet" söder om Centralvägen (som skymtar till höger i bakgrunden på fotot). Carl-Gustaf Ekbergs skulptur i förgrunden heter "Harmoni" och beskrivs på kommunens webbplats så här: "Harmoni betyder samklang. Två parter får anpassa sig till varandra och ta och ge frihet utan direkt beröring."

Publicerat: 25 september 2017.

 


ANNONS


 

Socialdemokraterna i Täby
begär att Johan Blix utesluts
ur partiet på grund av ÖKA

Täby kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande och Täby församlings förutvarande kyrkoherde Johan Blix meddelar att han just har avsagt sig sina kommunala uppdrag för Socialdemokraterna i Täby kommun.

På sin Facebooksida skrev han på tisdagskvällen den 19 september 2017 at han "har just avsagt mig mina kommunala uppdrag i Täby kommun som 2:e vice ordf i fullmäktige och ledamot av kommunfullmäktige."

Johan Blix skrev vidare att "det är ett mycket svårt – men nödvändigt – beslut eftersom man begärt (från SAP i Täby) att jag skall uteslutas ut partiet, skulle det kännas fel att vara kvar. Det hela beror endast på att jag ställt upp för ÖKA i kyrkovalet. Jag har många vänner i min kommunala grupp, troligen alla. Så det handlar inte om annat än partiets bestämmelser."

Bakgrunden till beskedet från Johan Blix kom onsdagen den 20 september i ett meddelande på Socialdemokraternas lokala webbplats:

"Med anledning av att Johan Blix aktivt valt att arbeta för ett annat parti inom kyrkopolitiken väljer en enig styrelse för Socialdemokraterna i Täby att lämna över ärendet till av den partistyrelsen utsedda uteslutningskommission för slutgiltigt fastställande."

– Våra stadgar är tydliga gällande illojalt arbete därjämte arbete för ett konkurrerande partis idéer och program. Det säger Markus Selin, vice ordförande för Socialdemokraterna i Täby, i en kommentar.

"I samband med påbörjad uteslutningsprocess har Johan Blix valt att entlediga sig från uppdragen som kommunfullmäktigeledamot samt 2:e vice ordförande i Täbys kommunfullmäktige", meddelar Socialdemokraterna.

– Vi kan bara beklaga att Johan Blix valde att gå den här vägen men vi vill samtidigt tacka honom för allt fina arbete han gjort för Socialdemokraterna såsom Täbyborna och önskar honom lycka till i framtiden, säger Markus Selin på webbplatsen www.socialdemokraternaitaby.se.

I kyrkovalet finns formellt sett inga partier. De sammanslutningar som väljarna röstar på kallas nomineringsgrupper.

I kyrkovalet den 17 september 2017 blev Arbetarepartiet–Socialdemokraterna den tredje största nomineringsgruppen i Täby församling. Den minskade från sex till fem mandat jämfört med det förra kyrkovalet.

I kyrkovalet den 17 september röstades Öppen Kyrka (ÖKA) in med två mandat i Täby församlings kyrkofullmäktige. Johan Blix är en av de ledande företrädarna för Öppen Kyrka i Täby församling och i Stockholms stift.

Öppen Kyrka beskriver sig själv som "en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan som är helt fristående från de politiska partierna och värnar om en öppen folkkyrka, där alla är lika välkomna".

Publicerat: 20 september 2017.

 

Kyrkovalet i Täby församling:
Posk fick flest röster –
Borgerligt alternativ tappade
hälften av sina mandat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) har blivit den största nomineringsgruppen i Täby församling efter kyrkovalet den 17 september 2017. Posk har fått 14 mandat, vilket är ett mandat mer än i förra valet. Den tidigare största nomineringsgruppen, Borgerligt alternativ (BorgA), har fått se antalet mandat halveras från 16 till 8.

Den tredje största nomineringsgruppen i Täby församling är Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s), som minskade från 6 till 5 mandat.

Alla de tre nya nomineringsgrupperna i Täby församling gjorde bra ifrån sig: Centerpartiet (c) erövrade 3 mandat, Sverigedemokraterna (SD) också 3 mandat och Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA) 2 mandat.

Fyra nomineringsgrupper kan därmed betrakta sig som vinnare i kyrkovalet i Täby: Posk, c, SD och ÖKA.

Antalet nomineringsgrupper i Täby församling har följaktligen fördubblats för den kommande fyraårsperioden: Från 3 till 6 grupper.

Valdeltagandet i Täby församling blev relativt högt: 21,67% för 2017 jämfört med 13,30% för 2013. En ökning med 8,37 procentenheter.

Antalet röstberättigade i Täby församling var 34 946 personer. Avgivna röster: 7 571. Giltiga röster: 7 448. Ogiltiga röster: 123.

Det preliminära resultatet för valet till kyrkofullmäktige i Täby församling 2017 visar följande röstfördelning enligt Svenska kyrkan den 18 september klockan 09.45:

2017 2013
Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 15,60 1162 5 18,31 841 6
Borgerligt alternativ (BorgA) 23,99 1787 8 44,90 2062 16
Centerpartiet (c) 8,22 612 3      
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) 38,83 2892 14 36,78 1689 13
Sverigedemokraterna (SD) 7,16 533 3      
ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla (ÖKA) 6,20 462 2

 

Publicerat: 18 september 2017 klockan 09.50.

 

Ökat intresse för kyrkovalet
– köer till vallokaler i Täby

Det förekom tidvis långa köer till Svenska kyrkans vallokaler den 17 september 2017. Här ses väljare köa för att avge sin röst i kyrkovalet i Täbysalen inom Täby församlings huvudbyggnad.

 

Vallokalerna för kyrkovalet söndagen den 17 september 2017 stängdes klockan 20. Därefter började sammanräkningen av de avgivna rösterna. Intresset för kyrkovalet i år förefaller vara större än för det förra valet för fyra år sedan (2013). Hur detta visar sig i valdeltagandet och valresultatet i Täby kommer att publiceras här när rösträkningen är klar.

Den 17 september hade således de Täbybor som är medlemmar i Svenska kyrkan (och som är 16 år eller äldre) möjlighet att välja representanter till kyrkofullmäktige på lokal nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå och kyrkomötet på nationell nivå.

Från och med den 4 september 2017 och fram till och med valdagen kunde Svenska kyrkans medlemmar rösta i kyrkovalet. Det gick även att personrösta. På valsedeln kunde man kryssa för upp till tre personer.

Vallokalerna på själva valdagen var öppna klockan 9.00–10.30 och 12.30–20.00. Däremellen var det gudstjänst.

Vallokalerna fanns i Täby gård (vid Täby kyrka) på Vikingavägen 35, Vallatorpsskolan på Klövervallsvägen 81, S:t Olofs kyrka på Granitvägen 76, Tibble kyrka/Täby församlingshus på Attundavägen 3 (vid Täby centrum), Näsbyparks kyrka på Djursholmsvägen 59 och Kapellgården (Gribbylunds kapell) på Gribbylundsvägen 45.

Nomineringsgrupperna i Täby församling 2017 är Borgerligt alternativ, Centerpartiet, POSK – Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan, Socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla.

Täby församling hade 43 512 medlemmar år 2016. Detta kan jämföras med 69 288 invånare i Täby kommun. I Täby täcker församlingen och kommunen samma område.

Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade omkring 700 000 medlemmar. I årets kyrkoval förväntas fler personer ha röstat.

På den lokala nivån arbetar kyrkofullmäktige med sin styrelse kyrkorådet med församlingens mål och riktlinjer, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor: Allt från barngrupper, körer, diakoni (som är kyrkans sociala arbete) till krisarbete och internationellt engagemang.

På regional nivå finns det 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

På nationell nivå är kyrkomötet Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Valsedelsutdelare mötte väljarna i kyrkovalet den 17 september utanför Täby församlingsbyggnad/Tibble kyrka på adressen Attundavägen 3 vid Täby Centrum.

Publicerat: 17 september 2017.

 


ANNONS


 

Beslut i kommunfullmäktige:
Detaljplan för den nya stads-
delen Västra Roslags-Näsby

Täbys kommunfullmäktige beslutade måndagen den 4 september 2017 att anta detaljplanen för Västra Roslags-Näsby, del av Roslags-Näsby 28:7 m fl inom Roslags-Näsby i Täby kommun. Kommunfullmäktige godkände samtidigt en ny total projektbudget att inarbetas i verksamhetsplanen för 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 1 400 bostäder i en ny stadsdel med ny struktur och blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, omsorg, kontor, skola, förskola, stadsdelspark och ett torg samt att bibehålla en del av befintlig bebyggelse och grönska.

Stadsdelen ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området, enligt tjänsteutlåtandet.

Stadsdelen, i dess mycket goda kollektivtrafiknära läge, ska ges en stadsmässig karaktär med varierat innehåll. Stadsdelen ska vara levande och trygg med en säker och attraktiv utformning av de offentliga miljöerna, framgår det vidare.

Området ska också upplevas som en del av Roslags-Näsby centrum och ha en god koppling till området öster om Roslagsbanan. Huvuddelen av planområdet ägs av Täby kommun.

Kommunen har genomfört en markanvisningstävling och ramavtal har tecknats med 17 exploatörer. Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 september 2017 var det första som leddes av dess nye ordförande Torsten Björnsson (M).

Publicerat: 4 september 2017.

 


ANNONS


 

Roslagsbanan testkör tågen
före nystarten 20 augusti

Sedan den 13 augusti fram till den efterlängtade trafikstarten söndagen den 20 augusti 2017 kommer Roslagsbanan tidvis att köra provtåg med full hastighet på sträckan mellan Djursholms Ösby (i Danderyds kommun) och Kårsta (i Vallentuna kommun). Tågen kan då komma att köra förbi stationerna utan att sakta in eller stanna. Samtidigt som Roslagsbanan kör provtåg testas även signal- och säkerhetssystemen på den aktuella sträckan. På fotot ses ett tåg under testkörning vid den ombyggda Ensta station. Alla foton i reportaget är tagna den 14 augusti 2017.

För att minska störande tågtrafikljud för de kringboende har höga bullerskyddsplank i olika färger uppförts på flera håll längs Roslagsbanan. Så här ser det ut exempelvis på Mårdvägen nära Ensta station. Kritik har redan framkommit på Facebook över att bullerskyddsplanken är fula, minskar trivsel och trygghet samt påminner om "berlinmur".

 

Söndagen den 20 augusti 2017 öppnas Roslagsbanans Kårstalinje igen, meddelar AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Österskärslinjen är fortsatt avstängd till och med den 9 december 2017. Ersättningsbussarna för Österskärslinjen fortsätter således fram till dess. Roslagsbanans tredje gren, Näsbyparkslinjen, går som vanligt.

Roslagsbanan genomgår fram till omkring år 2021 en lång rad förbättringar. Det byggs bland annat dubbelspår och nya fordon köps in. Tillgängligheten och säkerheten kommer att öka. Bullerskyddet förbättras. När arbetet är färdigt får Roslagsbanan ökad kapacitet och turtäthet.

Eftersom det för närvarande bara finns ett spår förbi Roslags-Näsby kommer Kårstalinjen att gå med begränsad trafik norr om Täby kyrkby fram till och med den 9 december. Det innebär att tåg mot Kårsta går en gång per timme, tåg mot Lindholmen två gånger per timme och tåg mot Ormsta fyra gånger per timme. Under rusningstid går tåget något oftare till Lindholmen och Kårsta.

Den 10 december 2017 är arbetet med dubbelspår färdigt. Trafiken återgår då till sex avgångar i timmen från Ormsta.

Förändringar för Roslagsbanans linje 28: Hållplatserna Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg, som vanligtvis trafikeras av Österskärstågen, kommer under hösten istället att trafikeras av tåg som går mellan Stockholms Östra och Täby kyrkby.

Under Österskärslinjens avstängning påbörjas arbetet med att bygga om Hägernäs station och att bygga ett helt nytt resecentrum med ny station och ny bussterminal i Arninge.

Mer information finns på sl.se och sll.se/roslagsbanan.

Ensta station i Täby har flyttats en stationslängd (cirka 150 meter) söderut och fått en mittplattform mellan de båda järnvägsspåren.

Mellan Roslagsbanans stationer i Ensta och Visinge har en gång- och cykelbro anlagts. Till höger om bullerskyddsplanket ligger Stolpaskogen, som är Täbys stadsskog.

I år har stationerna Roslags-Näsby, Tibble, Ensta och Visinge rustats upp. Dessutom har 3,5 kilometer dubbelspår byggts på sträckan mellan Roslags-Näsby och Visinge. Nu är det dubbelspår på hela sträckan mellan Östra station i Stockholm och Täby kyrkby. Fotograferat från Centralvägens bro över Roslagsbanans förgrening av järnvägsspåren till Kårsta (i Vallentuna kommun) till vänster och till Österskär (i Österåkers kommun) till höger. Däremellan skymtar Åva gymnasium, Storstugan och Täby Centrum. Allra längst till höger ses Östra Banvägen.

Snart är Roslags-Näsby station ombyggd till en modern station med två nya mittplattformar, två vänthallar med hissar, rulltrappor och en planskild gångbro som leder över stationen. Detta innebär både ökad tillgänglighet och säkerhet för resenärerna som inte längre behöver korsa spåren eller vänta vid fällda bommar, enligt SL. Litet längre bort har det även byggts en ny och permanent gång- och cykelbro över järnvägen tätt intill Centralvägsbron. När Kårstalinjen börjar köras den 20 augusti 2017 öppnas den västra vänthallen. Den östra vänthallen öppnas samtidigt som trafiken rullar igång på Österskärslinjen den 10 december 2017. Fotograferat från Östra Banvägen vid Roslags-Näsby Centrum.

Tips: Man kan följa ombyggnaden av Roslags-Näsby station via en webbkamera i realtid genom att klicka här. Bilden uppdateras var femte minut.

Publicerat: 16 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Täby Hembygdsförening firade 75 år där allt startade: Kvarntorp

Så här ser Kvarntorpsgården i Täby ut nu för tiden (fotograferat den 18 juni 2017). Kvarntorpsgården i två plan har genomgått åtskilliga reparationer och renoveringar sedan den byggdes 1949. På Kvarntorpsområdet fanns redan år 1635 en vattendriven kvarn. Den finns inte kvar men väl mjölnarens bostad. Här finns även ett av Sveriges minsta kapell (se nedan). Täby Folkdansgille disponerar dessa numera kommunägda kulturbyggnader, som kan hyras ut till fest, bröllop, dop, kurs och konferens.

 

Täby Hembygdsförening (THF) firade sitt 75-årsjubileum söndagen den 18 juni 2017 klockan 13–17 på Kvarntorpsgården med adress Näsby allé 72 vid E18 Norrtäljevägen i Täby. Hembygdsföreningen bildades just på Kvarntorp den 18 juni 1942. I jubileumsfirandet deltog sammanlagt fler än 100 personer.

75-årsdagen firades med kaffe och tårta, korv och dryck, tipspromenad och kubbspel, lokala låtar och kåseri av folkmusikgruppen Roslagsvår, bokbord och försäljning av THF:s skrifter och hemslöjdsalster samt bildspel med gamla foton.

I det lilla kapellet bjöd medlemmen Lars Åsbrink på filmvisning av kulturhistoriska intressanta spelfilmer, bland annat en musiksatt stumfilm med Charlie Chaplin.

Täby Hembygdsförenings ordförande John-Erik Larsson och vice ordförande Sture Möllerman (tillika redaktör för medlemstidningen "Hembygd i Täby") överlämnade priset till Tipspromenadens vinnare som blev paret Rolf och Birgitta Segerström.

Bland de många jubileumsfirarna fanns även den tidigare ordföranden Lothar Lammertz, den bildansvariga Marianne Giertz, "Fornminnesnytts" redaktör Leif Grönwall, den nya styrelseledamoten Caroline Morell och Täby Folkdansgilles ordförande (under hittills 38 år!) Lars-Olof Björklund (tillika gillets lokaluthyrare av den kommunägda Kvarntorpsgården).

En av initativtagarna till Täby Hembygdsförening var den legendariska lärarinnan Sophie-Louise Alexanderson (1870–1959), som då ägde Kvarntorp. Där organiserade hon en omfattande verksamhet med kurser och studiecirklar, framgår det av föreningens utställningsskärmar.

1925 köpte hon Kvarntorp – som då var ett torpställe under det stora Näsbygodset – och lät rusta upp de gamla byggnaderna. Torpstugan blev hennes bostad, ladugården gjordes om till en samlingssal (numera cafeteria) och en gammal visthusbod blev ett litet kapell.

Den stora byggnaden i två plan, Kvarntorpsgården, byggdes 1949. Dess stora sal på 150 kvadratmeter med ekparkett (perfekt som dansgolv) har plats för bord och stolar för upp till 150 personer.

Täby Hembygdsförening hade från början, dvs 1942, sin huvudsakliga verksamhet på Kvarntorp ända fram till 1957. Det året flyttade Hembygdsföreningen till den upprustade Ytterbystugan vid Roslags-Näsby Centrum och järnvägsstation. Ytterbystugan på Östra Banvägen 78 är fortfarande THF:s hemvist.

1944 sålde fröken Alexanderson Kvarntorp till Näsby Kapellstiftelse, men bodde kvar på Kvarntorp till sin död 1959. 1963 köptes Kvarntorp av Täby kommun, enligt bygdeband.se.

Under flera år därefter fungerade Kvarntorpsgården som kommunal ungdomsgård. Där har många av den tidens kända rock- och popband spelat, till exempel Hep Stars och Jerry Williams and the Violents.

Folkmusikgruppen Roslagsvår spelade och kåserade på scenen under Täby Hembygdsförenings 75-årsfest i Kvarntorpsgården.

Ett av Sveriges minsta kapell ligger i Kvarntorp. Det är en gammal visthusbod som 1926 byggdes om till ett litet vackert kapell där gudstjänster, vigslar och dop har förrättats. Efter ett par års välbehövligt renoveringsarbete under ledning av byggmästaren Torsten Persson återinvigdes kapellet den 24 september 1983 av komminister Bertil Palmqvist.

Täbybon och cineasten Lars Åsbrink ansvarade för filmvisningen med egen smalfilmsprojektor på jubileumsdagen den 18 juni i kapellet på Kvarntorp, för dagen kallat THF:s Kapell-Kinematograf. I det lilla kapellet finns endast tre bänkrader med plats för sex sittande personer på varje bänkrad dvs totalt 18 personer. Kyrkbänkarna kommer från Täby gamla kyrka efter dess renovering 1994.

En av de stumfilmer som visades i Kapell-Kinematografen den 18 juni var den här 12 minuter korta boxningsfilmen "The Champion" från 1915–1916 med Charlie Chaplin. Andra kortfilmer som visades var "World's First Movies 1893–1902", "The Devils Work" från 1909 och "A Weak-End Driver" från 1922.

Publicerat: 24 juni 2017.

 


ANNONS


 

Första spadtaget för skola,
förskola och idrottshall
i Hägerneholm i Arninge-Ullna


VIDEO (29 sekunder). Det var många som tog det första spadtaget för den blivande Hägerneholmsskolan och den blivande Hägerneholmshallen i stadsdelen Arninge-Ullna den 12 juni 2017. Först och främst flera barn från närbelägna förskolor – barn som om några år sannolikt själva kommer att gå i Hägerneholmsskolan och idrotta i Hägerneholmshallen. Spadtag togs även av en projektchef och fyra Täbypolitiker: Från mitten till höger ses Arconas projektchef Catrin Hansson, kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L), Barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L) och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

 

Den 12 juni 2017 klockan 14 togs det första spadtaget till det som ska bli en skola, förskola och idrottshall i bostadsområdet Hägerneholm med start till höstterminen 2019. Därmed bebyggs ytterligare en pusselbit i det stora Arninge-Ullna-området i Täby.

Arcona har fått i uppdrag att genom totalentreprenad utföra såväl projekteringen som byggnads- och markarbetena för Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby. Projektet kommer att drivas i samverkan med Täby kommun genom ett strukturerat arbetssätt. Målet är att uppnå ett bra arbetsklimat, kostnadseffektiva lösningar och tidsoptimering, enligt Arcona.

Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt cirka 9 600 kvadratmeter fördelade på 2–4 våningar. Förskolan kommer att inrymma 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F-6. Till skolbyggnaden kommer också en skolgård att byggas, anpassad för såväl förskolan som skolan.

Idrottshallen byggs i två plan med en total yta på cirka 3 200 kvadratmeter och en läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan att anläggas utomhus

Byggnaderna kommer att bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld (skolan) respektive Silver (idrottshallen). Det betyder att det ställs höga miljökrav på energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna kommer att ha gröna tak och ska vara väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

– Arcona är väldigt stolta över att få vara delaktiga i förverkligandet av kommunens lokalbehov. I synnerhet gällande lokaler där unga människor formas både fysiskt och intellektuellt. Vilket roligt och stimulerande projekt! Det säger Catrin Hansson, projektchef på Arcona.

Arcona är baserat i Stockholm och Uppsala. Företaget genomför uppdrag inom byggande och fastighetsutveckling i nära samverkan med kunder och leverantörer. Arcona är sedan tre år ett dotterbolag till norskägda Veidekke.

Byggherre för skolan, förskolan och idrottshallen i Hägerneholm är Täby kommun.

Hägerneholm ska bli ett område med stadsmässiga kvaliteter, framhåller kommunen. Det betyder att kvarteren utformas med en tydlig utsida och insida. Utsidan formar gaturummet/parkrummet medan insidan kan vara mer intim och lummig.

Upplevelsen av stadsmässighet ska vara starkast längs den genomgående lokalgatan Hägerneholmsvägen. Byggnaderna ska placeras längs en gemensam linje mot gatan. Entréer längs med Hägerneholmsvägen ska vara vända mot gatan för att skapa mer liv och rörelse och också öka tryggheten i området.

Varierande hustyper och arkitektoniska uttryck ska ge liv åt området.

Hägerneholm ska bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön, enligt Täby kommun. I planeringen av bostäderna har kommunen därför ställt särskilda krav på bland annat vegetation och dagvattenhantering. Det betyder att en stor del av husen kommer att ha så kallade gröna tak och att hårdgjorda ytor minimeras.

Det finns också flera dagvattendammar som tar hand om och renar regnvattnet i Hägerneholm. Den gröna miljön ska skapa "ett behagligt lokalklimat där parker, träd och dammar bidrar till att förbättra luften och reglera temperaturen".

Totalt kommer Hägerneholm att rymma drygt 1 200 bostäder, varav cirka 200 blir hyresrätter.

Täby FC:s ordförande Lars Estreen studerade bilden på den blivande Hägerneholmshallen i samband med det första spadtaget den 12 juni 2017. Publikkapaciteten i den fullstora hallen kommer att vara 500 sittande och ytterligare ett antal stående åskådare. Hägerneholmshallen kommer att slutbesiktigas om två år, våren 2019, och vara klar att träna och spela matcher i från höstsäsongen 2019. Täby FC kommer att få värdskapsuppdraget att driva hallen på kvällar och helger samt att sköta cafeterian alla dagar. Även klubbens kansli kommer att finnas där.

Täby FC (FC = Floorball Club) bildades 2006 och uppger sig vara världens största innebandyförening. Klubben bedriver verksamhet på både elitnivå och ungdomsnivå med totalt drygt 1 500 licensierade spelare. Täby FC har sina rötter i IFK Täby, Täby IS och Caperiotäby FC. Hemmaarenan för Täby FC:s representationslag i Svenska superligan för damlag och Allsvenskan för herrlag är Tibblehallen. Klubbens ungdomsverksamhet är störst i landet med 66 serieanmälda lag i alla åldersklasser. Täby FC har dessutom den i särklass största flickverksamheten.

Det här är bostadsområdet Hägerneholm i stadsdelen Arninge-Ullna i Täby kommun. Hägerneholm ligger mellan Arningevägen, Ullnavägen och Arninge arbetsområde. Hägerneholm genomkorsas av lokalgatan Hägerneholmsvägen. Första spadtaget den 12 juni 2017 togs i det delområde som betecknas "Skola och förskola" samt" Idrottshall" och som visas i detalj i nedanstående illustration. Karta: Täby kommun.

Detaljerad illustration över Hägerneholms delområde för skola/förskola (Hägerneholmsskolan) och idrottshall (Hägerneholmshallen) samt bollplan med konstgräs plus andra aktivitetsytor. Karta: Täby kommun.


Publicerat: 19 juni 2017.

 

Rosengården med över
40 sorters rosor vid
Täby Centrum återinvigd

Ordföranden i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd, Johan Algernon (M), i mitten på fotot, återinvigde den renoverade Rosengården i Åkerbyparken lördagen den 10 juni 2017. I invigningen deltog Brunnsoktetten (för dagen bestående av en sextett) i pergolan till vänster och uppskattningsvis så många som 150 åskådare. Ett nytt inslag i Rosengården är en liten fontändamm, som stod på önskelistan från medborgardialogen för två år sedan. Över 40 sorters rosor har planterats. Tillsammans med perenner kommer de att blomma i olika färger. I Rosengården växer nu även många trädsorter, såsom japansk magnolia, bergskörsbär, häggmispel, rönnbärsapel och äppelträd.

Rosengården (på fotot) är en del av den centralt belägna Åkerbyparken, som ligger mellan bostadshusen längs Åkerbyvägen och Marknadsvägen i den nordostliga förlängningen av Biblioteksgången i Täby Centrum. I bakgrunden till höger ses Storstugans höga bostadshus. Nästa etapp i Åkerbyparkens renovering omfattar parkområdet närmare Byängsskolan. Där ska det bli ny lekplats, ny fotbollsplan, ny belysning, aktivitetsyta och inte minst en dansbana. I ytterligare en etapp kommer området närmast Storstugan att renoveras. Det gäller således Plattorget, barrväxtpartiet och kryddträdgården.

Publicerat: 11 juni 2017.

 


ANNONS


 

Soligt och välbesökt firande av nationaldagen på Karby gård


VIDEO (33 sekunder). Den stora Nationaldagskören består av sångare från flera körer i Täby. Här ses och hörs Nationaldagskören sjunga "Välkommen, välkommen hit, vem du än är, var du än är" ur låten "Sverige". Text och musik av Joakim Berg från rockbandet Kent. Körledaren är Erik Wadman. Solisten heter Åsa Renman.

 

Vädrets makter var på sitt bästa humör när Täby kommun kultur och fritid arrangerade nationaldagsfirandet den 6 juni 2017 på konst- och kulturcentrumet Karby gård vid Bergtorpsvägen. Det blev både soligt och välbesökt. Uppskattningsvis sammanlagt 500 personer deltog i det närmare tre timmar långa firandet.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L) hälsade klockan 14.30 nationaldagsfirarna välkomna i parken.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Sven Fjelkestam (L) överlämnade minnesbevisen till cirka 50 nya svenska medborgare med utländsk bakgrund. Konferencieren Johan Taube (L) läste upp deras namn.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Ahlgren (L) överlämnade senare på eftermiddagen kommunens pris mot rasism, diskriminering och intolerans till Team Nordmark.

Av en tillfällighet företräddes Täby kommun under detta evenemang således av fyra liberaler.

Före, mellan och efter dessa programpunkter bjöds det på kulturell underhållning av Täby Folkdansgille, Täby Spelmansgille, Brunnsoktetten och Nationaldagskören, som består av sångare från flera körer i Täby.

För barnen blev det trolleri av Abellis magiska teater och ridning på ponnyhästar från Rönninge by.

I Karby gårds huvudbyggnad pågick utställningen "Städer & människor" med konstverk av elever i Täby kulturskola.

I Karby gårds västra flygel höll konsthantverksbutiken öppet under dagen.

Nationaldagsfirandet i Täby avslutades strax efter klockan 17 med långdans för besökarna.

Vy över parken från trappan till Karby gård i Täby. Till höger ses Hönshuset, numera modernt inredd festvåning, där kioskverksamhet bedrevs på nationaldagen. Till vänster i bakgrunden skymtar Tores Musikpaviljong.

Picknick i det gröna är ett uppskattat inslag i Täby kommuns nationalsdagsfirande i Karby gårds park. Karby gård med flygelbyggnader skymtar i bakgrunden.

Täby kommun uppmärksammar varje år en person, grupp eller organisation som har gjort insatser i kommunen för att motverka rasism, diskriminering och intolerans. Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Ahlgren (L), i mitten, överlämnade årets pris på nationaldagen till Team Nordmark. Teamet består av Mikael Nordmark och hans son Hugo, som har en grav medfödd hjärnskada och behöver hjälp med allt i sin vardag. Team Nordmark har startat ett löparlopp, Glädjeruset, som i augusti arrangeras för tredje året i rad. Loppet är öppet för alla oavsett funktionsvariation och har som mål att uppmärksamma barn och unga med flerfunktionshinder.

Täby kommunfullmäktiges förste vice ordförande Sven Fjelkestam (L), försedd med kommunens ordförandekedja, välkomnade cirka 50 nya svenska medborgare till Täby med diplom och minnesgåva under nationaldagsfirandet den 6 juni 2017 på Karby gård. Bakom honom ses Tores Musikpaviljong, som är uppkallad efter den framlidne initiativtagaren Tore Darelius.

Publicerat: 6 juni 2017.

 


ANNONS


 

Täby församlings nya kyrko-
herde officiellt välkomnad
på högmässa med biskopen


VIDEO (99 sekunder). Högmässan med välkomnande av Täby församlings nya kyrkoherde ägde rum i den fullsatta Tibble kyrka söndagen den 21 maj. Välkomstmässan inleddes med körsång och procession. Korsbäraren heter Malin Strömstedt. Efter henne gick två ljusbärare från SKUM (Svenska Kyrkans UngdomsMässa). De efterföljande körsångarna representerade Tibble kyrkokör, Tibble vokalensemble och församlingens övriga körer. Täby kommun företräddes av kommunalrådet Camilla Brodin (KD). I processionen deltog även kyrkvärdar, diakoner, präster och dagens huvudperson kyrkoherden Michael Öjermo samt Roslags kontraktsprost Elisabet Munro och celebranten Stockholms stifts biskop Eva Brunne. Biskopen bar mitra (biskopsmössa), biskopskåpa (överplagg), stola (långt band runt nacken) och i handen kräkla (biskopsstav). Tibble kyrka har plats för 350 personer.

 

Täby församling inom Svenska kyrkan välkomnade officiellt sin nya kyrkoherde Michael Öjermo vid en välbesökt mottagningsgudstjänst i Tibble kyrka på bönsöndagen den 21 maj 2017. Han tillträdde befattningen redan den 15 mars 2017 så han har hunnit tjänstgöra 68 dagar, framhölls det i anföranden under välkomstceremonin.

Som kyrkoherde i Täby församling är Michael Öjermo chef för Svenska kyrkans största församling. Täby församling har för närvarande cirka 43 000 medlemmar av de snart 70 000 invånare som bor i Täby kommun. Församlingen och kommunen täcker samma område.

– Våra kyrkor är fantastiska. S:t Olof är som ett trevligt vardagsrum. De första kristna träffades hemma hos varandra. Gribbylunds minner om frikyrkans folkliga gudstjänster. Näsbyparks kyrka är en studiokyrka byggd för att prova nya former av gudstjänst. Tibble kyrka är ett fritt svävande gudstjänstrum ovan tid och rum. Täby kyrka är ett medeltida smycke med sina målningar av Albertus Pictor.

Det sade den nya kyrkoherden Michael Öjermo i sin predikan och fortsatte:

– I Täby församling kan vi fira gudstjänst i fem kyrkor, som påminner om nästan hela kyrkohistorien. Var och en påminner de om omistliga delar av vårt kristna arv. Så det är bara att fortsätta. Let's keep calm and carry on!

Tibble kyrka ligger på fjärde våningen i församlingsbyggnaden som har adressen Attundavägen 3 intill Täby Centrum. I församlingsbyggnaden finns också plats för pastorsexpedition, församlingsverksamhet, kapell och hobbylokaler.

Kyrkorummet är rektangulärt och domineras av de enorma glasmosaikväggarna. De upptar en yta av 950 kvadratmeter och är gjorda av dansken Mogens Jörgensen, enligt Kyrkguiden för Stockholms stift.

Michael Öjermo kommer närmast från tjänsten som kyrkoherde i Tyresö församling, där han har varit sedan 2010.

Han prästvigdes 1988 i Strängnäs stift efter en femårig prästutbildning vid Johannelunds teologiska högskola och Uppsala universitet.

Sedan prästvigningen har Michael Öjermo varit församlingspräst i Turinge-Taxinge församling, stiftsadjunkt för rekrytering i Strängnäs stift och kyrkoherde i Kista församling, Stockholms stift, innan han började i Tyresö.

Michael Öjermo har tagit en Master of leadership vid Lärarhögskolan i Uppsala, efter studier i ledarskap och organisation. Han är också Doctor in Ministry of Preaching vid The Lutheran School of Theology at Chicago.

Michael Öjermo föddes 1960, är gift och har två vuxna döttrar. Bor i radhus i Kista, Stockholms kommun.

Hans företrädare i Täby var den tillförordnade kyrkoherden Ulla Örtberg. Den senaste ordinarie kyrkoherden i Täby församling var Cecilia Nyberg, som sedan augusti 2016 är domkyrkokaplan i Visby domkyrkoförsamling på Gotland.


VIDEO (60 sekunder). Täby församlings nye kyrkoherde Michael Öjermo framhåller att han gärna vill kallas Micke. Här i videoklippet svarar Micke på Täby Allehandas fråga om målsättningen för Täby församling strax efter välkomstmässan i Tibble kyrka (i bakgrunden).


VIDEO (67 sekunder). Täby församlings kyrkorådsordförande Rolf E Ericsson (Borgerligt alternativ) svarar på Täby Allehandas fråga om vilken förväntan han har på den nye kyrkoherden. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Publicerat: 22 maj 2017.

 

Jan Björklund (L) på besök
i Täby: 35 nya poliser hit!

Utanför ingången till Täby Centrum ses från vänster kommunalrådet Camilla Ifvarsson (L), partiledaren Jan Björklund (L), kommunalrådet Hans Ahlgren (L) samt kommunpoliserna Mattias Tillberg och Jan Berlin. Fotograferat under Jan Björklunds kommunbesök i Täby den 17 maj 2017.

 

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna (L) som tidigare hette Folkpartiet (Fp), besökte Täby kommun under eftermiddagen och kvällen den 17 maj 2017. Liberalerna satsar på att förstärka Polisen i Sverige. För Täbys del skulle det innebära 35 nya poliser till kommunen inom fem till sju år. Till dess vill partiet att staten ger bidrag till kommuner så att fler ordningsvakter kan anställas. För Täbys del skulle det innebära 14 kommunala trygghetsvakter under övergångstiden.

Jan Björklund är en av Sveriges ledande politiker. Han är född 1962 i Skene i Västergötland. Bor numera i villa i Bromma i Stockholms kommun. Gift tvåbarnsfar. Militär yrkeskarriär: Major i armén. I den politiska karriären var han skolminister 2006–2007 och sedan utbildningsminister 2007–2014 samt dessutom vice statsminister 2010–2014.

Jan Björklunds besök i Täby kommun bestod av ett inledande besök i Polishuset på Biblioteksgången 11 i Täby Centrum, därefter en rundvandring med massmedia inne i köpcentrumet, ett efterföljande besök i det nya kommunhuset och en avslutande "after work" i restaurangen The Public.

Under besöket förklarade Jan Björklund att verklig frihet kräver trygghet. Därför föreslår Liberalerna fler poliser och trygghetsvakter i bland annat Täby.

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst polistäthet, enligt Liberalerna. År 2010 hade Sverige 216 poliser per 100 000 invånare. Antalet har sedan sjunkit till 200 år 2016. Genomsnittet i Europa uppges ligga på drygt 300 poliser per 100 000 invånare.

Inom fem till sju år ska antalet poliser öka från dagens cirka 20 000 till 25 000. Utbyggnaden ska stärka Polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden.

Fullt utbyggd beräknas reformen kräva en finansiering på drygt fem miljarder kronor per år, enligt Liberalerna. För Stockholms del innebär detta 1 135 nya poliser. Av dessa ska 35 arbeta i Täby.

Det tar tid att utbilda fler poliser så att Sverige kan få totalt 25 000 poliser i tjänst. Under en övergångstid ska staten därför, enligt Liberalernas förslag, öronmärka bidrag till kommuner så att fler ordningsvakter kan anställas i kommunal regi.

Dessa kommunala trygghetsvakter ska samverka med Polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras. Statsbidraget föreslås uppgå till 500 miljoner kronor per år. Det ska medfinansiera hälften av totalkostnaden, vilket möjliggör 2 000 trygghetsvakter.

Detta innebär 454 trygghetsvakter i Stockholm, varav 14 trygghetsvakter till Täby. Med "Stockholm" avser Liberalerna i detta fall sannolikt hela Stockholms län.


VIDEO (52 sekunder). Liberalernas partiordförande Jan Björklund förklarade under sitt besök i Täby kommun den 17 maj att lönen för poliser behöver höjas med 4 000 kronor per månad för att både kunna behålla befintliga poliser och attrahera så många nya poliser som behövs för att uppnå målet 25 000 poliser i hela Sverige. Till höger om honom står Hans Ahlgren (L), vice ordförande i Täbys kommunstyrelse.

Publicerat: 17 maj 2017.

 


ANNONS


 

Avtal om jättesatsning på
kollektivtrafik och bostäder
i Stockholmsregionen

Roslagsbanan ska gå ända in till T-Centralen

Se den utförliga artikeln om alla nyligen avtalade satsningar för 25 miljarder kronor på nya kollektivtrafikobjekt och 100 000 nya bostäder i huvudstadsregionen under den kommande 20-årsperioden. Artikeln finns i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se/nyheter.

För Täby kommuns del undertecknades avtalet i den så kallade Sverigeförhandlingen av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) under en pressträff nere i Fridhemsplans tunnelbanestation den 21 april 2017.

– Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, sade Leif Gripestam.

Täby kommun kommer att finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor.

– Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till Norrort, framhöll Leif Gripestam och fortsatte:

– Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda.

Det som berör Täby kommun mest i Sverigeförhandlingen är att Stockholms läns landsting kommer att förlänga Roslagsbanan från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till City T-Centralen. Roslagsbanans förlängning projektstartar först år 2026 och kan öppnas för trafik 2038. Täby kommun åtar sig att bygga 16 200 bostäder. Kommunen ska även bygga ut fyra cykelbanor under 2018. Karta: Sverigeförhandlingen, Regeringskansliet.


Publicerat: 22 april 2017.


ANNONS